EU:n päästöt kasvaneet 18 prosenttia koronakeväästä

Eurostat julkaisi marraskuun lopussa vihdoin EU:n päästötietoja vuosineljänneksittäin. Tämä on hienoa edistystä siihen verrattuna, että aiemmin päästöjä on raportoitu vain vuosittain.

Vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä EU:n päästöt olivat 867 miljoonaa tonnia CO2-ekv. Vuoden takaiseen ensimmäiseen koronakevääseen verrattuna tässä on valitettavaa kasvua peräti 18 prosenttia. Erityisesti päästöt lisääntyivät lämmityksen ja liikenteen osalta.

Toki hyvä uutinen on, että päästöt ovat tippuneet merkittävästi vuodesta 2010 lähtien, jolloin ne olivat lähes 1200 miljoonaa tonnia CO2-ekv.

Suurin syy päästöjen kasvuun on Eurostatin mukaan talouskasvu. Näyttääkin siltä, että absoluuttinen irtikytkentä talouskasvun ja päästöjen välillä on vielä pelkkä kaukainen haave. Tämä herättää kysymyksen, pitäisikö meidän kuitenkin miettiä enemmän systeemitason muutosta ja koko talousjärjestelmän remonttia.

Toinen seikka on se, että Hiilibudjettia on jäljellä niin vähän, että meillä ei ole mitenkään mahdollista odotella päästötietoja kokonaista vuotta. Emmehän me seuraa talous- tai työllisyyslukujakaan jälkijättöisesti kerran vuodessa.

Ilmastokriisin keskellä on selvää, että päästöjen seuranta pitäisi olla kaikkialla maailmassa lähes reaaliaikaista, jotta voimme ryhtyä välittömiin toimiin, mikäli päästöt eivät vähene suunnitellusti.

Myös Suomessa olisi aika ryhtyä seuraamaan ja raportoimaan päästökehitystä vähintään vuosineljänneksittäin, mielumin kuukausittain.

Lue lisää: Eurostat releases for the first time estimates of quarterly EU greenhouse gas emissions

…ja katso myös Millainen olisi ilmastohätätilan Suomi

10 kommenttia artikkeliin ”EU:n päästöt kasvaneet 18 prosenttia koronakeväästä”

  1. Leo,
    nyt esität jo lopulta ihan perusteltuja kysymyksiä systeemitason muutoksesta ja talousjärjestelmän perusteellisesta remontista. Tarkoitat varmaankin tällöin koko vallitsevan kapitalistisen markkinatalousjärjestelmän syvällistä kokonaismuutosta, sillä sen pelkkä paikkaileminen ( remontti ) ei riitä päästöjen pysäyttämiseksi.

    Kuten Eurostatkin on huomannut, niin suurin syy päästöjen kasvuun on talouskasvu. Ja mikä taho tätä jatkuvaa rajatonta talouskasvua pääasiassa aiheuttaa ? Edellä mainittu holtiton talousjärjestelmä lainalaisuuksineen ja sitä varjelevat poliittiset systeemit.
    Suomessakin poliittiset päättäjät ( ainakin näennäisesti ) päättävät yritysten toimintaoikeuksista sekä päästöoikeuksista. Ne joko sallivat tai eivät salli haitallisia päästöjä eli saastuttamista. Valitettavasti vasta pidetyssä ilmastokonferenssissa COP-26 maailman poliittiset päättäjät , suomalaiset mukaanlukien , nimenomaan päättivät planeettamme elämälle vahingollisten kasvihuonekaasupäästöjen tuottamisen edelleenkin voivan jatkua em. tuhoisalle talousjärjestelmälle tyypillisten kaupankäynnin ” markkinamekanismien ” rajoissa. Tällaista ei voi katsoa muuksi kuin yhdeksi kaikkialla rehoittavista VIHERPESUN muodoista, jolla pelkästään jarrutetaan tavoitteisiin pääsemistä.Tämän tiedät varmasti itsekin Leo kaiken mittaavana hallintotieteiden maisterina ja ympäristönsuojelusta ja ilmastonmuutoksesta välittävänä poliitikkona.
    Seuraavaksi voisit ehkä pohtia syvällisemmin mitä nuo esille nostamasi kysymykset systeemitason ja talousjärjestelmän perusteellisesta muutoksesta sisältäisivät käytännössä taloudellis-poliittisten rakenteiden osalta ?

