Valtuustoblogi: Ympäristölautakunnan päätökset 19.2.2013

Ympäristölautakunnan jengi Joona Haavisto Matti Niemi ja Leo StraniusYmpäristölautakunnan kokouksessa oli tänään vihreistä minun lisäkseni mukana Timo Pyhälahti ja Tuula Palaste-Eerola, jotka molemmat osallistuivat tosi hyvin keskusteluun! Kiitos Timo ja Tuula!

Itse toimin kokouksen puheenjohtajana varsinaisen pj:n Matti Niemen ollessa hiihtolomilla.

Kokouksen päätöstiedote löytyy täältä.

Tässä tärkeimmät:
– Pistettiin pöydälle lausunto Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavaehdotuksesta.
– Keskusteltiin toista tuntia Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman tarkistuksesta.
– Muutettiin lausuntoa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Sirpalesaaren edustan ruoppaushakemuksesta siten, että luvassa ei tule sallia ruoppaustöitä tehtäväksi lintujen pesimäaikana eli 1.4.-31.7. (pohjassa oli 1.5.-1.9.).

Alla on tiivistys esityslistan asioista.

* * *

YMPÄRISTÖJOHTAJA
Ilmoitusasiat

> OK.

YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

1 Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Vuosaari Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavaehdotuksesta nro 12155

Vuotien reunaan on suunniteltu asuntokortteli, jonka tavoitteena on myös suojata eteläpuolista aluetta liikennemelulta. Ympäristölautakunta huomauttaa, että asemakaavavaiheessa on huolehdittava riittävästä suojaetäisyydestä liikenteen päästöjen takia eivätkä Vuotien reunaan suunniteltavan asuinrakennuksen asunnot saa suuntautua yksinomaan Vuotielle päin.

Meri-Rastilan länsirannan asemakaavoituksessa, kuten muillakin uusilla alueilla, on otettava huomioon 0-energiatavoite, jota EU edellyttää vuoden 2020 alusta.

Alue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä ja metroaseman lähellä. Tämä on myös vahvin perustelu alueen rakentamiselle. Asemakaavavaiheessa tulee löytää uusia pysäköintipoliittisia ratkaisuja: tehostaa pysäköintipaikkojen käyttöä, toteuttaa autopaikattomia tai vähäpaikkaisia asuinrakennuksia ja erottaa autopaikan ja pysäköinnin kustannukset toisistaan.

> Pistettiin pöydälle eli käsitellään vasta seuraavassa kokouksessa. Kannattaa tutustua ainakin näihin:
Ourcityn vaihtoehtokaava
Tringan terveiset
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys

* * *

2 Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksesta

Alueellista ekotehokkuutta heikentävät erityisesti maanrakennustyöt ja raskaat pohjarakenteet sekä myös runsas pysäköintipaikkojen määrä. Arvioinnin perusteella ekotehokkuutta voidaan kuitenkin parantaa pohtimalla jatkosuunnittelussa rakennusten matalampaa energiankulutuksen tavoitetasoa, paikallista sähkön, lämmön- tai jäähdytysenergian tuotantoa sekä ulkovalaistusratkaisuissa.

Ympäristölautakunta muistuttaa, että uusilla alueilla tulee tavoitteena olla 0-energiatavoite, kuten EU edellyttää vuoden 2020 alusta. Tämä on otettava huomioon Koivusaaren jatkosuunnittelussa.

> OK

* * *

3 Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman tarkistus 2013

Ympäristölautakunta päättänee hyväksyä Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013 tarkistusluonnoksen ja lähettää sen lausunnoille.

> Käytiin piiiitkä keskustelu siitä, kannattaako/voiko lautakunta tehdä suunnitelmaan tehdä tässä vaiheessa muutoksia.

Minulla oli viisi muutosesityksiä. Tässä vaiheessa lautakunta kuitenkin lähetti ohjelman vasta lausunnolle ja se tulee aikanaan vielä uudestaan lautakunnan käsiteltäväksi. Päätettiin hyvässä yhteisymmärryksessä, että muutokset otetaan sisälle lausuntovaiheessa ja päätetään lopullisesti sitten ohjelman kanssa eli tässä vaiheessa päätettiin vain merkitä tiedoksi (hyväksymisen sijaan).

