Ympäristölautakunta 20.5.2014: Helsingin ympäristökeskuksen budjettiraami ja tavoitteet vuodelle 2015

Leo Stranius ja hiilinieluYmpäristölautakunta kokoontui ti 20.5.2014 päättämään omalta osaltaan vuoden 2015 budjettiraamista ja toiminnallisista tavoitteista.

Talousarvioehdotuksen käyttömenojen määrärahaksi ehdotetaan 12 832 000 euroa.

Menot ovat 300 000 euroa suuremmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa ja raamissa. Raamin yli esitetään 300 000 euron määräraha Suomen luontokeskus Haltian toiminnan menoihin, joihin Helsingin kaupunki on sitoutunut vuonna 2007 tehdyllä ja vuonna 2013 uusitulla sopimuksella.

Helsingissä ympäristöterveydenhuollon (elintarvike- turvallisuus- ja ympäristöterveys) nettokustannukset vuonna 2012 olivat 4,3 €/asukas, kun ne koko maassa olivat 14,3 €/asukas (www.kunnat.net). Espoon osalta vastaava kustannus oli 4,8 €/asukas ja Vantaan osalta 7,2 €/asukas, joten ympäristöterveydenhuollon kustannukset ovat Helsingissä muita pääkaupunkiseudun kuntia alhaisemmat.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2015 tulevat olemaan seuraavat:
– Katupölypitoisuudet Mannerheimintien mittausasemalla eivät ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja. (HKR:n kanssa yhteinen tavoite)
– Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä 80 % on ratkaistu 220 vuorokaudessa asian vireille tulosta.
– Suunnitelmallisia elintarviketarkastuksia tehdään vähintään 2400 kpl

Muut toiminnalliset tavoitteet
– Ympäristövalvonnan suunnitelmallisen valvonnan mukaisesta tarkastustavoitteesta (500 tarkastusta) tehdään vähintään 80 %, 400 kpl
– Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä vähintään 80 % otetaan käsittelyyn 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta
– Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 % on ratkaistu 80 vuorokaudessa.
– Ympäristöterveydenhuollossa, poislukien elintarvike- ja talousvesivalvonta, tehdään vähintään 600 tarkastusta tai näytteenottoa. Suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset kohdistetaan riskiperusteisesti.
– Oleskelutilojen – mm. päiväkodit, koulut, vanhainkodit, majoitustilat – ja nk. hygieniaa edellyttävien huoneistojen käyttöönottoa koskevista ilmoituksista 80 % käsitellään alle 100 vuorokaudessa.
– Yksittäisten ruokamyrkytysepäilyjen käsittelyaika on enintään 7 vrk.

Energiatehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet
Sitova energiansäästötavoite
– Ympäristötalon kokonaisenergiankulutus on 2 % alhaisempi kuin vuonna 2014.
Muut ympäristötavoitteet
– Toteutetaan kaikki toimenpiteet, jotka on aikataulutettu Ekokompassin päivitetyssä ympäristöohjelmassa vuodelle 2015.

* * *

Muita kiinnostavia juttuja kokouksessa olivat mm. seuraavat:

– Ympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Laajasalon raideliikenteen YVA-selostuksesta: Yleiskaavan hyviä tavoitteita ja joukkoliikenteeseen tukeutuvaa ja kevyttä liikennettä suosivaa suunnittelua tukee selvitysten perusteella parhaiten raitiotiesiltavaihtoehto ilman autoliikennettä. Raideliikenteen melu-, runkoääni- ja tärinähaittojen huomiointi asuinkatujen varsilla on jatkosuunnittelussa  tärkeää. Siltojen ja niiden valaistuksen suunnittelussa on tarpeen selvittää ja huomioida myös vaikutukset lepakoiden muuttoon.

– Ruokamyrkytykset Helsingissä vuonna 2013: Ympäristökeskuksen tietoon tulleiden ruokamyrkytykseen sairastuneiden henkilöiden määrä oli vuonna 2013 yhteensä 113 (459 vuonna 2012, alle 150 vuonna 2011).

Nämä ja kaikki muut asiat vielä tarkemmin alla avattuna.

