Ympäristölautakunta 4.11.2014

Leo Stranius ja hiilinieluYmpäristölautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 4.11.2014 klo 16.15.

Esityslistalla mm. seuraavaa:

– Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Keski-Pasilan keskustakorttelin asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta

– Ympäristölautakunnan vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Pasilan kaatopaikkaa koskevasta ympäristöluvasta tehdystä valituksesta

– Konditoriatuotteiden mikrobiologinen laatu Helsingissä 2013-2014

– Östersundomin alueen talousveden laatuun liittyvien terveydensuojelulain mukaisten päätösten vahvistaminen

Kokouksen jälkeen pidetään lautakunnan iltakoulu, jossa käsittelemme mm. melua, ilmansuojelua, ilmastoasioita ja vesiasioita kaavoituksessa.

Esityslista löytyy liitteineen oheisen linkin takaa ja alla hiukan avattuna.

* * *

Ympäristölautakunta
16 / 04.11.2014

Sisältö:

YMPÄRISTÖJOHTAJA

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

2 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-11-04_Ylk_16_El/6E49FBBB-2E0D-44E8-B203-430621ACDD3F/Ilmoitusasiat.html

3 Ympäristölautakunnan kokousajat keväällä 2015

Ympäristölautakunta päättää kokoontua 13.1., 27.1., 10.2., 3.3., 24.3., 14.4., 5.5., 19.5., 9.6. ja 23.6 kevätkaudella vuonna 2015 klo 16:15 osoitteessa Viikinkaari 2a, 1. krs., kokoushuone Fastholma.

4 Eron myöntäminen johtavan elintarviketarkastajan virasta

Ympäristölautakunta päättää myöntää johtava elintarviketarkastaja Leea Kultaselle eron johtavan elintarviketarkastajan virasta 1.3.2015 alkaen sekä kehottaa ympäristökeskusta ryhtymään viran täyttämiseen 3.814,84 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

YMPÄRISTÖNSUOJELUOSASTO

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-11-04_Ylk_16_El/DA8C9D98-0DCC-41DF-B8B8-BA64759F0FFE/Ilmoitusasiat.html

2 Lausunnon antaminen Vartiokylän, Varjakanvalkama 54-70 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12294

Kaavamuutoksessa muutosalueen tonttien tonttitehokkuus nostetaan

lukuun 0,25 nykyisten asuinrakennusten laajentamisen tai aluetta tiivistävien uusien pientalojen rakentamisen mahdollistamiseksi. Alue säilyy erillispientalojen korttelialueena.

Ympäristölautakunta päättää, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

3 Lausunnon antaminen Sörnäisten Kalasatamankadun asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12289

Asemakaavan muutos mahdollistaa Kalasatamankadun kaventamisen 25 metristä 14 metriin noin 100 metrin matkalta ja kadun suunnittelun kävelylle ja pyöräilylle tarkoitetuksi katuaukioksi. Asemakaavan muutoksessa Kalasatamankatu on lasikatteella katettu ympäri vuorokauden avoinna oleva julkinen katutila.

Kadun kavennus mahdollistaa Kalasataman keskuksen jalustaosan kaupallisten tilojen laajentamisen 4 000 k-m2, katettujen ja lämmitettyjen yleiselle jalankululle varattujen tilojen laajentamisen 300 k-m2 sekä maanalaisen myymälä- ja liikekerrosalan laajentamisen 13 600 k-m2. Asemakaavan muutoksessa kerrosalaa on yhteensä 20 000 k-m2.

Ympäristölautakunta päättää, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

4 Lausunnon antaminen Alppikylän päiväkodin asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12292

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen päiväkotitarpeita vastaavan päiväkodin rakentaminen laajentamalla lähipalvelurakennusten tonttia. Muutosehdotuksessa tonttiin on liitetty viereinen rakentamaton asuintontti.

Ympäristölautakunta päättää, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

5 Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Keski-Pasilan keskustakorttelin asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12261

Keskustakorttelin suunnitteluratkaisu koostuu keskustatoimintojen korttelialueelle sijoittuvasta kaupallisesta keskuksesta ja sen päällä olevista asuin-, toimisto-, hotelli- ja monitoimirakennuksista, rautatiealueelle sijoittuvasta henkilöliikenneterminaalista ja sen päällä olevista toimistorakennuksista, rautatiealueelle sijoittuvasta laiturialueesta sekä katualueista.

Ympäristölautakunta kiinnittää lausunnossaan huomiota ilmanlaatuun, meluun, hulevesiin sekä pyörä- ja autopaikkoihin.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-11-04_Ylk_16_El/360FA659-B910-4EC9-9EC9-95E983470ED1/Lausunto_kaupunkisuunnitteluvirastolle_Keski-Pasil.html

6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helsingin Energian Hanasaari B-voimalaitoksen pellettien polttokokeilusta

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nro 196/2014/1, Dnro ESAVI/7991/04.08/2014. Päätös koskee ilmoitusta koeluontoisesta puupellettien poltosta Helsingin Energian Hanasaari B voimalaitoksella.

