Kaupunginvaltuusto 29.1.2014: Keskuspuiston keskiosan asemakaava

Leo Stranius puhuu valtuustossaHelsingin kaupunginvaltuusto kokoontui 29.1.2014 vuoden toiseen istuntoonsa.

Kokouksen aluksi pidettiin valtuuston kyselytunti. Kokouksen 128-sivuinen esityslista löytyy PDF-muodossa täältä ja liitteineen kaupungin verkkosivuilta eli täältä.

Itseäni jäi harmittamaan erityisesti keskuspuiston keskiosan asemakaava eli Oulunkylän ja Haagan puisto- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Oulunkylän, Haagan ja Pakilan puisto- ym. alueiden asemakaavan muuttaminen.

On harmittavaa, että tämäkin kaava omalta osaltaan nakertaa keskuspuistoa entisestään.

Ympäristölautakunnan lausunnossa ja muissa yhteydenotoissa kaava-alueelle esitettiin mm. meluntorjuntatoimenpiteitä, kierrätyspisteen perustamista, pyörätieverkoston kehittämistä sekä luonnon suojelua ja hoitamista. Samoin esitettiin kaavan luo-merkinnällä varustettujen alueiden rajojen laajentamista vuonna 2011 tehtyjen METSO-inventointien mukaisiksi ja luo-kaavamääräyksen tarkentamista metsänhoidon osalta.

Lisäksi katsottiin, ettei maakaasuputkelle tule tehdä varausta puiston alueelle sekä esitettiin lumenvastaanottopaikan poistamista. Samoin korostettiin pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvien mahdollisten parantamistoimenpiteiden tarkentamista ja alueella olevien arvokkaiden luontokohteiden luontoarvoja.

Kirjeissä esitettiin myös uudesta, Pirkkolantien eteläpuolisesta ulkoilureittiyhteydestä luopumista ja liikuntapuiston pysäköintipaikan laajennuksen ja uuden palloiluhallin sijoittamista nykyisen uimahallin ja asuinrakennusten väliseen tilaan.

Kirjeiden johdosta ei kaavaan kuitenkaan tehty muutoksia.

Kirjoitin ympäristölautakunnan käsittelyn yhteydessä aiheesta tänne:
Parannuksia Keskuspuiston keskiosan asemakaavaehdotusta koskevaan lausuntoon!

Tämän tekstin lopussa myös kaupunginvaltuuston kokouksessa käyttämäni puheenvuoro.

Keskuspuiston keskiosan asemakaavan lisäksi kokouksessa valittiin tietotekniikkajaoston jäsen, yleisten töiden lautakunnan varajäsen, ympäristölautakunnan kaksi varajäsentä, käräjäoikeuden lautamies sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsen ja varajäsen.

Kokouksessa päätettiin myös Eräiden vuoden 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittämisestä ja siirtämisestä.  Esimerkiksi Katualueiden ja rakennettujen puistojen talvihoitoon varattu 24,6 milj. euroa ei riittänyt alkuvuoden 2013 runsaslumisesta ja pitkään jatkuneesta talvesta aiheutuneiden menojen kattamiseen. Tämän seurauksena talousarvion menoylitys on 3,6 miljoonaa euroa.

Kokouksessa hyväksyttiin myös seuraavaa:
– Oulunkylän asuntotontin ja Mellunkylän omakotitontin vuokrausperusteet
– Pohjois-Haagan itäosan yleiskaava
– Oulunkylän, Maunulan tonttien asemakaavan muuttaminen
– Munkkiniemen korttelin sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen
– Vuosaaren kahden tontin sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen

***

Leo Straniuksen puheenvuoro koskien keskuspuiston keskiosan asemakaavaa.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Ympäristölautakunnassa käsiteltiin asemakaavan muuttamista. Haluan tuoda esille vielä muutaman huomion.

Ensinnäkin
Luonnonsuojelua koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset hyötyisivät eräistä täsmennyksistä. Monen luo-alueen merkittävimmät luontoarvot liittyvät puuston luonnontilaisen kaltaiseen rakenteeseen ja pitkään harjoitettuun hallittuun hoitamattomuuteen. Tämä näkyy mm. Metso-selvitysten tuloksissa, joissa paikallistetuista arvokkaimmista metsäkohteista osa sijaitsee nyt esitettyjen luo-alueiden ulkopuolella.

Toisekseen
Alueella on monipuolisia kasvillisuus- ja lintukohteita, joiden arvot niin ikään hyötyisivät siitä, jos kohteiden puuston annettaisiin kehittyä ilman merkittäviä metsänhoitotoimia. Siksi luo-alueiden rajauksia olisi kannattanut tarkistaa.

Kolmanneksi
Meluntorjunta olisi voitu toteuttaa olemassa oleva kasvillisuus säilyttäen tavalla, joka ei vaurioita alueen luontoarvoja ja viihtyvyyttä.

Neljänneksi
Melu- ja ympäristöhaittoja voitaisiin vähentää myös autoilua kevyempää ja ympäristöystävällisempää liikennettä suosimalla.

Lisäksi viidenneksi kannattaa huomata, että:
Kaavaehdotuksen sijoittamisratkaisut pienentävät jonkin verran nykyisiä yhtenäisempiä metsäalueita. Niiden osalta olisi kannattanut harkita esimerkiksi parkkipaikan sijoittamista uimahallin ja lämpökeskuksen väliseen, itäpuolella olevaan, metsäkaistaleeseen.

Pidän valitettavana, että näitä ei ole lopullisessa kaavaesityksessä huomioitu.

Kiitos!

***

Jätä kommentti