Alla tiedoksi minun tekemät vastaehdotukset:

Vastaehdotus, Stranius Leo

(15) – Kohtaan meluntorjunnan tavoitteet, siinä kohta 2.
Lisäys toiseksi kohdaksi: ”Suoritetaan nopeutetusti sellaisia melun ehkäisyn ja torjunnan toimenpiteitä, joista ei aiheudu suoria lisäkustannuksia.”

Perustelu: Hyvällä suunnittelulla ja kaavoituksella voidaan ehkäistä melua eikä kaavoittaminen hyvin maksa sen enempää kuin huonokaan kaavoitus. Meluaidat ja jälkikäteen tehtävät meluntorjuntatoimet tulevat kalliiksi.

Vastaehdotus, Stranius Leo

(35) Kohtaan: ”melu otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa” muutetaan muotoon: ”vältetään asuntojen kaavoitusta melualueille eikä rakenneta liikenneväyliä siten, että olemassa olevalle asutukselle melu lisääntyy.”

Vastaehdotus, Stranius Leo

(39) Kohtaan: ”melualtistusta vähennetään” lisätään: ”koulujen, päiväkotien ja sairaaloiden melueristyksen parantaminen (korjausten yhteydessä). Aikaisemmassa tekstissä kohta ”4. alentaa melutasoja asumisen lisäksi muissa herkissä kohteissa” tarkoittaa juuri noita kouluja ja sairaaloita.

Vastaehdotus, Stranius Leo

(50) – Kohtaan ”tutkitaan melun vaikutuksia” lisätään kohta: ”Selvitetään matalien äänien (infraäänien) ja tärinän vaikutukset.” Liikenteen tärinä muuttuu meluksi talojen rakenteissa.

Vastaehdotus, Stranius Leo

(56) – Perusteissa Kohdassa ”Helsingin melutilanne” on edelleen se ongelma, että katuliikenteen ja raitiotieliikenteen melujen yhteisvaikutusta ei ole välttämättä laskettu. Samaten kohdemelu puuttuu. Helsingin pitäisi myös mitata melua. Melumittarit maksavat muutamia satoja euroja. Lisätään kohta: ”Kokeillaan melumittausta eri paikoissa muutama viikko kerrallaan.” Tämän pohjalta voisi arvioida, miten hyvin todellisuus ja mallinnukset pitävät paikkansa.

* * *

4 Ympäristölautakunnan lausunto hallintokeskukselle Maija Anttilan ym. valtuustoaloitteesta väljien tonttien valjastamisesta kaupunkiviljelyyn

Ympäristölautakunnan mielestä viljelymahdollisuuksien luominen ja taloyhtiöiden innostaminen kaupunkiviljelyyn sopii hyvin kaupungin rooliin mutta viljelyn yhteydessä on hoidettava maisemaan, jätehuoltoon, lannoitukseen ja vesiensuojeluun liittyvät tekijät asiallisesti.

> OK. Hyvä aloite!

* * *

YMPÄRISTÖVALVONTAYKSIKKÖ

1 Ilmoitusasiat

> OK. Kysyin tässä kohtaa pilaantuneen maaperän kunnostamisen kustannuksista ja siitä, miten usein työstä saadaan toiminnanharjoittajalta korvaus.

Helsingissä kunnostettiin vuonna 2012 pilaantunutta maaperää 40 eri kohteessa. Näistä kaivettiin pilaantunutta maata muualla käsiteltäväksi tai hyötykäytettäväksi yhteensä 198 980 tonnia.

Hihasta heitetty arvio oli, että vain noin puolessa tapauksissa toiminnanharjoittajalta saadaan jotain korvausta. Muissa tapauksissa sotkut jää kaupungin maksettavaksi. Pilaantuneen maaperän kunnostuksen kustannukset ovat ehkä noin 50 euroa tonnilta.

