Ympäristölautakunta 6.5.2014: Viisi huomiota Helsingin ilmanlaadusta

Leo Stranius ja hiilinieluYmpäristölautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 6.5.2014 klo 16.15.

Kokouksessa käsitellään mm. Helsingin ilmansuojelun toimintaohjelman toteutumisen seuranta 2013.

Ympäristölautakunnalle annetun raportin perusteella voidaan Helsingin ilmanlaadusta todeta seuraavat viisi asiaa:

1. Hengitettävien hiukkasten raja-arvon ylittyminen on pysähtynyt: Hengitettävien hiukkasten raja-arvot eivät ole ylittyneet Helsingissä raja-arvoa valvovilla asemilla vuoden 2006 jälkeen.

2. Katupölypitoisuudet ovat yleisesti alentuneet Helsingissä viime vuosina. Hengitettävien hiukkasten raja-arvot voivat kuitenkin ylittyä kantakaupungin katukuiluissa sekä vilkkaasti liikennöityjen väylien varrella, mikäli pölyntorjuntaan ei kiinnitetä jatkuvasti huomiota.

3. Typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyy edelleen: Typpidioksidin vuosiraja-arvon (40 µg/m3) alle piti päästä 1.1.2010, mutta raja-arvo ylittyy edelleen Helsingin keskustan katukuiluissa. Ylittyminen johtuu autoliikenteen päästöistä ja dieselautojen osuuden kasvusta.

4. Uusien bussien typpidioksidipäästöt ovat korkeita: Dieselmoottorien hapetuskatalysaattorit vähentävät terveydelle haitallisimpia hiukkaspäästöjä, mutta samalla ne hapettavat myös typpimonoksidipäästöjä muuttaen ne typpidioksidipäästöiksi. Tästä syytä suhteellisen uusien Euro V- ja EEV-tasoisten (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle) raskaiden ajoneuvojen suorat NO2-päästöt ovat huomattavan korkeita.

5. Liikenteen päästöjä on vähennettävä raja-arvon noudattamiseksi: Keskustan uudet asuinalueet aiheuttavat jatkossa painetta liikennemäärien lisääntymiseen kantakaupungissa, jossa liikennemäärät ovat pysyneet samalla tasolla jo kolmisenkymmentä vuotta.

Kyse on siis tästä:

Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja sen muuttamisesta annetun lain (13/2011) 102 a §:n mukaan kunta on velvollinen laatimaan ilmansuojelusuunnitelman, jos ilman epäpuhtauspitoisuuksille annetun asetuksen (38/2011) raja-arvot ylittyvät tai ovat vaarassa ylittyä. Raja-arvot perustuvat EU:n ilmanlaatudirektiiviin. Hengitettävien hiukkasten (PM10) raja-arvot tulivat voimaan vuonna 2005 ja typpidioksidin (NO2) vuonna 2010. Typpidioksidin vuosiraja-arvo (40 µg/m3) on ylittynyt Helsingin keskustan katukuiluissa vuosittain.  Hiukkasten raja-arvo ylittyi vuosina 2003, 2005 ja 2006. Ilmansuojelun toimintaohjelmassa esitetään ne toimenpiteet, joilla pyritään pääsemään ilmanlaadun raja-arvojen alle.

Ruuhkamaksut ja pysäköinnin hinnoittelu olisivat tehokkaimpia keinoja ilmanlaadun parantamiseen.

Esittelijän tekstissä todetaankin lopuksi:

