Ympäristölautakunta 11 / 25.06.2013

Leo Stranius ja hiilinieluYmpäristölautakunta kokoontui tänään (25.6.2013) kevätkauden viimeiseen kokoukseen

Kokous oli ohi alle tunnissa. Esityslistalla oli kuitenkin muutama kiinnostava asia.

Esimerkiksi Meira Oy:n Vallilassa sijaitsevan kahvipaahtimon ympäristölupaan vaadittiin tarkennuksia. Monet tuntevat paikan sympaattisesta kahvin tuoksusta.

Tämän lisäksi merkittiin tiedoksi selvitys helsinkiläisten asenteista lokkeja ja hanhia kohtaan, annettiin kaupunginhallitukselle lausunto Helsinki-Vantaan lentokentän melusta sekä  keskusteltiin juuri julkaistun selvityksen pohjalta elintarvikehuoneistossa käytettävän jään hygieenisestä laadusta pääkaupunkiseudulla vuonna 2012.

Alla esityslista ja päätökset kokonaisuudessaan.

YMPÄRISTÖJOHTAJA

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

2 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä: http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ymk_2013-06-25_Ylk_11_El/AFAD274F-57E0-44BC-B155-5A9E80ECF518/Ilmoitusasiat.html

3 Vahingonkorvausvaatimus hylätyn broilerinlihaerän hävittämistä koskevassa asiassa

Ympäristölautakunta päätti hylätä PNM-Pan Nordic Meat Oy:n esittämän 2351,65 euron vahingonkorvausvaatimuksen.

4 Ympäristökeskuksen elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tilaaminen

Ympäristölautakunta päätti tilata ympäristökeskuksen elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalvelut MetropoliLab Oy:ltä.

YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ymk_2013-06-25_Ylk_11_El/18D78E5F-0BF9-48C3-9F37-3A12017B972D/Ilmoitusasiat.html

2 Lausunnon antaminen Erottajan katuaukion asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12165

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

3 Lausunnon antaminen Oulunkylän, Jokiniementie 11:n ja puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12201

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus

4 Lausunnon antaminen Tapulikaupungin Maatullinpuiston eteläosan asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12191

Ympäristölautakunta päätti, että lausunto tuodaan ympäristölautakunnan seuraavaan kokoukseen.

5 Lausunnon antaminen Vuosaarentie 3 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12188

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

6 Lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta

Esityksen mukaan. Lausunto täällä:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ymk_2013-06-25_Ylk_11_El/ECE1C3D8-5592-4A5B-83D8-8BC28310F479/Lausunto_kaupunginhallitukselle_Helsinki-Vantaan_l.html

YMPÄRISTÖVALVONTAYKSIKKÖ

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ymk_2013-06-25_Ylk_11_El/B8465958-E7FE-4BC9-A5FC-35539CDE8FD9/Ilmoitusasiat.html

2 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallintopakkopäätös

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Helsingin Jollaksessa asuva henkilö on 23.4.2013 lähettämässään kirjeessä vaatinut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY-keskus) kieltämään puolustusvoimien Santahaminan ampuma- ja harjoitusalueella tapahtuvan ampumatoiminnan kokonaan tai rajoittamaan sitä ennen varsinaista ympäristölupapäätöstä. Asiassa on aiemmin annettu Uudenmaan ELY-keskuksen päätökset 20.12.2010 ja 24.4.2012. Vaatimusta on perusteltu toiminnasta aiheutuvilla meluhaitoilla ja pohjavesien suojelulla. ELY-keskus on hylännyt vaatimukset.

3 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Solvik Holdingsin ympäristölupahakemuksen raukeamisesta

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 29.5.2013, nro 101/2013/1, Solvik Holdingsin ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisen lupahakemuksen raukeamisesta.

4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 10.6.2013, nro 112/2013/1, joka koski Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaista ympäristölupahakemusta muun muassa maa- ja kiviainesten, mineraalisten purkujätemateriaalien ja tuhkapitoisen maa-aineksen välivarastointia ja esikäsittelyä Kivikossa. Lisäksi haettiin toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta.

5 Hiekoitussepeli Tiiliruukinpuistossa

Ympäristölautakunta päätti, että Tammisalon Tiiliruukinpuistossa ei ole todettavissa puistoon kulkeutuneesta hiekoitussepelistä aiheutuvaa jätelain 72 §:ssä tarkoitetun roskaamiskiellon rikkomista, joten jätelain 75 §:n mukaista määräystä roskaantuneen alueen siivoamiseksi ei voi antaa.

Edelleen ympäristölautakunta päätti hylätä kuntalaisen vaatimuksen Tiiliruukinpuiston kadunpuoleisen reunan käyttämiseen hiekoitussepelin sekaisen lumen läjitykseen talviaikana perusteettomana.

Lopuksi ympäristölautakunta päätti hylätä kuntalaisen vaatimukset asian tutkimisesta Helsingin kaupungista riippumattoman tahon toimesta sekä asianosaisten rankaisemisesta taloudellista etua tavoittelevasta ja tuottamuksellisesta toiminnasta perusteettomina.

6 Määräyksen antaminen koskien vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon liittymistä

Ympäristölautakunta päätti määrätä ********** liittämään omistamansa talon osoitteessa Viskaalintie vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon 31.12.2013 mennessä tai hakemaan vapautusta liittymisvelvollisuudesta.

7 Meira Oy:n hakemus toistaiseksi voimassaolevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi

Meira Oy:n toiminta täyttää ympäristölupamääräysten tarkistamishakemuksessa annettujen selvitysten sekä lupamääräysten mukaisesti täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset. Toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa maaperän pilaantumista eikä kohtuutonta rasitusta naapureille. (YSL 55 §)

Yksityiskohtaisesti täällä:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ymk_2013-06-25_Ylk_11_El/1C1F1D69-7336-48BA-A450-E0B16CCD99BE/Meira_Oyn_hakemus_toistaiseksi_voimassaolevan_ympa.html

8 Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto kaupunginhallitukselle Villingin vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksymisestä

Ympäristölautakunta päätti puoltaa Villingin vesiosuuskunnan ehdotusta toiminta-alueekseen.

YMPÄRISTÖTERVEYSYKSIKKÖ

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ymk_2013-06-25_Ylk_11_El/7CB3F643-1AB0-48F9-B482-47BF647FAB97/Ilmoitusasiat.html

2 Elintarvikehuoneistossa käytettävän jään hygieeninen laatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2012

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi julkaisun: Elintarvikehuoneistoissa käytettävän jään hygieeninen laatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2012: http://www.hel.fi/hel2/ymk/julkaisut/2013/julkaisu_12_13_net.pdf

Projektissa tutkittiin 290 näytettä, jotka oli otettu 205 eri elintarvikehuoneistosta. Otetuista näytteistä 245 (85 %) täytti ja 45 (15 %) ei täyttänyt talousvesiasetuksen mikrobiologisia laatuvaatimuksia ja -suosituksia.

3 Helsingin hovioikeuden päätös elintarvikekuljetusyrityksen edustajan elintarvikerikkomustuomiota koskevassa asiassa

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin hovioikeuden 4.3.2013 antaman päätöksen (diaarinumero R 12/614) koskien elintarvikekuljetusyrityksen edustajan elintarvikerikkomustuomiota koskevaa valitusta.

PUHEENJOHTAJA

1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

YMPÄRISTÖJOHTAJA

5 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Jätä kommentti