* * *

Ympäristölautakunta
08 / 20.05.2014
YMPÄRISTÖJOHTAJA

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

2 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö vuoden 2013 arviointikertomuksesta

Ympäristölautakunnan vastaukset täällä:¨
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-20_Ylk_8_El/8B93A0CC-E6E2-41DE-BFA4-82BD83513704/Tarkastuslautakunnan_lausuntopyynto_vuoden_2013_ar.html

3 Ympäristökeskus talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017

Ympäristölautakunta päätti hyväksyä ympäristötoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2015-2017 ja lähettää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kaupunginhallitukselle.

Ks. Tarkemmin edellä ja oheisen linkin takaa (pdf):
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-20_Ylk_8_El/DE561CB4-277E-4799-A8E0-148464DB5A16/Liite.pdf

4 Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.7.2014 alkaen

Ympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan ympäristöterveydenhuollon taksan ja maksut, jotka on koottu taksan liitteenä oleviin maksutaulukoihin.

Maksutaulukko löytyy täältä:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-20_Ylk_8_El/564508BF-FEC0-4C69-90E4-E62608655F5F/Liite.pdf

5 Ympäristölautakunnan toimivallan siirtäminen, nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntää kunta. Helsingissä tämä viranomainen on ympäristötoimen johtosäännön 1 §:n mukaan ympäristölautakunta. Ympäristölautakunta on siirtänyt toimivaltaansa ympäristöterveyspäällikölle lääkelain 54 a §:ssä tarkoitettujen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupia koskevassa asiassa 11.5.2006 §163. Tämä delegointipäätös korvattiin uudella päätöksellä, jolla toimivalta siirrettiin ympäristölautakunnalta terveystarkastajille, terveysinsinööreille ja ympäristötarkastajille.

6 Ympäristölautakunnan lausunto Matti Niirasen ym. talousarvioaloitteesta nuorten kesätyöpaikkojen määrärahan korottamisesta

Ympäristölautakunta katsoo, että Helsingin kaupungin tarjoamat erityisesti nuorille suunnatut kesätyöpaikat ovat tärkeä keino toteuttaa yhteiskuntavastuuta käytännössä ja kannattaa kesätyöpaikkoihin erityisesti kohdistettavan määrärahan korottamista.

Ympäristökeskus on palkannut kaupungin keskitetyllä kesätyöpaikkoihin kohdistetulla määrärahalla viime vuosina muutamia kesätyöntekijöitä. Keskitetyn määrärahan lisäksi ympäristökeskus on myös vuosittain budjetoinut määrärahan noin 6-8 kesätyöntekijän palkkaamiseen.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-20_Ylk_8_El/416F983A-FC03-4FCA-967B-3CC4F2B0D1E9/Ymparistolautakunnan_lausunto_Matti_Niirasen_ym_ta.html

YMPÄRISTÖNSUOJELUOSASTO

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-20_Ylk_8_El/90F4E653-5E97-4831-9341-F95E7408A1A1/Ilmoitusasiat.html

2 Lausunnon antaminen Ullanlinnan asemakaavan muutoksesta nro 12264, Punanotkonkatu

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden 8-kerroksisen asuintalon rakentamisen tontille, nykyisen toimistorakennuksen paikalle. Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

3 Ympäristökeskuksen julkaisu: Siirtoasiakirjamenettelyn toimivuus käytännössä

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen tulee jätelain mukaan tarkastaa esimerkiksi jätteen kuljettajan ja jätteen välittäjän toiminta. Selvityksen tarkoituksena oli myös saada valvontatyötä tukevaa tietoa siirtoasiakirjojen käytöstä ja niihin liittyvistä ongelmista ja hyödyistä sekä tietoa siitä, miten tarkastuksia kannattaisi kohdentaa ja suorittaa.

Selvityksen perusteella siirtoasiakirjan käyttöön liittyy epäselvyyksiä. Ei ole välttämättä selvää, kuka on vastuussa siirtoasiakirjan teosta ja allekirjoittamisesta. Siirtoasiakirjamenettelyn toteutuksessa on vaihtelua riippuen tuottajasta, jätelajista, kuljettajasta, vastaanottajasta ja siitä, onko mahdollisuutta käyttää sähköistä siirtoasiakirjaa.

