Esityslista: Ympäristölautakunta 9.9.2014

Leo Stranius-kevätseurantaretki-pieniYmpäristölautakunta kokoontuu ensi tiistaina 9.9.2014 klo 16.15 alkaen Viikissä.

Esityslistalla on mm. seuraavaa:
– Ympäristöjohtaja Pekka Kansanen jää eläkkeelle 1.4.2015.
– Lausunto Jessica Karhun aloitteeseen joka koskee määräaikaista tontinvuokra-alennusta alhaisen E-luvun rakennuksille.
– Lausunto Roihuvuoren Pohjoisrinteen asemakaavasta.
– Lausunto Santahaminan ampumaratojen ja ammuntojen ympäristöluvista.
– Lausunto Helsingin Energian huippulämpökeskusten (Hanasaari, Lassila, Ruskeasuo, Myllypuro, Alppila) ympäristöluvista.
– Solvik Holdingsin luvaton autopurkamotoiminta Tattarisuolla.
– Lausunto päiväkotien tilanormin muutoksen arvioinnista ja seurannasta.
– Teettämisuhka PNM-Pan Nordic Meat Oy:lle salmonellaa sisältävästä broilerierästä.

Esityslista alla avattuna ja oheisen linkin takana kokonaisuudessaan:
http://www.hel.fi/hki/ymk/fi/P__t_ksenteko/Asiakirja?ls=11&doc=Ymk_2014-09-09_Ylk_13_El

* * *

Ympäristölautakunta
13 / 09.09.2014

Sisältö:

YMPÄRISTÖJOHTAJA

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

2 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-09-09_Ylk_13_El/4CA6DEE7-D6D9-4786-B8BD-A6EE38AF30DC/Ilmoitusasiat.html

3 Eron myöntäminen ympäristöjohtajan virasta

Ympäristölautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi Pekka Kansaselle eron ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virasta 1.4.2015 alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi.

YMPÄRISTÖNSUOJELUOSASTO

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-09-09_Ylk_13_El/EBA5C62B-F65F-44EE-A7FF-26BC7EA4A531/Ilmoitusasiat.html

2 Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee määräaikaista tontinvuokra-alennusta alhaisen E-luvun rakennuksille

Jessica Karhun aloite, jossa esitetään, että kaupunki tutkii mahdollisuutta edistää ympäristöystävällistä rakentamista myöntämällä määräaikainen tontin vuokra-alennus rakennuksille, joiden E-luku on pienempi tai yhtä suuri kuin esimerkiksi 70 % vaaditusta määräystasosta.

Tampereen maapolitiikan periaatteisiin hyväksyttiin vuonna 2014 periaate, että täydennysrakennushankkeissa voi saada enintään 85 % alennuksen kaavoituskorvauksesta, jos hanke täyttää tietyt kriteerit, joiden joukossa on myös energiatehokkuuden parantaminen.

Ympäristölautakunta toteaa, että kaupungin kannattaisi soveltaa Tampereen mallin kaltaisia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja tai edes kokeilla niitä ensin jollakin asuinrakentamisalueella. Kaupungin tulisi myös laatia asuin- ja toimistorakentamisen sekä peruskorjaamisen energiatehokkuuden ohjaamisesta kokonaisvaltainen suunnitelma, joka integroitaisiin normaaliin kaupungin toimintaan.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-09-09_Ylk_13_El/D333A9AC-CAA6-46E1-8976-1E451B5F4C9C/Lausunto_valtuustoaloitteesta_joka_koskee_maaraaik.html

3 Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Roihuvuoren pohjoisrinteen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12286

Luonnonympäristönä koettu alue muuttuu suunnitellun maankäytön myötä kaupunkimaisemmaksi ja metsäalue Roihuvuoren pohjoisrinteellä supistuu. Roihuvuorentien varren näkymä muuttuu metsäisestä ympäristöstä rakennetuksi. Kaava-alueen pohjoisreunalla olevan ulkoilureitin pohjoispuolen ympäristö säilyy viheralueena.