    Vastaa
  2. Maailmaa tulisi ajatella prosessina tai miljoonina prosesseina, joita ylläpitää ja kiihdyttää halpa energia ja sen tuotanto. Jotkut hyötyvät prosesseista, jotka alkavat luonnosta.

    Vastaa
  3. Hannu Ikonen,
    Mitä tarkoitat halvalla energialla ja sen tuotannolla ? Fossiilienergiaako ( mm. kivihiili ja kaasu) ? Vai sähkön tuotantoako ydinvoimalla ? Senkin prosessin alku on luonnossa.Tai ehkä uusiutuvan energian tuotantoa , jolla silläkin on yhteys luontoon varsinkin luonnonvoimien käyttäjänä ? Tai ehkä muita uusia energiamuotoja ?

    Ainakin meillä Ranskassa ( jossa on eniten ydinreaktoreita Euroopassa, ja jossa sijaitsee Euroopan suurin ydinvoimala Gravelines ) halvaksi , ekologiseksi ja turvalliseksi uskottu sâhkön tuotanto ydinenergialla, siis kaikenkaikkiaan ydinvoimaloiden rakentaminen ja toiminta kaikkine oheistoimintoineen , sivuvaikutuksineen ( mm. turvallisuuden varmistamistoimet ) ja jälkiseurauksineen ( esim.ydinjätteiden säilytys, onnettomuusriskit jne.) sekä voimaloiden vanhennettua ajan myötä niiden miljardeja maksava alasajaminen ja niiden toimihenkilöiden uudelleensijoittaminen ym. menetykset…siis kaikki tämän energian tuottamiseen tarvittava toiminta tulee kalliimmaksi kuin uusiutuvan energian tuottaminen. Ja uusiutuvan energian tuottaminen on huomattavasti vaarattomampaa kuin ydinenenergian. ydinvoimaloiden puolesta puhuvat eivät lisäksi ota huomioon sitä, että niiden reaktoreiden jäähdyttämiseen tarvittava virtaava vesi lämpenee liiaksi ilmaston lämpenemisen vaikutuksesta, eikä enää kykene toimimaan jäähdyttäjänä. Viime vuosien pitkien helteiden takia muutameien voimaloiden ydinreaktorit jouduttiin pysäyttämään veden kuumenemisen takia.Tästä aiheutui ongelmia sähkönjakelussa.
    Tietysti uusiutuvan energian tuottamiseen tarvittava teknologiakin juontuu paljon luonnosta ja aiheuttaa myös päästöjä, mutta ei ydinenergiakaan ole täysin nk. puhtaasti tuotettua, ja ydinjätteet muodostavat suuren terveysriskin ja turvallisuusongelman. Ehkä uudet löydöt keksinnöt auttavat pääsemään irti fossiilisesta ja vähitellen myöskin ydinenergiasta. Tähän tutkimukseen ja tuotannon kehittämiseen pitäisi satsata varoja , eikä fossiilisen tai ydinenergian tuotannon tukemiseen.
    Tätä energian hintakysymystä on meillä tutkittu juuri nyt, koska ydinlobbyn höynäyttämänä presidenttimme ilmoitti vähän aikaa sitten, että hän aikoo vauhdittaa uusien ydinvoimaloiden rakentamista , jos hänet valitaan uudelleen presidentiksi ensi huhtikuussa. Tästä nousi kova metakka, eikä vain ekologistien taholla ! Kaikki tuntemani ihmiset ovat sanoneet olevansa tosi pettyneitä tai suorastaan suuttuneita. Aikaisempi päätös oli vähentää ydinenergian tuotantoa . Ja meillä on jatkuvasti ydinvoimaloissa vuotoja sun muita vakaviakin ongelmia ja hälytystiloja. Istumme jo milloin tahansa räjähtämään valmiin ruutitynnyrin päällä 56 ydinreaktoreinemme ! Uskon, että presidenttimme menetti suuren osan kannattajistaan noiden ydinvoimalapuheidensa takia! Ihmiset haluavat varmempaa, puhtaampaa , kestävämpää energiantuotantoa ollen valmiita maksamaan siitä . Ja jostainhan meidän on saatava energiaa. Sen lähteet ovat usein luonnossa, jota tuleekin käyttää hyödyksi , mutta entistä kestävämmällä ja turvallisemmalla tavalla.
    Toistaiseksi suurin osan sähköstämme tuotetaan ydinenergialla, ja sähkön hinta on halpuuspuheista huolimatta noussut vuodessa huimasti. Hallituksen on ollut pakko puuttua kaasun ja sähkön hinnoittelun säännöstelyyn. Ydinenergia ei näyttäydy ollenkaan halvalta energialta muuten kuin ydinlobbyn puheissa.
    Mutta uusiutuvaa energiaa ei ole vielä tarpeeksi saatavilla. Me kansalaiset toistaiseksi joudumme ” hyötymään ” kalliista ydinenergiasta vielä pitkän aikaa…