* * *

2 Aloite suunnitelman laatimisesta kaupungin asuntokannan kunnon selvittämiseksi

Kosteus- ja homevaurioiden selvittäminen ja korjaaminen, ilmanvaihdon toiminnan varmistaminen, lämpöolojen säätö ja vastaavat asumisterveyteen vaikuttavat tekijät kuuluvat normaaliin kiinteistöjen kunnossapitoon ja hoitoon. Näissä asioissa vastuu kuuluu kiinteistön omistajalle, kaupungin vuokra-asuntojen osalta kussakin tapauksessa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kiinteistöyhtiöille. Myös asukkaiden vaihtuessa em. tekijöiden tarkastamisen ja tarvittavan korjaamisen tulisi kuulua kiinteistöyhtiön normaaliin käytäntöön.

> OK.

* * *

3. Ympäristölautakunnan lausunto Länsisataman ympäristölupa-asiassa

Toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät meluun ja ilmapäästöihin. Sataman toiminta kohottaa rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspitoisuuksia satama-alueen lähiympäristössä.

Ympäristölautakunta katsoo, että ilmapäästöjä koskevaa lupamääräystä tulee tiukentaa ja selkeyttää. Luvassa tulee aiempaa selkeämmin edellyttää, että satamassa pidempään  viipyvissä aluksissa käytetään vain vähärikkistä polttoainetta.

Ympäristölautakunta korostaa, että ajallisesti luvassa tulee erikseen määrätä, että lyhytkestoisista melutapahtumista ei saa yöllä kello 22.00–7.00 aiheutua asuntoihin eikä potilas- tai majoitushuoneisiin sisälle meluhaittaa.

> OK.

* * *

4 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Vantaan Energia Oy:n lupa-asiassa

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen Vantaan Energia Oy:n jätevoimalaa koskevassa asiassa.

> OK.

* * *

5 Länsisataman Valtamerilaiturin linjauksen muuttaminen

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi Helsingin Sataman hakemuksen Valtamerilaiturin linjauksen muuttamisesta Länsisatamassa ja päättänee, ettei hakemuksesta ole huomautettavaa.

> OK.

* * *

6 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Sirpalesaaren edustan ruoppaushakemuksesta

Ruopattavan kohteen lähellä sijaitsee useita merkittäviä lintujen pesimäsaaria mm. Harakka. Luvassa ei tule sallia ruoppaustöitä tehtäväksi lintujen pesimäaikana eli 1.5.-1.9. Ruoppaustyö sisältää melua aiheuttavia räjäytystöitä, joten pesintä saattaa häiriintyä.

> OK. Muutettiin lausuntoa siten, että luvassa ei tule sallia ruoppaustöitä tehtäväksi lintujen pesimäaikana eli 1.4.-31.7. (pohjaesitys oli 1.5.-1.9.).

* * *

YMPÄRISTÖTERVEYSYKSIKKÖ

1 Ilmoitusasiat

> OK.

* * *

2 Voileipätäytteiden mikrobiologinen laatu Helsingissä 2011

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi julkaisun: Voileipätäytteiden mikrobiologinen laatu Helsingissä 2011.

Raportissa esitetään Helsingissä vuonna 2011 toteutetun vetolaatikostoprojektin tulokset. Projekti oli näytteenottoprojekti, jonka tarkoituksena oli saada kootusti tietoa voileipien ja sämpylöiden täytteiden mikrobiologisesta laadusta, työskentelyhygieniasta ja säilytyslämpötiloista.

Liha-, kala- ja täytemassanäytteitä otettiin yhteensä 98 kappaletta. Näytteet otettiin 53 elintarvikehuoneistosta, joista 44 oli kahviloita ja muita myyntipaikkoja ja yhdeksän pitopalveluita ja eineskeittiöitä, jotka kuljettavat elintarvikkeita muualle tarjottavaksi.

Voileipätäytteiden mikrobiologinen laatu oli pääsääntöisesti hyvä. Mikrobiologiselta laadultaan hyväksi todettiin 89 % näytteistä. Välttävän arvosanan sai 10 % näytteistä. Yksi täyte (1 %) todettiin mikrobiologiselta laadultaan huonoksi.

Tulosten perusteella valvonnassa tulee kiinnittää edelleen huomiota kylmälaitteiden lämpötilojen asianmukaisuuteen. Riskialtteimmat täytteet olivat kala- ja kanatäytteet.

> OK.