Tästä huolimatta pohjaesitys on, että ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-09-09_Ylk_13_El/9252C8E5-39F3-4CCE-9295-0DDDE7FE7CE1/Lausunto_kaupunkisuunnitteluvirastolle_Roihuvuoren.html

4 Ympäristölautakunnan lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Kaartin jääkärirykmentin Santahaminan ampumaratoja koskevasta ympäristölupahakemuksesta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Helsingin kaupunginhallitus pyytävät ympäristölautakunnan lausuntoa Kaartin jääkärirykmentin Santahaminan ampumaratoja koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Ampumaradat on tarkoitettu pistooli- ja kiväärikaliiperisten aseiden ammunnoille, joilla koulutetaan puolustusvoimien joukoille ammunnan perustaitoja.

Ympäristölautakunta puoltaa Kaartin jääkärirykmentin tekemän Santahaminan ampumaratoja koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä oheisen linkin takaa löytyvin edellytyksin ja rajoituksin.
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-09-09_Ylk_13_El/1BBACE95-D76C-4868-B282-9D7E1EAEE076/Ymparistolautakunnan_lausunto_Etela-Suomen_aluehal.html

5 Ympäristölautakunnan lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Kaartin jääkärirykmentin Santahaminan raskasaseammuntoja ja räjäytyksiä koskevasta ympäristölupahakemuksesta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Helsingin kaupunginhallitus pyytävät ympäristölautakunnan lausuntoa Kaartin jääkärirykmentin Santahaminan raskaiden aseiden ammuntoja ja räjäytyksiä koskevasta ympäristölupahakemuksesta.

Ympäristölautakunta puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Kaartin Jääkärirykmentille Santahaminan raskasaseammuntoja ja räjäytyksiä varten oheisen linkin takaa löytyvin edellytyksin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-09-09_Ylk_13_El/BD9C9E4A-6CC0-4C43-BB92-9ABB241DF951/Ymparistolautakunnan_lausunto_Etela-Suomen_aluehal.html

6 Ympäristölautakunnan lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian Hanasaaren huippulämpökeskuksen ympäristölupapäätöksen eräiden määräysten tarkistamisesta

Helsingin Energia esittää, että laitoksen ilmapäästöjen raja-arvot määrätään voimassaolevaa ympäristölupapäätöstä vastaaviksi 31.12.2015 asti. Helsingin Energia esittää 1.1.2016 alkaen päästöraja-arvoiksi rikkidioksidille 250 mg/nm³, typpidioksidille 200 mg/nm³ ja hiukkasille 25 mg/nm³.

Ympäristölautakunta puoltaa hakijan esittämien päästöraja-arvojen ja tarkkailuvelvoitteiden asettamista sekä määräajan pidentämistä.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-09-09_Ylk_13_El/991525AA-0496-4439-B101-0E048D944998/Ymparistolautakunnan_lausunto_Etela-Suomen_aluehal.html

7 Ympäristölautakunnan lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupapäätöksen eräiden määräysten tarkistamisesta

Lassilan huippulämpökeskus tuottaa kaukolämpöä Helsingin kaukolämpöverkkoon silloin, kun peruskuormalaitosten lämpöteho ei riitä.

Lassilan huippulämpökeskus kuuluu Suomen kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan, jonka Euroopan komissio on 10.3.2014 hyväksynyt. Lassilan huippulämpökeskukselle esitetään siirtymäkauden 1.1.2016-30.06.2020 ajaksi päästöraja-arvoiksi maakaasua käytettäessä typpidioksidille 300 mg/nm³ ja öljyä käytettäessä rikkidioksidille 1291 mg/nm³, typpidioksidille 450 mg/nm³ ja hiukkasille 50 mg/nm³.