    Vastaa
  4. Euroopan päästökauppamarkkinoilla saastuttamisoikeuksien ostokurssi on äkillisesti noussut. Nykyisin CO2:n hinta on 75 euroa tonnilta. Tämä uusi ennätys johtuu lähes 20 prosentin noususta muutama päivä COP-26 kokouksen jälkeen. Hinnannousuun on vaikuttanut leimaa- antavana Saksan tahto määrätä 60 euron pohjakurssi.
    Tällä päästökaupaksi nimetyllä viherpesulla ( green washing ) ei saastuttamisoikeuksien hinnannoususta huolimatta saavuteta välttämätöntä hiilineutraaliutta v.2035 mennessä, saati sitten hiilivapaata Eurooppaa v.2050 mennessä….koska saastuttamisen sallitaan jatkuvan. Ja haitalliset päästöt sen kun lisääntyvät talouskasvun myötä, jollei niille laiteta pysäyttävämpää jarrua .

    Vastaa
    • Ranskassa on ilmennyt verohuijausta CO2 päästökaupassa. Tästäkin kaupankäynnistä on tullut petkuttajien temmellyskenttä. Onkin kyseenalaista saavutetaanko vallitsevalle talousjärjestelmälle tunnusomaisten ” markkinamekanismien ” avulla todellista päästöjen vähenemistä.

      Vastaa
  5. Vielä tuosta Hannu ikosen esille nostamasta energiakysymyksestä:

    Kansanedustaja Mai Kivelä ( vas.) on aiheellisesti jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien Energy Charter Treaty – sopimusta ja Suomen kantaa siihen. Hän perää perusteluja Suomen EU:ssa ajamalle jarrutuslinjalle. Mai Kivelän mukaan ECT-sopimusta käytetään ilmastotoimien vastustamiseen. Näin Suomi tukee fossiilisten energiamuotojen investointisuojaa, ja kannattaa sopimuksen soveltamisen jatkamista. ECT-sopimusta käytetään nykyisin ilmastotoimien hidastamiseen. Tämä ei ole yhteensopivaa Pariisin sopimuksen päästövähennystavoitteiden kanssa.
    Mai Kivelä tuo esille hyvänä esimerkkinä tästä Suomen valtion tukemasta ilmastotoimien jarruttamisesta Fortum- Uniper-yhtiön ( mm. Alankomaissa ) tekemät investointikanteet, jotka ovat EU-oikeuden vastaisia. Kivelä perää Suomen todellista suhtautumista niihin.
    Katso lähemmin : KU verkkolehti 10.12.2021: ” Mai Kivelä perää perusteluja Suomen ajamalle jarrutuslinjalle – ” ECT-sopimusta käytetään ilmastotoimien vastustamiseen.”