”Raja-arvon alle pääseminen vuoteen 2015 mennessä edellyttää liikennemäärien ja liikenteen päästöjen pienentämistä Helsingin keskustan katukuiluissa. Suuret joukkoliikennehankkeet, kuten Länsimetro, vaikuttavat myönteisesti, mutta ne eivät toteudu riittävän nopeasti. Nopeammin liikennemääriä voitaisiin todennäköisesti vähentää taloudellisilla ohjauskeinoilla, kuten ruuhkamaksuilla ja pysäköinnin hinnoittelumuutoksilla. Ympäristölautakunta antoi 1.4.2014 lausunnon oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen työryhmän raportista, jossa esitettiin valtakunnallista kilometriveroa. Ympäristölautakunnan lausunnon mukaan kilometriverojärjestelmään tulisi olla mahdollista liittää alueellisia ruuhka- tai sujuvuusmaksuja. LVM:n aiempien selvitysten mukaan ruuhkamaksu olisi kustannustehokkaampi tapa saavuttaa liikennepoliittisia tavoitteita Helsingin seudulla kuin muut käytössä olevat keinot. Myös kaupunkisuunnitteluviraston selvityksessä raja-arvon saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ruuhkamaksu oli tehokkain yksittäinen katukuilujen liikennemääriä vähentävä toimenpide.”

* * *

Ympäristölautakunta

07 / 06.05.2014

Kokouksen koko esityslista löytyy oheisen linkin takaa ja alla hiukan avattuna.

http://www.hel.fi/hki/ymk/fi/P__t_ksenteko/Asiakirja?ls=11&doc=Ymk_2014-05-06_Ylk_7_El

Sisältö:

YMPÄRISTÖJOHTAJA

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

2 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-06_Ylk_7_El/2E7F957F-7D9D-4ED8-B294-380707B062E0/Ilmoitusasiat.html

3 Eron myöntäminen kaupungineläinlääkärin virasta ja viran julistaminen haettavaksi

Ympäristölautakunta päättää myöntää kaupungineläinlääkäri Riikka Åbergille eron kaupungineläinlääkärin virasta 1.5.2014 alkaen sekä kehottaa ympäristökeskusta ryhtymään viran täyttämiseen 5016,94 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

4 Johtavan ympäristöasiantuntijan viran täyttäminen ympäristökeskuksen ympäristönsuojeluosaston alueidenkäyttö, ilma ja melu –yksikössä

Ympäristölautakunta päättää valita ympäristökeskuksen ympäristönsuojeluosaston alueidenkäyttö, ilma ja melu -yksikön johtavan ympäristöasiantuntijan virkaan (vakanssinumero 012801) filosofian maisteri Eeva Pitkäsen 1.6.2014 alkaen

5 Johtavan ympäristötarkastajan viran täyttäminen ympäristökeskuksen ympäristöterveysosaston terveydensuojeluyksikössä

Ympäristölautakunta päättää ottaa ympäristökeskuksen ympäristöterveysosaston terveydensuojeluyksikön johtavan ympäristötarkastajan virkaan (vakanssinumero 023012) filosofian maisteri Toni Lyyskin 1.6.2014 lukien.

6 Johtavan elintarviketarkastajan viran täyttäminen ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuusosaston elintarvikemyymälät-yksikössä

Ympäristölautakunta päättää valita ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuusosaston johtavan elintarviketarkastajan virkaan (vak.nro 128044) tradenomi, liiketalouden YAMK, Anne Kärnän 4.8.2014 alkaen.

7 Ympäristölautakunnan kokousajat syksyllä 2014

Ympäristölautakunta päättää kokoontua 5.8., 26.8., 16.9., 7.10., 28.10., 18.11. ja 9.12. syyskaudella vuonna 2014 klo 16:15 osoitteessa Viikinkaari 2a, 1. krs., kokoushuone Fastholma.

YMPÄRISTÖNSUOJELUOSASTO

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-06_Ylk_7_El/8DE4A207-10A5-46DB-9AC0-0C68541AF825/Ilmoitusasiat.html

2 Ympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Tmi Osa-Tattiksen ympäristölupahakemuksesta

Ympäristölautakunta päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Tmi Osa-Tattiksen ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-06_Ylk_7_El/27833166-9BE2-4FF5-B908-78726DFD5854/Ymparistolautakunnan_lausunto_kaupunginhallituksel.html

3 Ympäristölautakunnan lausunto Circulation Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Ympäristölautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Circulation Oy:n jätteiden laitos- tai ammattimaista käsittelyä koskevasta ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-06_Ylk_7_El/30AD2B44-9B85-495C-90C2-8B4E741C2C66/Ymparistolautakunnan_lausunto_Circulation_Oyn_ympa.html

4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös HKR-Ympäristötuotannolle (nyk. Stara) myönnetyn ympäristöluvan raukeamisesta

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston 2.4.2014 tekemän päätöksen HKR-Ympäristötuotannon (nykyisin Stara) Viikin pilaantuneiden maa-ainesten välivarastointi- ja kompostointikentälle myönnetyn ympäristöluvan raukeamisesta.