Kansallisen siirtymäsuunnitelmakauden päätyttyä käyttö rajataan 1500 tuntiin vuodessa, jonka jälkeen 1.7.2020 alkaen raja-arvoiksi öljykattiloille esitetään SuPo-asetuksen (96/2013) 10 § ja 11 § mukaisia päästöraja-arvoja 850 mg/nm³ rikkidioksidille, 450 mg/nm³ typpidioksidille ja 25 mg/nm³ hiukkasille.

Helsingin Energia on ympäristölupahakemuksessa (Dnro LSY-2004-Y-382) ilmoittanut 10 000 h jäljellä olevasta käyttöajasta. Lassilan huippulämpökeskuksen käyttö- ja päästötarkkailua esitetään jatkettavan pääasiallisesti samoin kuin aikaisemmin.

Ympäristölautakunta puoltaa Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen hakemuksessa esitettyjen päästöraja-arvojen määräämistä sekä käyttö- ja päästötarkkailun pitämistä ennallaan.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-09-09_Ylk_13_El/ECC2B420-E8C8-4795-9057-38AAAE051D98/Ymparistolautakunnan_lausunto_Etela-Suomen_aluehal.html

8 Ympäristölautakunnan lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupapäätöksen eräiden lupamääräysten tarkistamisesta

Ruskeasuon huippulämpökeskus tuottaa kaukolämpöä Helsingin kaukolämpöverkkoon silloin, kun peruskuormalaitosten lämpöteho ei riitä.

Euroopan komissio on 10.3.2014 hyväksynyt Suomen kansallisen siirtymäsuunnitelman, johon Ruskeasuon huippulämpökeskus kuuluu. Päästöraja-arvoiksi siirtymäkauden 1.1.2016–30.06.2020 ajalle esitetään rikkidioksidille 1700 mg/nm³, typpidioksidille 450 mg/nm³ ja hiukkasille 50 mg/nm³.

Kansallisen siirtymäsuunnitelmakauden päätyttyä Ruskeasuolla otetaan käyttöön 1500 h/a käyttöaikarajoite ja esitetään 1.7.2012 alkaen SuPo asetuksen (96/2013) 10 § ja 11 § mukaisia päästöraja-arvoja: rikkidioksidille 850 mg/nm³, typpidioksidille 450 mg/nm³ ja hiukkasille 25 mg/nm³. Käyttö- ja päästötarkkailua esitetään jatkettavan pääasiallisesti samoin kuin aikaisemmin.

Ympäristölautakunta puoltaa Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen hakemuksessa esitettyjen päästöraja-arvojen määräämistä sekä käyttö- ja päästötarkkailun pitämistä ennallaan.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-09-09_Ylk_13_El/D9338038-BEB2-4A5A-92E6-88DAE1EF2465/Ymparistolautakunnan_lausunto_Etela-Suomen_aluehal.html

9 Ympäristölautakunnan lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian Myllypuron huippulämpökeskuksen ympäristölupapäätöksen eräiden lupamääräysten tarkistamisesta

Myllypuron huippulämpökeskus tuottaa kaukolämpöä Helsingin kaukolämpöverkkoon silloin, kun peruskuormalaitosten lämpöteho ei riitä.

Myllypuron huippulämpökeskus kuuluu Suomen kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan, jonka Euroopan komissio on hyväksynyt 10.3.2014. Helsingin Energia esittää päästöraja-arvoiksi siirtymäkauden ajaksi 1.1.2016–30.06.2020 maakaasun osalta rikkidioksidille 35 mg/nm³, typpidioksidille 100 mg/nm³ ja hiukkasille 5 mg/nm³. Öljyä käytettäessä raja-arvoiksi esitetään rikkidioksidille 1700 mg/nm³, typpidioksidille 450 mg/nm³ ja hiukkasille 50 mg/nm³. Helsingin Energia on 25.6.2012 ilmoittanut Uudenmaan ELY-keskukselle 10 000 h jäljellä olevasta käyttöajasta. Myllypuron huippulämpökeskuksen käyttö- ja päästötarkkailua esitetään jatkettavan pääasiallisesti samoin kuin aikaisemmin.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-09-09_Ylk_13_El/A938042B-CA6F-4137-BBC0-572871C5AAE0/Ymparistolautakunnan_lausunto_Etela-Suomen_aluehal.html

