Kaupunginvaltuusto 25.2.2015: Mäkelänkadun nopeusrajoitukset ja ympäristöjohtaja

Leo Stranius 2014Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 25.2.2015 klo 18.00 alkaen.

Kaupunginvaltuusto käsittelee mm. aloitettani Mäkelänkadun nopeuksien alentamiseksi sekä valitsee uuden ympäristöjohtajan kaupungille nykyisen ympäristöjohtajan (Pekka Kansanen) jäädessä eläkkeelle.

Listalla on myös kaupunginteatterin asemakaavan muuttaminen ja Sairaala-apteekin toimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena HUS-Apteekki –liikelaitokselle sekä kaupunginvaltuutettu Pilvi Torstin aloite työllistämispykälän käyttöönotosta Helsingin kaupungin hankinnoissa ja Thomas Wallgrenin aloite kunnialiputuksesta Kaupungintalolla romanien kansallispäivänä

Esityslista löytyy kokonaisuudessaan täältä ja alla avattuna.

* * *

Kaupunginvaltuusto
04 / 25.02.2015
Sisältö:

PUHEENJOHTAJA

1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Liikuntalautakunnan jäsenen valinta

Kokoomus nimeään uuden jäsenen Heidi Ekholm-Talaksen tilalle.

4 Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta

Kokoomus nimeää Josefin Gustafssonin Ted Apterin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon.

5 Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

Kokoomus nimeää uuden jäsenen Annukka Mickelssonin tilalle.

6 Yhtiöittämisistä johtuvat vuoden 2014 talousarviomäärärahojen ylitykset

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2014 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

– Ta-kohta 8 22 Arvopaperit, Khn käytettäväksi 2 175 000 000 euroa
– Ta-kohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 728 000 000 euroa

Kyse on siis Helsingin Energian, Sataman ja Palmian yhtiöittämiseen liittyvistä asioista.

Määrärahaa tulisi saada ylittää yhteensä enintään 2 175 000 000 euroa siten, että alakohdalle 8 22 22 Helen Oy:n osakkeiden merkintähinnat kohdentuu enintään 1 856 000 000 euroa, alakohdalle 8 22 23 Helsingin Satama Oy:n osakkeiden merkintähinnat kohdentuu enintään 305 000 000 euroa ja alakohdalle 8 22 24 Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n osakkeiden merkintähinnat kohdentuu enintään 14 000 000 euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää yhteensä enintään 728 000 000 euroa siten, että alakohdalle 9 01 02 33 Laina Helen Oy:lle kohdentuu enintään 473 000 000 euroa ja alakohdalle 9 01 02 34 Laina Helsingin Satama Oy:lle kohdentuu enintään 255 000 000 euroa.

Täällä tarkemmin.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

7 Ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virkaan ottaminen

Kaupunginvaltuusto päättää ottaa ympäristökeskuksen ympäristöjohtajanvirkaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri Esa Nikusen 1.4.2015 lukien 7 706,58 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

8 Sairaala-apteekin toimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena HUS-Apteekki -liikelaitokselle

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen Helsingin kaupungin sairaala-apteekin lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen luovutuksesta kokonaisuudessaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Apteekki -liikelaitokselle liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kahdessa vaiheessa siten, että lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen ensimmäinen osa luovutetaan 1.5.2015 ja lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen toinen osa luovutetaan 1.1.2016.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

9 Kaupunginteatterin asemakaavan muuttaminen (nro 12288, Kaupunginteatteri)

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 11. kaupunginosan (Kallio, Linjat) korttelin 11330 tonttien 3 ja 5 sekä puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen 19.8.2014 päivätyn ja 16.12.2014 muutetun piirustuksen numero 12288 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavan laatimisen tavoitteena on ollut mahdollistaa kaupunginteatterin nykyisten toimintojen toimintaedellytysten parantaminen ja rakennuksen kunnostaminen ja peruskorjaus niin, että rakennuksen ja sen ympäristön arvokkaat ominaispiirteet säilyvät.

Täällä tarkemmin.

KAUPUNGINJOHTAJA

10 Kj / Valtuutettu Pilvi Torstin aloite työllistämispykälän käyttöönotosta Helsingin kaupungin hankinnoissa

Valtuutettu Pilvi Torsti ja 37 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki ottaa työllisyyspykälän käyttöön kaikissa soveltuvissa kaupungin hankinnoissa, ja että samassa yhteydessä arvioidaan mitä osia 20.11.2013 julkaistusta Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat -oppaan esityksistä on syytä sisällyttää Helsingin kaupungin hankintakäsikirjaan, ja miten sosiaalisen vastuun toteutumista koko kaupungin ja soveltuvin osin kaupunkikonsernin hankinnoissa systemaattisesti seurataan.

Työllistämispykälä on otettu huomioon kaupungin hankintakäsikirjassa, joka on osa kaupungin hankintapolitiikkaa. Hankintakäsikirjassa ohjeistetaan sosiaalisten näkökohtien käyttämistä hankinnoissa. Lisäksi käsikirjassa on linkitys Työ- ja elinkeinoministeriön Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat -oppaaseen sekä Espinno-hankkeen Työtä julkisilla hankinnoilla -ohjeistukseen.