5 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös erilaisten massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Jätkäsaaren alueella koskevasta rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 7.4.2014, nro 75/2014/1 ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisesta Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta, joka koski louheen, pilaantumattoman maa-aineksen, kynnysarvomaiden, pilaantuneiden maa-ainesten, haitta-ainepitoisten merisedimenttien, betonin, tiilen, asfaltin ja muiden mahdollisten pienerien sekä stabiloinnin sideaineiden välivarastointia ja esikäsittelyä Jätkäsaaren välivarastointialueella sekä toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta.

6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös erilaisten massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Hernesaaressa koskevasta rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 9.4.2014, nro 77/2014/1 ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisesta Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta, joka koski louheen, pilaantumattoman maa-aineksen, pilaantuneiden maa-ainesten, haitta-ainepitoisten merisedimenttien, betonin, tiilen, asfaltin ja muiden mahdollisten pienerien sekä stabiloinnin sideaineiden välivarastointia ja esikäsittelyä Hernesaaren välivarastointialueella sekä toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta. Ympäristölupa on voimassa 31.12.2021 asti, kuitenkin enintään niin kauan kuin toiminta on mahdollista, kun otetaan huomioon koko Hernesaaren alueen kaavan mukainen rakentuminen ja tämän päätöksen määräykset. Valitusaika aluehallintoviraston päätöksestä päättyy 9.5.2014.

7 Ilmansuojelun toimintaohjelman toteutumisen seuranta 2013

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelman 2008-2016 toteutumisen seurantaraportin 2013 ja toimittaa tiedot ilmansuojelusuunnitelman mukaisista toteutetuista toimista (Kooste toimenpiteiden toteutumisesta 2013 ja Toteutumisen arvioinnin mittarit 2013) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä ympäristöministeriölle.

Täällä tarkemmin:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-06_Ylk_7_El/D3F1ADB4-ED18-49A8-9D04-F9CAA38EC604/Ilmansuojelun_toimintaohjelman_toteutumisen_seuran.html

Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma ja sen aiemmat seurantaraportit löytyvät ympäristökeskuksen sivuilta: http://www.hel.fi/hki/Ymk/fi/Ymp_rist_n+tila/Ilma/Selvitykset+ja+ohjelmat

8 Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma

Ympäristölautakunta päättää lähettää Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksen v. 2014-2023 lausunnon antamista varten kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, Helsingin Latu ry:lle, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:lle, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:lle, Kallvik Surf ry:lle ja Vuosaari-seura ry:lle.

Suunnitelma täällä:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-06_Ylk_7_El/7ACFD5EC-C123-4DFA-A52D-DF2AD8848C0E/Liite.pdf

9 Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma

Ympäristölautakunta päättää lähettää Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksen v. 2014-2023 lausunnon antamista varten kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, Helsingin Latu ry:lle, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:lle, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:lle, Kallvik Surf ry:lle ja Vuosaari-seura ry:lle.

YMPÄRISTÖTERVEYSOSASTO

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-06_Ylk_7_El/9B2B16D5-3605-4858-90CD-A11BA388E8D1/Ilmoitusasiat.html

ELINTARVIKETURVALLISUUSOSASTO

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-06_Ylk_7_El/43385079-B1F1-4B56-B3AC-9101615A0EBC/Ilmoitusasiat.html

PUHEENJOHTAJA

1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

YMPÄRISTÖJOHTAJA

8 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

Yksi kommentti artikkeliin ”Ympäristölautakunta 6.5.2014: Viisi huomiota Helsingin ilmanlaadusta”

Jätä kommentti