    Monenlainen viherpesu rehoittaa Suomessa ja EU:ssa…ja sen avulla ei saavuteta päästövähennyksiä.

    Vastaa
  6. Jatkeena Hannu Ikosen esilletuomaan energiatuotannon kysymykseen:
    Suomessa säteilyturvakeskus on juuri antanut Teollisuuden Voimalle luvan käynnistää Olkiluoto 3:n reaktori. Olkiluoto 3 alkaa toimia ( ? ) täydellä teholla vasta ensi kesäkuussa. Olkiluoto 3 :n piti valmistua jo 2009, mutta monista teknisistä ja turvallisuussyistä se on viivästynyt huomattavasti …ja jo sen rakentaminen tullut hyvin kalliiksi niin hankkijalle kuin tämän EPR-tyypin ranskalaiselle valmistajallekin ( = Areva ja sen seuraaja ) !
    Samanaikaisesti Ranskassa on pysäytetty yhden ydinvoimalan reaktori vakavien teknisten ongelmien ja niistä johtuvien turvallisuuspuutteiden vuoksi .Toisen voimalan reaktorin pysäyttämistä harkitaan myöskin sielläkin ilmenneiden teknisten ongelmien takia. Ja tämä kaikki ei ole mitään halpaa touhua.

    Vastaa
  7. France Inter-radion mukaan Suomessa aloitti toimintansa Olkiluoto 3 ydinreaktori. Radion tiedotteessa kerrottiin, että se on Euroopan suurin ja voimakkain ranskalaisvalmisteisen EPR-tyypin reaktori, joka tuottaa Suomen sähköstä 15 prosenttia.
    Toivottavasti tulevaisuudessa mahdollisesti ilmenevät ongelmat eivät ole yhtä massiivisia kuin kyseisen reaktorin koko ja teho.

    Ranskassa jo pitkään rakenteilla olevaa uutta Flamanvillen saman ongelmalliseksi osoittautuneen EPR- tyypin ydinvoimalaa ei ole voitu vieläkään käynnistää jatkuvasti esilletulleiden teknisten ongelmien ja turvallisuussyiden takia.

    Vastaa
  8. Belgia ilmoitti pysäyttävänsä lähitulevaisuudessa 7 ydinreaktoriaan ja investoivansa voimakkaasti ekologisesti kestävään nk.uusiutuvaan energiaan sähkön tuotannossa.
    Ja Suomi senkun investoi lisää ydinvoimaloiden rakentamiseen kasvattaen ydinvoiman osuutta sähkön tuotannossa…olettaessaan sen olevan ekologisesti parasta ja tehokkainta haitallisten päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen vastustamiseksi ! ?

    Vastaa
  9. Radiouutisten mukaan Ranskan kaikista ydinvoimaloista vastaava sähköyhtiö EDF on ilmoittanut pysäyttävänsä kahden ydinvoimalan toiminnan.
    Sen sijaan vuodesta 2007 ( ! ) lähtien rakenteilla olleen Flamanvillen uuden ydinvoimalan käynnistämisen uskotaan tapahtuvan lähiaikoina. Uutisten mukaan asiasta tulee piakkoin julkinen keskustelu ja siitä tehdään mm. turvallisuutta koskeva selvitys.
    Yhtenä turvallisuusperusteena toiminnan aloittamiselle on esitetty nyt Suomessa säteilyturvakeskuksen luvalla käynnistetyn saman EPR-tyypin Olkiluoto 3:n toiminnan aloittaminen. Siis vedotaan siihen, että kun Olkiluoto 3:n katsotaan olevan turvallinen , niin mikseipä Flamanvillenkin voimala sitä olisi …. ( ? )

    Vastaa

Jätä kommentti