Helsingin Energian johtokunta: Biopolttoaineiden kestävyyskriteerit ja sähköautojen latausverkko

Helsingin Energia HanasaariHelsingin Energian johtokunnan kokouksessa (25.10.2013) käytiin läpi muun muassa toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus ja tuore osavuosikatsaus.

Mielenkiintoisimmat asiat olivat kuitenkin vastaus Thomas Wallgrenin toivomusponteen koskien uusiutuvien energialähteiden sosiaalista ja ekologista kestävyyttä sekä päätös lähteä mukaan valtakunnalliseen sähköautoliikenteen latausoperaattoriyhtiön osakkaaksi.

Ohessa käsitellyt asiat vielä hiukan tarkemmin.

Helsingin Energian lausunto valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponteen:

Valtuutettu Thomas Wallgren on esittänyt toivomusponnen ”§ 122 Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvaessa varmistetaan niiden sosiaalinen ja ekologinen kestävyys”.

Mielestäni Helsingin Energian lausunto oli hyvä, jonka ydin on tässä:

”Helsingin Energia huomioi kivihiilen hankinnassa toimitusvarmuuden, hinnan ja laadun lisäksi myös myyjän sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun edellyttämällä toimittajalta sitoutumista vähintään YK:n Global Compact -periaatteisiin. Korvatessaan fossiilisia polttoaineita biomassapohjaisilla energianlähteillä Helsingin Energia tulee noudattamaan vastaavia hankintaperiaatteita. Nestemäisille biopolttoaineille on jo laadittu kestävyyskriteerit EU:n tasolla. EU:n komissio valmistelee parhaillaan ehdotusta kiinteiden ja kaasumaisten biopolttoaineiden kestävyyskriteereiksi. Nämä kattavat kaikki Helsingin Energian käyttöön kaavailemat biopolttoaineet, mm. hake, sivutuotepuu, pelletti, biohiili, bioöljy, peltoenergia, energiakasvit ja biokaasu.”

”Helsingin Energia tulee hankkimaan vain biopolttoaineita, jotka täyttävät EU:n ja kansallisen lainsäädännön kestävyyskriteerit. Lisäksi Helsingin Energia on linjannut, että se ei osallistu elintarvikeketjuun kuuluvien biopolttoaineiden käyttöön energiantuotannossa.”

Valtakunnallisen sähköautoliikenteen latausoperaattoriyhtiön osakkeiden merkitseminen:

Johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaa Helsingin Energian liittymään perustettavan valtakunnallisen sähköautojen latausoperaattoriyhtiön osakkaaksi ja oikeuttaa Helsingin Energian merkitsemään kaupungin lukuun latausoperaattoriyhtiön osakepääomasta enintään 15 % eli 750 000 euroa.

Hyvä juttu! Perustettavalla yhtiöllä on tavoitteena luoda valtakunnallisesti kattava ja samat kriteerit täyttävä sähköautojen latauspisteverkosto sekä edistää muutekin sähköistä liikennettä.

Valtakunnallisen sähköautojen latausoperaattoriyhteisön lähtökohta on, että sähköauton lataaminen toimisi pääperiaatteiltaan samalla tavalla yli kaupunkirajojen. Näin saadaan toivottavasti nostettua julkisten latauspisteiden käyttöastetta, alennetaan latauspisteiden yksikkökustannuksia ja investointiriskiä, jaetaan peruspalvelutuotannon kustannuksia ja parannetaan käyttäjäkokemuksia.

Toivottavasti perustettava yhtiö helpottaa sähköautoilua yli kaupunkirajojen ja kansainvälisesti sekä edesauttaa latausverkon laajenemista muille alueille.

Latausverkon lisäksi on tietysti syytä miettiä, mitä muita poliittisia ohjauskeinoja autokannan sähköistämiseksi tulisi käyttää. Erityisesti Norjassa ja Oslossa on tehty paljon toimenpiteitä sähköautojen lisäämiseksi. Näitä keinoja voi olla sähköautojen vapaus käyttää bussikaistoja tai maksuttoman pysäköinnin tarjoaminen. Myös vapaus mahdollisista ruuhkamaksuista olisi todennäköisesti tehokas keino edistää sähköautoja.

Sähköautojen lisääntymisen ohella tärkeintä on ympäristön kannalta tietysti vähentää liikennettä ja liikkumistarvetta ylipäätään sekä edistää joukkoliikennettä. Sähköautot vähentävät toki kasvihuonekaasupäästöjä (mikäli niiden käyttämä sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä) ja hiukkaspäästöjä sekä melua. Toisaalta akkuteknologia ei ole kovin edistyksellistä ja vaatii harvinaisia luonnonvaroja.

Tämän lisäksi päätettiin vielä seuraavaa:

NDT-tarkastus- ja testauspalveluiden hankintavaltuuden muutos ajanjaksolle 1.1.2012-31.12.2014

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian muuttamaan Dekra Industrial Oy:n, Inspecta Oy:n ja Suomen NDT-Expert Oy:n kanssa toimitusjohtajan päätöksellä 19.11.2011 (§ 76) tehdyn puitesopimuksen hankintavaltuutta siten, että sopimuksen kokonaishinta on enintään 1 800 000 euroa (alv 0%) ajanjaksolle 1.1.2012-31.12.2014.

Rikkomaton aineenkoetus (NDT, Non-Destructive Testing) tarkoittaa testattavan kohteen, esimerkiksi hitsauksen tai materiaalin laadun tutkimista ainetta rikkomatta esimerkiksi röntgenkuvauksella tai ultraäänitarkastuksella. NDT-menetelmiä käytetään muun muassa uusien laitteistojen toimitusten laadunvarmistukseen sekä käytössä olevien putkistojen ja muiden laitteiden kunnon seurantaan niiden turvallisen ja luotettavan käytön varmistamiseksi.

Jätä kommentti