10 Ympäristölautakunnan lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian Alppilan huippulämpökeskuksen ympäristölupapäätöksen eräiden lupamääräysten tarkistamisesta

Alppilan huippulämpökeskus tuottaa kaukolämpöä Helsingin kaukolämpöverkkoon silloin, kun peruskuormalaitosten lämpöteho ei riitä.

Helsingin Energia katsoo, että laitokseen voidaan soveltaa SuPo-asetuksen (VNa 96/2013) 9 § mukaisia kaukolämpölaitoksia koskevia päästöraja-arvoja ja esittää päästöraja-arvoiksi kaukolämpöjouston ajalle 1.1.2016-31.12.2022 rikkidioksidille 850 mg/nm³, typpidioksidille 450 mg/nm³ ja hiukkasille 50 mg/nm³. Kaukolämpölaitosten joustokauden päätyttyä lämpökeskuksen vuotuinen käyttöaika rajataan enintään 1500 tuntiin vuodessa viiden vuoden liukuvana keskiarvona, jolloin laitokseen voidaan soveltaa SuPo-asetuksen (96/2013) 10 § ja 11 § mukaisia päästöraja-arvoja. Raja-arvoiksi esitetään 1.1.2023 alkaen 850 mg/nm³ rikkidioksidille, 450 mg/nm³ typpidioksidille ja 25 mg/nm³ hiukkasille. Alppilan huippulämpökeskuksen käyttö- ja päästötarkkailua esitetään jatkettavan pääasiallisesti samoin kuin aikaisemmin.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-09-09_Ylk_13_El/4CF0FA61-31C6-4AEA-9129-0113CEAA58EC/Ymparistolautakunnan_lausunto_Etela-Suomen_aluehal.html

11 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös maa-ainesten sekä puu- ja puutarhajätteiden välivarastointia ja käsittelyä Viikin välivarastointialueella koskevasta Staran ympäristölupahakemuksesta

Toiminta-alueella saa aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti ottaa vastaan ja välivarastoida sekä seulomalla ja välppäämällä käsitellä maa-ainesta enintään 50 000 tonnia vuodessa, murskata ja hakettaa kantoja ja risuja enintään 1 200 tonnia vuodessa, kompostoida puutarhajätteitä enintään 1 000 tonnia vuodessa sekä varastoida muita vastaanotettuja jätteitä kerrallaan yhteensä enintään 5 000 m3. Vastaanotettavat maa-ainekset saavat sisältää betonia, asfalttia, tiiltä, keraamisia laattoja, muovia, puuta, lasia ja metallia.

Seulontaa, välppäystä sekä haketus- ja murskaustoimintaa saa tehdä arkipäivinä klo 7-15 pois lukien yleiset juhlapyhät.

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-09-09_Ylk_13_El/FAF9FBB1-D954-44E4-AD93-A8068AE89A3D/Etela-Suomen_aluehallintoviraston_ymparistolupapaa.html

12 Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa koskeva asia

Yritys on harjoittanut luvatonta autopurkamotoimintaa Tattarisuolla. Yritys haki lupaa toiminnalleen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta, mutta asian käsittely päättyi, koska yritys ei toimittanut vaadittuja täydennyksiä kehotuksesta huolimatta määräaikaan mennessä. Toiminta jatkui kuitenkin edelleen, minkä vuoksi Helsingin ympäristökeskus kehotti Solvik Holdingsia lopettamaan purkamotoiminnan ja toimittamaan toiminnassa syntyneet vaaralliset jätteet asianmukaiseen käsittelyyn 30.4.2014 mennessä.

