Ympäristölautakunta: Jätevesivuoto Krapuojaan ja Kapellvikeniin

Leo Stranius ja hiilinieluYmpäristölautakunnan kokouksessa päätettiin tänään (8.10.2013) mm. lausunnoista koskien Jätkäsaaren Kvarteret Victoriaa, Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelmaa sekä Verkkosaaren edustan ruoppaus- ja täyttöhakemusta.

Lisäksi ennen kokousta jaettiin kaikille viestintäsuunnitelma koskien ympäristölautakunnan marraskuussa pidettävää (19.11.) avointa kokousta kaupungintalolla. Avoimen kokouksen myötä kaupungin päätöksenteko (lautakuntatyö) aukeaa toivottavasti edes hiukan asukkaille.

Kaikki päätökset menivät esitysten mukaan – lukuun ottamatta lausuntoa Mellunmäen vanhan ostoskeskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta, joka otettiin ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Erityisesti keskustelua käytiin kuitenkin ilmoitusasioissa olleesta Kapellvikenin haju- ja vedenlaatuhaitoista.

Sipoon vesihuoltolaitoksen omistaman Östersundomin jätevesiviemärijärjestelmän Kärrin pumppaamo ei toiminut teknisen vian vuoksi 17.- 19.9.2013. Tänä aikana on päässyt jätevettä arviolta 1600 m3 pumppaamon ylivuodosta Krapuojaan ja Kapellvikeniin.

Ympäristökeskus sai 19.9.2013 tiedon Kapellvikenin haju- ja vedenlaatuhaitoista, jotka olivat ilmenneet jo 17.9. Ilmoitus koski myös kalakuolemahavaintoja. Ympäristötarkastaja paikallisti em. haittojen lähteeksi Kärrin jätevesipumppaamon ylivuotojärjestelmän. Mittausten perusteella arvioitiin, että vuoto oli kestänyt ainakin pari päivää.

Vesinäytetuloksien ulosteperäisten bakteerien (E. colit) pitoisuus torstaina 19.9. otetussa vesinäytteessä oli 6 100 000 mpn/100 ml ja 23.9. otetussa näytteessä vielä erittäin korkea, 142 000 mpn/100 ml. Luonnonvesissä ei normaalisti esiinny ulosteperäisten bakteerien korkeita pitoisuuksia, esim. merialueella olevien virallisten EU-uimarantojen korkein sallittu E. coli-määrä on 500 mpn/100 ml.

Ympäristökeskus on aloittanut neuvottelut Sipoon vesihuollon kanssa häiriötilanteiden ilmoittamismenettelyistä ja ympäristöselvitysvastuista.

Alla kokouksen asiat ja päätökset vielä tarkemmin.

Ympäristölautakunta  15 / 8.10.2013

Sisältö:

YMPÄRISTÖJOHTAJA

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

2 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä.

3 Oikaisuvaatimus ympäristöjohtajan päätökseen 27.8.2013 § 16 koskien kahden terveystarkastajan viran täyttämistä

Henkilö on hakenut muutosta päätökseen oikaisuvaatimuksella ympäristölautakunnalle. Muutoksenhakija on oikaisuvaatimuksessaan vaatinut ympäristöjohtajan päätöksen kumoamista ja muutoksenhakijan nimittämistä terveystarkastajan virkaan. Ympäristölautakunta päätti hylätä muutoksenhakijan oikaisuvaatimuksen.

Täällä tarkemmin.

YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

1 Lausunnon antaminen Mellunmäen vanhan ostoskeskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12215

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon antaa ympäristölautakunta. Täällä tarkemmin.

2 Lausunnon antaminen Lauttasaaren tontin 31112/5, Perttulantie 6 asemakaavaehdotuksesta nro 12113

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus. Täällä tarkemmin.

3 Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Länsisataman, Jätkäsaaren asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12204 , Kvarteret Victoria

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Uusi asuinkortteli rajoittuu yhdeltä reunaltaan Välimerenkatuun, joka on yksi Jätkäsaaren tulevista kokoojakaduista, ja jolle on suunniteltu myös raitiotielinjaa. Kadun ennusteliikennemäärä on noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 10 %. Kaavassa on asetettu 32 dB:n ääneneristävyysvaatimus Välimerenkadun puoleiselle rakennuksen julkisivulle ja kadunpuoleiset parvekkeet on määrätty lasitettaviksi. Kaavaselostuksesta puuttuvat kuitenkin selvitykset, joiden perusteella ajoneuvoliikenteen ja raitiotieliikenteen meluntorjunnan riittävyys on arvioitu. Selvitykset tulee liittää kaava-aineistoon.