Täällä tarkemmin.

11 Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kunnialiputuksesta Kaupungintalolla romanien kansallispäivänä

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 24 muuta valtuutettua esittävät, että Helsingin kaupungintalolla järjestettäisiin kunnialiputus kansainvälisenä romanien kansallispäivänä huhtikuun 8. päivänä.

Kaupunginhallitus päätti 12.1.2015, § 41 muuttaa kaupungin liputusohjetta siten, että Kaupungintalolla järjestetään liputus romanien kansallispäivänä huhtikuun 8. päivänä.

12 Sj / Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite terveysreiteistä

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää mahdollisuutta toteuttaa merkittyjä terveysreittejä kaupunkitilaan ja puisto- ja ranta-alueille. Nämä liikkumiseen ja kansanterveyden edistämiseen ohjaavat monimuotoiset liikkumisreitit yhdistäisivät kulttuuria, nähtävyyksiä, maisemia ja kävelypolkuja karttaan merkityiksi kokonaisuuksiksi.

Kaupunginhallitus toteaa liikuntalautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoihin viitaten, että terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen panostetaan monin keinoin. Kaupungin strategiaohjelman yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä liikkumisen edistäminen ja liikkumattomuuden vähentäminen. Liikuntalautakunnan hyväksymän liikuntastrategian yksi keskeinen tavoite on terveyttä edistävän liikunnan lisääminen ja liikkumattomuuden vähentäminen.

Liikuntavirasto ylläpitää lähes 200 km ulkoilureittejä ja erilaisia kuntoratoja. Niiden suunnittelussa on pyritty huomiomaan eri käyttäjäryhmiä.

Täällä tarkemmin.

13 Kaj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite asuntojen tilaaja-tuottaja -mallin toteuttamismahdollisuuden selvittämisestä

Valtuutettu Seija Muurinen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että selvitettäisiin kaupungin asuntoresurssin keskittämistä yhdelle tuottajataholle tilaaja-tuottaja -malliin perustuen. Aloitteessa nähdään kaupungin nykyinen asuntojen hallinnointi hajanaisena järjestelmänä, joka uhkaa omistajaohjauksen toteutumista.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunginvaltuuston 26.11.2014 376 §:ssä tekemään päätökseen (liite 3) ja kiinteistöviraston lausuntoon ja toteaa, että kaupungin omistaman asuntokannan hyödyntämistä koskevan strategian valmistelu ja asunto-omaisuuden parempaan hallintaan liittyvä työskentely on tarkoituksenmukaista järjestää AM-ohjelman valmistelun yhteydessä. Työskentely on aloitettu virastojen välisenä yhteistyönä syksyllä 2014. Työ valmistuu niin, että päätökset voidaan tehdä seuraavan AM-ohjelman yhteydessä vuonna 2016.

Mikäli työskentelyn kuluessa katsotaan tarkoituksenmukaiseksi muuttaa johtosääntöä tai asuntolautakunnan roolia, tullaan asia viemään kaupunginhallituksen johtamisen jaoston käsiteltäväksi.

14 Kaj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite Mäkelänkadun nopeusrajoitusten alentamisesta

Valtuutettu Leo Stranius ja 46 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Mäkelänkadun nopeusrajoitus alennetaan 40 kilometriin tunnissa. Aloitteessa nähdään, että Mäkelänkadun ylitystarve on jalankulkijoiden osalta suuri, jolloin Koskelantien tapaan alennettu nopeusrajoitus olisi paikallaan.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Mäkelänkatu on yksi Helsingin vilkkaimmin liikennöityjä katuja, jolla onnettomuuksien määrä on kuitenkin vähäinen. Koskelantien ja Pohjolankadun välisellä osuudella on reilun 500 metrin matkalla viisi valo-ohjattua suojatietä. Mäkelänkatu poikkeaakin tässä mielessä aloitteessa mainitusta Koskelantiestä, jolla osa suojateistä on valo-ohjaamattomia.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 4.11.2014, 343 § Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman, jossa yhtenä liikenneturvallisuutta parantavana toimenpiteenä nostettiin esiin nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen. Mäkelänkadun nopeusrajoitusten muuttamista tullaan tarkastelemaan nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämistyön yhteydessä.

15 Kaj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite yleiskaavan luonnoksen lähetekeskustelusta

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 51 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että yleiskaavan luonnoksesta järjestetään valtuustossa lähetekeskustelu ennen kuin kaupunkisuunnittelulautakunta tekee päätöksiä yleiskaavan jatkovalmistelusta.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon ja toteaa, että yleiskaavakäsittelyn kokonaisaikataulu kaikkine lain mukaisine vaiheineen on erittäin tiukka, mikäli tavoitteena on, että nykyinen kaupunginvaltuusto voisi päättää uudesta yleiskaavasta vuonna 2016.

Kaupunginhallitus toteaa, että lähetekeskustelulle ei vaativasta aikataulusta huolimatta ole estettä. Kaupunginhallitus tulee päättämään asiasta mahdollisimman pian, jotta kaupunginvaltuusto voisi pitää lähetekeskustelun kuluvan kevään aikana.

* * *

Jätä kommentti