7 Ympäristölautakunnan lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Helsingin Energian Vuosaaren pohjatuhkan välivaraston ympäristöluvan rauettamisesta

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 19.9.2013, nro 178/2013/1 ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n mukaisesta Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta, joka koski Vuosaaren kaatopaikan kunnostustoiminnan muutosta, ja hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Samalla ympäristölautakunta toteaa, ettei päätös anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

8 Ympäristölautakunnan vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Pasilan kaatopaikkaa koskevasta ympäristöluvasta tehdystä valituksesta

Ympäristölautakunta katsoo, että ympäristöluvan lupamääräystä B.11 ei ole tarpeen kumota ja lupamääräyksessä esitetyt laatuvaatimukset ja eri aineiden raja-arvot tulee pääosin säilyttää annetun lupamääräyksen mukaisina.

Ympäristölautakunta toteaa, että laatuvaatimuksia tulisi kuitenkin tarkentaa siten, että lupamääräyksestä käy ilmi, tarkoitetaanko pitoisuusrajoilla aineen yksittäisiä pitoisuuksia vai esim. vuosikeskiarvoja. Metallien kohdalla tulisi myös käydä selvemmin ilmi, tarkoitetaanko metallien liukoista osuutta vai kokonaispitoisuutta.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-11-04_Ylk_16_El/8E3D5101-D02E-4D4D-B646-4D02CAA42BE4/Ymparistolautakunnan_vastine_Vaasan_hallinto-oikeu.html

9 Ympäristölautakunnan vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Rudus Oy:n ympäristölupa-asiassa

Ympäristölautakunta, joka on Helsingin kaupungin ympäristösuojelu- ja terveydensuojeluviranomainen, antaa Vaasan hallinto-oikeudelle seuraavan vastineen Rudus Oy:n Konalan betonimurskauslaitoksen ympäristölupa-asiassa. Vastine koskee Rudus Oy:n vastinetta ja aluehallintoviraston lausuntoa.

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-11-04_Ylk_16_El/222EC75F-F5E0-4A35-A758-58FE412400F1/Ymparistolautakunnan_vastine_Vaasan_hallinto-oikeu.html

10 Aluehallintoviraston päätös Kalasataman rakennustyömaiden keskiosan kaivantovesien johtamista mereen koskevan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten 3 ja 4 muuttamisesta

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 20.10.2014 No 201/2014/1Helsingin kaupungin kiinteistöviraston hakemuksesta Kalasataman rakennustyömaiden kaivantovesien mereen johtamista koskevan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten 3 ja 4 muuttamiseksi. Samalla ympäristölautakunta toteaa, ettei päätös anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

11 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Lassila & Tikanoja Oy:n ympäristölupa-asiassa

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston 8.10.2014 antaman päätöksen No 195/2014/1, ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta Lassila & Tikanoja Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee yrityksen Verkkosaaren siirtokuormausaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Samalla ympäristölautakunta toteaa, ettei päätös anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

12 Ympäristölautakunnan lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle rakennusviraston maa-ainesten hyödyntämistä Jätkäsaaren puistoalueen rakenteissa koskevan ympäristölupapäätöksen eräiden lupamääräysten muuttamisesta

Ympäristölautakunta puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston maa-ainesten hyödyntämistä Jätkäsaaren puistoalueen rakenteissa koskevan ympäristöluvan muutoshakemuksen hyväksymistä yhtä kohtaa lukuun ottamatta.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksen määräyksessä A.19. edellytetään, että sadevesiviemäriin johdettavan veden kiintoainepitoisuus alittaa 35 mg/l. Ympäristölautakunta toteaa, että kyseinen arvo on tiukka ja vaikeasti saavutettava. Rakennusvirasto esittää muutoshakemuksessa kyseiseksi arvoksi 400 mg/l. Kuitenkin Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksessä nro 235/2012/1 (dnro ESAVI/151/04.08/2012), joka koskee Kalasataman keskiosan kaivantovesien johtamista mereen, on mereen johdettavien kaivantovesien kiintoainepitoisuuden raja-arvoksi asetettu 300 mg/l. Myös Helsingin kaupungin työmaavesiohjeessa vuodelta 2013 on esitetty ohjeellisia raja-arvoja vesistöön, ojiin tai maaperään johdettavan työmaaveden yleiselle laadulle. Ohjeen mukaan veden kiintoaineksen pitoisuuden tulisi olla alle 300 mg/l. Ohjeen laadintaan on osallistunut myös Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY). Ympäristölautakunta katsookin, että määräyksessä kiintoainepitoisuuden raja-arvona tulisi siten käyttää arvoa 300 mg/l.