YMPÄRISTÖVALVONTAYKSIKKÖ

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä.

Keskustelua käytiin Kapellvikenin haju- ja vedenlaatuhaitoista. Sipoon vesihuoltolaitoksen omistaman Östersundomin jätevesiviemärijärjestelän Kärrin pumppaamo ei toiminut teknisen vian vuoksi alkuviikosta 17.- 19.9.2013. Tänä aikana on arviolta 1600 m3 jätevettä pääsyt pumppaamon ylivuodosta Krapuojaan ja Kapellvikeniin. Ympäristökeskus on aloittanut neuvottelut Sipoon vesihuollon kanssa häiriötilanteiden ilmoittamismenettelyistä ja ympäristöselvitysvastuista.

2 Autopurkamo Hyötyosa Oy:n ympäristölupa-asia

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen Nro 173/2013/1 ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisista Autopurkamo Hyötyosa Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koski autopurkamotoimintaa. Aluehallintovirasto on lopettanut asian käsittelyn, koska toiminta on lopetettu. Päätöksestä ei voi valittaa.

3 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nro 157/2013/1 ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta rakennusviraston hakemuksesta, joka koski erilaisten maa- ja kiviainesten sekä purkujätteiden välivarastointia ja esikäsittelyä Tattarisuon pohjoisosassa Suurmetsäntien, Rattitien ja Autotallintien rajaamalla alueella. Aluehallintovirasto on jättänyt asian käsittelyn sikseen, koska rakennusvirasto peruutti hakemuksensa.

4 Ympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelmasta

Helsingin rakentamisen yhteydessä kaivettavien maiden sijoitus on ajautunut ongelmiin sijoituspaikkojen puuttumisen vuoksi.

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Helsingin kaivumaiden hyödyntämisohjelmasta seuraavan lausunnon.

Kehittämisohjelma täällä (pdf)

5 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös Vuosaaren kaatopaikan kunnostustoiminnan muutoksesta

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 19.9.2013, nro 178/2013/1 ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n mukaisesta Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta, joka koski Vuosaaren kaatopaikan kunnostustoiminnan muutosta, ja hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Samalla ympäristölautakunta toteaa, ettei päätös anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

6 Ympäristölautakunnan lausunto aluehallintovirastolle ja hallintokeskukselle Verkkosaaren edustan ruoppaus- ja täyttöhakemuksesta sekä ruopatun sedimentin ja betonijätteen hyötykäytöstä rannan täytössä

Rakennusvirasto hakee aluehallintovirastolta lupaa Verkkosaaren edustan merialueen ruoppaamiseen, täyttöihin, rantarakenteiden rakentamiseen ja Verkkosaaren venereitin lakkauttamiseen. Samalla haetaan lupaa ruopatun sedimentin sekä betonijätteen hyötykäyttöön merialueen täytöissä Verkkosaaren alueella.

Ympäristölautakunta päätti antaa Verkkosaaren ruoppaus- ja täyttötöitä sekä ruopatun sedimentin ja betonijätteen hyötykäyttöä koskevasta rakennusviraston lupahakemuksesta seuraavan lausunnon.

7. Kyläsaaren maa-ainesten välivarastointi- ja käsittelykentän toimintaa koskeva Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 27.9.2013, nro 183/2013/1 ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n mukaisesta Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran ympäristölupahakemuksesta, joka koski Kyläsaaren maa-ainesten välivarastointi- ja käsittelykentän toiminnan jatkamista sekä hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Samalla ympäristölautakunta toteaa, ettei päätös anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

YMPÄRISTÖTERVEYSYKSIKKÖ

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä.

2 Asian päättäminen asiassa Good Pie Bakery Oy, elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen

Good Pie Bakery Oy:n tilat ja toiminta tarkastettiin edellä mainitussa määräyksessä asetetun määräajan jälkeen 10.9.2013. Tarkastuksella todettiin, että Good Pie Bakery Oy on korjannut määrätyt epäkohdat. Leipomo- ja konditoriatoiminnoille oli omat asianmukaiset tilat. Suoritetun tarkastuksen jälkeen Helsingin kaupungin Ympäristökeskus katsoo, että asian käsittely päättyy Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen osalta tähän.