Koska toiminta jatkui edelleen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloitti hallintopakkotoimet toiminnan keskeyttämiseksi 21.5.2014 toiminnanharjoittajan kuulemisella. Toiminnanharjoittaja ei antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

ELY-keskuksen päätöksessä määrätään Solvik Holdings lopettamaan purkamotoiminta, toimittamaan jäljelle jääneet jätteet asianmukaiseen käsittelyyn ja siivoamaan alueen 31.8.2014 mennessä. Lisäksi ELY-keskus määräsi toiminnanharjoittajan selvittämään vuokraamansa alueen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen ja toimittamaan selvityksen Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle ja tiedoksi ELY-keskukselle. Määräysten tehosteeksi on asetettu uhkasakot.

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-09-09_Ylk_13_El/80B3A51B-91E0-4EFE-AE74-C80F62FFB939/Solvik_Holdingsin_autopurkamotoimintaa_koskeva_asi.html

YMPÄRISTÖTERVEYSOSASTO

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-09-09_Ylk_13_El/AE0CA25F-CC52-48BF-9911-3CB5DFB9667A/Ilmoitusasiat.html

3 Ympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle päiväkotien tilanormin muutoksen arvioinnista ja seurannasta

Ympäristölautakunta antaa seuraavan lausunnon päiväkotien tilanormin muutoksen arvioinnista ja seurannasta.

Ympäristökeskus ei päivähoitotilojen suunnitteluohjeissaan ole asettanut tiloille neliöperusteisia vaatimuksia. Lasten enimmäismäärään kantaa otettaessa on kiinnitetty erityistä huomiota wc-tilojen ja ilmanvaihdon riittävyyteen. Kokopäiväryhmän tiloissa tulee olla yksi wc-istuin ja käsienpesuallas jokaista alkavaa kymmentä lasta kohti. Hyvän sisäilman laadun näkökulmasta on linjattu, että ulkoilmavirran on syytä olla vähintään 6 l/s/henkilö myös vanhoihin rakennuksiin rakennettavissa uusissa päivähoitotiloissa. Jos sisäilman hiilidioksidipitoisuus ylittää 1500 ppm:n ohjearvon, ilmanvaihto ei ole terveydensuojelulain edellyttämällä tasolla.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-09-09_Ylk_13_El/C421C59C-9E69-4419-99C8-2B85D43AA231/Ymparistolautakunnan_lausunto_kaupunginhallituksel.html

ELINTARVIKETURVALLISUUSOSASTO

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-09-09_Ylk_13_El/78C575F5-C1F5-42D9-8822-456A0E9CAFD7/Ilmoitusasiat.html

2 Elintarvikelain 59 §:n mukaisen määräyksen ja sen tehosteeksi asetettavan teettämisuhan antaminen PNM-Pan Nordic Meat Oy:lle

Ympäristölautakunta päättää antaa PNM-Pan Nordic Meat Oy:lle elintarvikelain 23/2006 59 §:n mukaisen määräyksen koskien pakastettua ja suolattua broilerin rintafile-erää 7955278 02, jossa on todettu mikrobiologisissa tutkimuksissa salmonellabakteeri ja jonka parasta ennen -päiväys on ylittynyt. Koska PNM-Pan Nordic Meat Oy ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin broilerinlihaerän hävittämiseksi tai käyttämiseksi muuhun kuin elintarvikkeeksi, ympäristölautakunta päättää asettaa määräyksen tehosteeksi teettämisuhan.

Täällä tarkemmin:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ymk_2014-09-09_Ylk_13_El/6135F7C4-C459-4A5E-B585-C5F3EDA199DC/Elintarvikelain_59_n_mukaisen_maarayksen_ja_sen_te.html

PUHEENJOHTAJA

1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

YMPÄRISTÖJOHTAJA

4 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

* * *

Jätä kommentti