4 Ympäristölautakunnan lausunto maaperän puhdistamisasiassa Laajasalon entisellä öljyhuoltoalueella, osoitteessa Haakoninlahdentie 1

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja kaupunginhallitus pyytävät ympäristölautakunnan lausuntoa Shell International Petroleum Company -yhtiön Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toimittamasta hakemuksesta. Hakemuksella Shell pyytää lupaa aloittaa maaperän puhdistaminen muutoksenhausta huolimatta ympäristölupa-alueen osa-alueella 3, jos se peruu osa-aluetta koskevan valituksensa, jolloin osa-alue ei olisi enää muutoksenhaun alainen. Lisäksi Shell pyytää lupaa töiden aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta osa-alueen 2 lounaiskulmassa. Hakemuksen perusteluna on osa-alueen rakentamisen kiireinen aikataulu.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-20_Ylk_8_El/1C524357-3AFE-4A16-9BAD-A9C936B9B933/Ymparistolautakunnan_lausunto_maaperan_puhdistamis.html

5 Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu ympäristölautakunnan päätöstä 25.6.2013 (215 §) koskevassa valitusasiassa

Merkitään tiedoksi:

********** on vaatinut, että Tammisalossa sijaitsevaan Tiiliruukinpuistoon kaduilta aurattujen lumien mukana kulkeutunut hiekoitussepeli tulee siivota pois kasvillisuuden seasta, koska sepelin jättäminen puistoon on hänen mukaansa jätelain 72 §:n roskaamiskiellon vastaista. Ympäristölautakunta käsitteli asiaa 25.6.2013 kokouksessaan ja totesi, että puistoalueelle jääneen hiekoitussepelin ei voida katsoa aiheuttavan jätelaissa tarkoitettua roskaantumista.

********** valitti ympäristölautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka päätöksessään 16.4.2014 on hylännyt valituksen.

6 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle täytön ja rantarakennelman poistamisesta Villingissä

Ympäristölautakunta totesi, että kyseisellä täytöllä ja laiturilla tulee olla vesilain mukainen lupa. Koska on osoittautunut, että vesilain luvan edellytykset eivät kaavan vastaisuuden johdosta täyty, täyttö ja laituri tulee poistaa siltä osin kuin täytön tekijä on laiturihankkeen rakennustöitä tehnyt/teettänyt. Vaatimus täytön poistosta asemakaavaluonnoksen mukaiseen rantaviivaan asti on perusteeton, jos tekijä ei ole tehnyt alun perin niin laajaa täyttöä tai muita rakennustöitä kyseisellä alueella.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-20_Ylk_8_El/2D4F4945-164D-403A-8D0D-C5EC24A642D2/Lausunto_Vaasan_hallinto-oikeudelle_tayton_ja_rant.html

7 Ympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Laajasalon raideliikenteen YVA-selostuksesta

Tässä yhteenveto:

Laajasalon joukkoliikenneyhteyden ympäristövaikutusten arviointi on hyvin laadittu ja kattava. Arvioinnin mukaan kaikkien Kruunuvuorenselän pohjan päälle suunniteltujen betonitunnelivaihtoehtojen joko rakentamisen tai käytönaikaiset vaikutukset vedenvaihtoon, sedimentaatioon ja mahdollisesti myös virkistyskalastukseen on arvioinnissa todettu erittäin merkittäviksi. Vaikutukset ovat seurausta tunnelien vesialtaan poikkileikkauspinta-alaa huomattavasti pienentävästä vaikutuksesta.

Yleiskaavan hyviä tavoitteita ja joukkoliikenteeseen tukeutuvaa ja kevyttä liikennettä suosivaa suunnittelua tukee selvitysten perusteella parhaiten raitiotiesiltavaihtoehto ilman autoliikennettä. Silloille tuleva autoliikenne ruuhkautuisi Kalasatamassa ja Kruununhaan päässä aiheuttaen ilmanlaadun heikentymistä sekä merkittäviä meluhaittoja asuinalueilla. Autoliikenteen edistäminen keskustan, Kalasataman ja Laajasalon alueilla olisi lisäksi vastoin valmisteilla olevan yleiskaavan visiota.