YMPÄRISTÖJOHTAJA

4 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

PUHEENJOHTAJA

1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

***

Yksi kommentti artikkeliin ”Ympäristölautakunta: Jätevesivuoto Krapuojaan ja Kapellvikeniin”

 1. Virho ilmoitteli keväällä, että ELY ei anna enää tietoja jätevesivuodoista Vantaanjoen vesistöön ja ilmeisesti onkin niin, että niistä kerrotaan vain jos ne ovat merkittävä uhka ihmisten terveydelle, eli lämpimän ja vähäisen veden aikaan. Nyt on ollut niin vähäsateista, että ylivuotoja ei liene paljoa tapahtunut, mutta sinänsä vain erikoinen tilanne jos todella päästöistä vaietaan.

  ELY:n toiminta on tässä muutenkin hassua, kun toinen puoli siitä hoitaa kunnostuksia, mutta toinen puoli hyssyttelee, kun samojen kunnostettujen vesistöjen läpi ohjataan merkittävät jätevesimäärät. Persperäiset bakteerit ovat toki varsinaisia ihmisten murhaajia esimerkiksi susiin verrattuina, mutta minusta viranomaisilla olisi velvollisuus olla avoimia tiedoistaan muutenkin kuin hengenvaarallisissa tilanteissa. Vaikeaa se on kenenkään luoda painetta tilanteen korjaamiseksi, jos asiasta vastaava viranomainen pitää kaikkia lankoja käsissään. Mätijyvä ei kakkaa kestä ja sitä tulee yhä ihan liikaa.

  Näytti olevan taas Mustikkamaan ja Korkeasaaren väli verkotettu umpeen, tai ainakin siltä näytti keskustasta päin katsellessa. Oli hienoa, että verkkokalastuskieltoa pidennettiin vihreiden aloitteesta, mutta jokseenkin erikoinen tämä meidän luonnonsuojelulaki, kun luonnonkudusta syntyneiden uhanalaisten kalojen nousuväylälle saa ylipäätään laittaa verkot ja vielä noin massiivisella tavalla. Ei sinne Kulosaaren sillan alle montaa väylää tule mereltä, ja jos kalat vaihtavat rataa kesken matkan, niin tuo saarten väli on se kohta.

  Hienoa muuten tuo eilinen Pääkkönen&Haavisto-seminaari, joka jo sinänsä antaa toivoa, että yhä useammalla kasvaisi sellainen ajatuksen siemen, että vapaata koskea nouseva hopeakylki on kaikin puolin arvokkaampi kuin nykyinen kulttuuri ja päästäisiin puheista tekoihin. Vantaan vihreissäkin näyttää jo olevan merkkejä, että siemen Tikkurilankosken vapauttamiseksi on laitettu kasvamaan. Koko Vantaajoen vesistön laajuista lohikalojen vapautuspakkoa olisi syytä miettiä vakavasti, jotta kunnostetuille soraikoille riittäisi aina vain enemmän kutevia kaloja. Nyt kenelläkään ei tulisi olla oikeutta verottaa uhanalaista kantaa, joka on saatu jokeen syntymään.

  Kun nyt etsitään uusia paikkoja rakentaa, niin näyttää heränneen ajatuksia käyttää meritäyttöjä laajemminkin. Pitäisi ottaa huomioon näin silakkamarkkinoiden aikaan, että monessa paikkaa on silakan kutualueita ja olisi aika stereotyyppisen cityvihreää, jos silakkamarkkinoilla myytäisiin eioota sen takia, että vihreiltä kaupunkisuunnittelijoilta lähti kaavoitusmopo käsistä. Sama ongelma tullee vastaan merituulivoimassa kaapeleineen. Toki samoja alueita tarvitsee moni muukin otus. Tämänkin takia näkisin kaupungin kasvavan mieluusti paikoillaan ja ylöspäin, jos jonnekin. Itse näen tämän kaupungin leviämisen elintilan viemisenä muilta otuksilta, oltiin sitten maalla tai meressä. Tässä katsannossa on kummallista kun vihreitä parjataan city-porukaksi, kun jotkut haluavat estää kaupungin leviämisen tiivistämällä nykyistä jo luonnolta vallattua aluetta, eikä rakentaa pitkin uusia metsiä.

  Vastaa

Jätä kommentti