Eläinpoliittinen vaalikone – vastaukset

Eläinpoliittinen vaalikone

***

Kysymys 1
Tausta: Julkiset hankinnat ja niihin liittyvät valinnat ovat yksinkertainen tapa vaikuttaa myös eläinten hyvinvointiin. Kunnalliset keittiöt ja ateriapalvelut voivat kasvispainotteisilla valinnoilla ohjata ruokailua eläin- ja ympäristöystävälliseen suuntaan.

Väite: Julkisten ruokapalveluiden ateriatarjonta on muutettava nykyistä kasvispainotteisemmaksi ja eläinkunnan tuotteiden osuutta vähennettävä, esimerkiksi kasvisruokapäiviä käyttöön ottamalla.

Täysin samaa mieltä.

Kasvisruoan käyttöä tulee lisätä, koska se on ympäristön, eläinten ja ihmisten terveyden kannalta keskimääräistä sekaruokavaliota parempi vaihtoehto. On kuitenkin varmistettava, että kasvisruoka tehdään ammattitaitoisesti ja että siinä on tarpeeksi proteiineja. Valtuustoaloitteeni myötä helsinkiläisiin päiväkoteihin on saatu viikoittainen kasvisruokapäivä ja vegaaniruokakokeilu.

***

Kysymys 2
Tausta: Valvontaeläinlääkärit työskentelevät vain virka-aikana, jolloin akuutit eläinsuojelutapaukset voivat jäädä esimerkiksi poliisin harteille. Eläinten ympärivuorokautinen hyvinvointi turvattaisiin kuntiin tai maakuntiin perustettavilla päivystävän valvontaeläinlääkärin viroilla.

Väite: Jokaisella kunnalla tulee olla nimetty päivystävä valvontaeläinlääkäri.

Täysin samaa mieltä.

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatehtävät ovat valtion korvaamia, kunnalle määrättyjä tehtäviä. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaan on Helsingissä arvioitu vuonna 2016 käytetyn 2,5 henkilötyövuotta. Resursseja on Helsingin väkilukuun ja valtakunnalliseen tasoon nähden niukasti ja uusia virkoja kaivattaisiin kipeästi. Olen itse perehtynyt aiheeseen toimiessani varapuheenjohtajana Helsingin ympäristölautakunnassa, jonka toimivaltaan eläinsuojelukysymykset Helsingissä kuuluvat.

***

Kysymys 3
Tausta: Vuonna 2015 havaittiin laiminlyöntejä 23 prosentilla tuotantoeläintiloista otantaan perustuvissa eli ilman epäilyä tehdyissä eläinsuojelutarkastuksissa. Kuitenkin vain 83 % valvontaan valituista tiloista saatiin tarkastettua.

Väite: Eläinsuojeluvalvonnan resursseja kunnissa on lisättävä niin, että kaikki sääntömääräiset eläinsuojelutarkastukset saadaan toteutettua.

Täysin samaa mieltä.

Helsingissä tehtiin vuoden 2016 aikana 283 eläinsuojelutarkastusta, joista 226 oli ilmoitukseen perustuvia tarkastuksia yksityisissä asunnoissa tai löytöeläintalolla, uusintatarkastuksia 43 ja suunnitelmallisia tarkastuksia 14. Eläinsuojelutarkastuksia tehtiin noin 80 vähemmän kuin edellisinä vuosina. Yhteiskunnalliset ongelmat heijastuvat eläinsuojelutyöhön. Myös Helsingissä tulisi lisätä eläinsuojeluvalvonnan resursseja.

***

Kysymys 4
Tausta: Löytöeläinten kiinniottaminen ja kuljetus talteenottopaikkaan sekä näistä koituvat kustannukset jäävät useissa kunnissa vapaaehtoisten toimijoiden varaan, vaikka löytöeläinten hoito kuuluu kuntien vastuulle. Lisäksi löytöeläintoimintaa kilpailutettaessa ei aina huomioida eläinten hyvinvointiin liittyviä kriteerejä, vaan hinta ratkaisee.

Väite: Kuntien tulee ottaa vastuulleen kiinniotettujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten kuljetus sekä näistä koituvat kustannukset. Lisäksi löytöeläinten hoidon laatua tulee parantaa.

Täysin samaa miltä.

Helsingissä löytöeläinten hoidosta vastaa Kiantime´s Oy. Löytöeläinten tilapäinen hoito järjestetään Helsingin yliopistolta vuokratussa löytöeläintalossa Viikissä. Löytöeläintalossa hoidettavien helsinkiläisten eläinten määrät ovat jonkin verran laskeneet vuosiin 2013-2015 verrattuna. Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen kanssa on sovittu sellaisten eläinten jatkohoidosta, joita ei pystytä sijoittamaan lakisääteisen 15 vuorokauden säilytysajan jälkeen.

***

Kysymys 5
Tausta: Vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on eläinsuojelulain mukaan lajista riippumatta pyrittävä auttamaan. Tällä hetkellä millekään taholle ei kuitenkaan ole määrätty vastuuta loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten kuljetuksen ja hoidon järjestämisestä ja kustannusten hoitamisesta.

Väite: Kaikkien kuntien tulee nimetä taho, johon hoitoa tarvitsevat luonnonvaraiset eläimet voi kuljettaa sekä vastata kuljetuksesta ja hoidosta koituvista kustannuksista.

Täysin samaa mieltä.

Helsingissä Hesy ry kuljettaa helsinkiläisiä löytöelämiä löytöpaikalta löytöeläintaloon tapauksissa, joissa eläimen löytäjä tai poliisi ei pysty toimittamaan eläintä löytöeläintaloon. Sopimus jatkohoidosta ja kuljetuksista on voimassa Hesy ry:n kanssa 31.12.2018 saakka.