* * *

3 Vuosittainen yhteenveto eläinlääkintähuoltolain mukaisista palveluista vuonna 2012

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi yhteenvedon eläinlääkintähuoltolain mukaisista palveluista vuonna 2012.

Vuonna 2012 Ylipistollisessa eläinsairaalassa hoidettujen helsinkiläisten potilaiden määrässä ei tapahtunut suuria muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Pieneläinsairaalassa hoidettiin vuonna 2012 10933 helsinkiläistä pieneläintä kun vuonna 2011 vastaava luku oli 10864. Hevos- ja tuotantoeläinsairaalassa hoidettiin 476 hevosta ja muuta suureläintä kun vuonna 2011 potilaita oli yhteensä 502.

> OK.

* * *

Kiitos tosi hyvästä ja keskustelevasta kokouksesta koko lautakunnalle sekä kaikille mukana olleille esittelijöille ja viranhaltijoille!

Edelliset valtuustoblogin kirjoitukset ovat luettavissa täällä.

3 kommenttia artikkeliin ”Valtuustoblogi: Ympäristölautakunnan päätökset 19.2.2013”

 1. Kommentoin vielä uudestaan, kun tulin äsken selanneeksi Sitran rahoittamaa ja FCG:n toteuttamaa tutkimusta, jossa vertaillaan Meri-Rastilan osayleiskaavaehdotusta ja OURCity-suunnitelmaa. Esimerkiksi tässä blogissa mainitulla joukkoliikenneargumentilla KSV:n ehdotusta ei voi asettaa OURCityn edelle, sillä vaihtoehtosuunnitelman mukaisessa rakentamisessa 30 prosentilla uusista asukkaista olisi alle viiden minuutin kävelymatka metroasemalle, kun taas osayleiskaavaehdotuksessa näin olisi vain 13 prosentilla.

  Vastaa
 2. Jos Meri-Rastilan länsirantaan liittyvää osayleiskaavoitusta tarkastellaan kokonaisuutena ympäristöasioiden näkökulmasta, pitää perinteinen ulkoilupuisto mielestäni säästää rakentamiselta. Muutama tiivis perustelu seuraavassa:

  1) Luontoarvoiltaan monimuotoinen ulkoilumetsä sijaitsee kyllä lähellä metroasemaa, mutta samoin runsaasti autoillun Vuosaaren sillan kupeessa. Kun Itäkeskuksen risteysaluetta kehitetään, paranevat autoilun mahdollisuudet entisestään. Autolla pääsee helpommin eri suuntiin kuin metrolla.

  2) Vaihtoehtokaavoituksella on osoitettu, että metroaseman lähelle on mahdollista kaavoittaa asuntoja niin, että metsä säästyy.

  3) Radan varteen on tulossa runsaasti lisää asuntoja. Lähivuosina metrojunat lyhenevät. Myös vuorovälejä on tarkoitus lyhentää, mutta metron kapasiteetti voi tulevaisuudessa olla kovilla. Jo nyt saattaa Rastilan asemalta päästä aamuruuhkassa metroon seisomaan. Ja asemia on lisää matkalla kohti keskustaa.

  4) Kun on mahdollista rakentaa aseman lähelle ja säästää samalla metsä, on perusteltua ratkaista asia varovaisuusperiaatteen mukaan. Siis säästää metsä.

  5) Lähiluonnon merkitys asukkaiden hyvinvoinnille korostuu, kun ilmasto lämpenee. Lisäksi lähimetsä tukee kaupunkilaisten terveyttä tavalla, joka vähentää eriarvoisuutta.

  6) Meri-Rastilan ulkoilupuistossa yhdistyvät monimuotoinen luonto ja arviolta 400 metrin pituiselle alueelle levittäytyvä muinaisranta. Osa muinaisrannasta olisi jäämässä suunnitellun rakentamisen jalkoihin.

  7) Rakentaminen mäkiseen metsään, on riski myös muulle osalle ulkoilupuiston luontoa. Tämä liittyy niin maastonmuotoihin kuin metsäisen alueen pienenemiseen.

  LOPUKSI: Laajaa muinaisrantaa ja monimuotoista ulkoilumetsää ei kannata menettää, kun asuminen on mahdollista järjestää aseman tuntumaan toisin.

  T: Olli

  Vastaa

Jätä kommentti