Hanasaaren voimalan polttoainekuljetukset eivät siltavaihtoehdoissa ole mahdollisia raideyhteydelle aiheutuvien huomattavien häiriöiden vuoksi.

Raideliikenteen melu-, runkoääni- ja tärinähaittojen huomiointi asuinkatujen varsilla on jatkosuunnittelussa  tärkeää. Siltojen ja niiden valaistuksen suunnittelussa on tarpeen selvittää ja huomioida myös vaikutukset lepakoiden muuttoon.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-20_Ylk_8_El/202C0AD8-AC44-4FB0-87B3-687FDB8794BF/Ymparistolautakunnan_lausunto_kaupunginhallituksel.html

8 Ympäristölautakunnan vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Helsingin sataman Länsisataman ympäristölupapäätöstä koskevasta valituksesta

Ympäristölautakunta, joka on myös Helsingin kaupungin terveydensuojeluviranomainen, antoi seuraavan vastineen Helsingin Sataman tekemästä Länsisataman ympäristölupapäätöstä koskevasta valituksesta.

Ympäristölautakunta viittaa Länsisataman ympäristölupahakemuksesta antamaansa lausuntoon, jossa lautakunta katsoi ulkomelutasojen osalta mm., että satamatoiminnan ja siihen liittyvän liikenteen yhdessä aiheuttama melutaso saa olla päiväaikaan kello 7.00–22.00 asuntoalueilla, hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla sekä virkistysalueilla enintään 55 dB (LAeq,07–22h). Kello 22.00–7.00 osalta lautakunta katsoi, että melutaso saa olla asuntoalueilla ja hoitolaitoksia palvelevilla alueilla enintään 50 dB (LAeq,22–07h). Jos melu on kapeakaistaista tai iskumaista, sallitut melutasojen on oltava 5 dB edellä mainittuja alhaisempia.

YMPÄRISTÖTERVEYSOSASTO

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-20_Ylk_8_El/F364FB73-6ECB-4B41-977A-2EB8347E4A60/Ilmoitusasiat.html

ELINTARVIKETURVALLISUUSOSASTO

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-20_Ylk_8_El/B553C675-F15D-4A54-8C77-C24031967A6A/Ilmoitusasiat.html

2 Ruokamyrkytykset Helsingissä vuonna 2013

Helsingissä selvitettiin vuonna 2013 yhteensä 328 (369 vuonna 2012) ruokamyrkytysepäilyä, joista suurin osa oli yksittäisiä ruokamyrkytysepäilyjä. Ruokamyrkytysepidemioita oli 13 (14 vuonna 2012).

Ympäristökeskuksen tietoon tulleiden ruokamyrkytykseen sairastuneiden henkilöiden määrä oli vuonna 2013 yhteensä 113, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna (459 vuonna 2012, alle 150 vuonna 2011). Vuonna 2012 oli kaksi laajaa epidemiaa, joissa sairastuneita oli 50-100 epidemiaa kohden. Vuonna 2013 epidemiat olivat pienempiä.

Ympäristökeskukseen ilmoitettujen ruokamyrkytysepäilyjen määrä oli samalla tasolla kuin vuonna 2012. Epäilyilmoituksista 80 % koski tapauksia, joissa sairastui vain yksi henkilö.

Yhteenvetotaulukko ruokamyrkytyksistä täällä:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-20_Ylk_8_El/7DA95971-6175-4A6C-AFC8-175E0E23987F/Liite.pdf

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-20_Ylk_8_El/0428B909-30B3-4C44-B9EE-4A2C2B3AF9B3/Ruokamyrkytykset_Helsingissa_vuonna_2013.html

3 Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen Suomen Tuoretori Oy:lle

Uhkasakko jätettiin asettamatta, koska Suomen Tuoretori Oy oli ehtinyt korjata tarkastuksissa esiintyneet puutteet esityslistan julkaisemisen ja kokouksen välissä.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-05-20_Ylk_8_El/901061CC-7CB7-4D5D-9861-47C8FA14DB11/Elintarvikelain_55_n_mukaisen_maarayksen_antaminen.html

PUHEENJOHTAJA

1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

YMPÄRISTÖJOHTAJA

7 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

* * *

Jätä kommentti