Muilta osin ympäristölautakunta katsoo, että rakennusviraston esittämät määräysten muutosesitykset ovat hakemuksessa esitettyjen seikkojen mukaisesti perusteltuja. Siten ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa näistä muutosesityksistä, ja ympäristölautakunta kannattaa näiden muutosesitysten hyväksymistä.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-11-04_Ylk_16_El/A500AB53-4619-4C92-A894-AF6E448434AB/Ymparistolautakunnan_lausunto_Etela-Suomen_aluehal.html

13 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös rakennusviraston ympäristölupa-asiassa, Sepänmäen meluvalli

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston 24.10.2014 antaman päätöksen No 206/2014/1, ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta Helsingin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta, joka koskee sivutuotteilla stabiloidun saven, betonimurskeen, ylijäämämaan sekä vähäisiä määriä mineraalista purkumateriaalia sisältävän maa-aineksen hyödyntämistä Sepänmäen meluvallin rakenteissa sekä hakemuksen toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Samalla ympäristölautakunta toteaa, ettei päätös anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

14 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös rakennusviraston ympäristölupa-asiassa, Suurmetsän meluvalli

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston 24.10.2014 antaman päätöksen No 205/2014/1, ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta Helsingin rakennusviraston hakemuksesta, joka koskee sivutuotteilla stabiloidun saven, betonimurskeen, ylijäämämaan sekä vähäisiä määriä mineraalista purkumateriaalia sisältävän maa-aineksen hyödyntämistä Suurmetsän meluvallin rakenteissa sekä hakemuksen toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Samalla ympäristölautakunta toteaa, ettei päätös anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

YMPÄRISTÖTERVEYSOSASTO

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-11-04_Ylk_16_El/3C7927E7-7EBA-44EC-80B6-108971C7FD52/Ilmoitusasiat.html

ELINTARVIKETURVALLISUUSOSASTO

1 Konditoriatuotteiden mikrobiologinen laatu Helsingissä 2013-2014

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi julkaisun Paula Eskelinen ja Paula Saarijärvi: Konditoriatuotteiden mikrobiologinen laatu Helsingissä 2013-2014. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 14/2014. http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-14-14.pdf

Helsingin kaupungin ympäristökeskus selvitti vuosina 2013 ja 2014 konditoriatuotteiden mikrobiologista laatua.

Näytteitä otettiin 36 helsinkiläisestä elintarvikehuoneistosta, jotka valmistavat ja/tai myyvät konditoriatuotteita. Näytteeksi otettiin valmiita makeita konditoriatuotteita, kuten leivoksia ja kakkupaloja, sekä konditoriatuotteiden raaka-aineita. Yhteensä näytteitä otettiin kahden vuoden aikana 109 kappaletta, joista kahdeksan oli mikrobiologiselta laadultaan huonoksi todettujen näytteiden uusintanäytteitä. Näytteistä tutkittiin niiden mikrobiologista laatua. Näytteenoton yhteydessä mitattiin elintarvikkeiden lämpötiloja ja luettiin mahdollisen kylmäkalusteen lämpötila.

Konditoriatuotteiden mikrobiologinen laatu oli pääsääntöisesti hyvä. Mikrobiologiselta laadultaan hyväksi todettiin 85 % (86 kpl) näytteistä. Välttävän arvosanan sai 9 % (9 kpl) näytteistä ja 6 % (6 kpl) näytteistä todettiin mikrobiologiselta laadultaan huonoksi. Suhteellisesti eniten huonoja ja välttäviä tuloksia todettiin raaka-aineista, leivoksista ja kuppikakuista.

3 Östersundomin alueen talousveden laatuun liittyvien terveydensuojelulain mukaisten päätösten vahvistaminen

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) otti 6.10.2014 Söderkullan vesitornista omavalvontanäytteen, jossa todettiin vähäinen määrä ulosteperäisiä Escherichia coli -bakteereita. Vesitornin veden saastumista osoittavat näytetulokset valmistuivat 7.10., minkä seurauksena vesitorni eristettiin välittömästi vesijohtoverkostosta.

Porvoon terveydensuojelu antoi 7.10.2014 kiireellisenä määräyksenä talousveden keittokehotuksen Etelä-Sipoon ja Helsingin Östersundomin alueilla (liite 1) ja ilmoitti asiasta ympäristökeskukseen. Vesilaitos järjesti väliaikaisen juomaveden jakelun Söderkullan K-supermarketin parkkipaikalle.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-11-04_Ylk_16_El/963B9E0E-CC70-4A89-A83E-CCFD02B948FC/Ostersundomin_alueen_talousveden_laatuun_liittyvie.html

PUHEENJOHTAJA

1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

YMPÄRISTÖJOHTAJA

5 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

* * *

 

 

Jätä kommentti