YLE vaalikonevastaukset

YLEn vaalikone on auennut. Ohessa vaalikoneessa ilmoittamani vaalilupaukset sekä vastaukseni perusteluineen.

Vaalilupaukseni

1. Lasten Helsinki: Perheille kaupunkimetsiä, kiipeilypuita ja puhtaita luonnonvesiä, matalan kynnyksen kotiapua ja turvallisia leikkipaikkoja.
2. Ympäristöviisas Helsinki: Helsingin energia fossiilivapaaksi, lisää nollaenergiataloja, joukkoliikennettä ja pyöräkaistoja.
3. Onnellinen Helsinki: Lisää vaikutusmahdollisuuksia, avointa dataa, viherkattoja ja kaupunkiviljelyä, kulttuuria sekä epäkaupallisia tiloja.

Kysymykset ja vastaukset perusteluineen:

KYSYMYS: Julkisen terveydenhuollon tulisi olla maksutonta.

X  täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Jokaisella tulisi olla tulotasostaan riippumatta mahdollisuus saada perusterveydenhuoltopalveluita. Maksuttomuus tarkoittaa matalaa kynnystä hakeutua terveydenhuollon piiriin. Tämä mahdollistaa ennaltaehkäisyn. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto säästää terveydenhuoltokuluja pidemmällä tähtäimellä.

KYSYMYS: Vanhuksilla on oltava lasten päivähoitoon rinnastettava ehdoton oikeus hoitopaikkaan.

X täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Ketään ei tule jättää yksin kotiin kuolemaan. Kaikilla ihmisillä tulee olla oikeus hyvää hoitoon iästä ja asuinkunnasta riippumatta.

KYSYMYS: Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
X  jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Lähtökohtana palveluiden tuotannossa tulee olla asiakkaiden etu. Yksityistäminen voi joissain tilanteissa parantaa palveluita ja säästää kustannuksia, mutta mitenkään automaattista tämä ei ole. Julkisin varoin tuotetut terveyspalvelut painottavat kansanterveydellisiä näkökohtia, kun taas yksityiset terveyspalvelut painottavat liiketaloudellisia näkökohtia. Terveydenhuollon yksityistämistä tulee hillitä. On tärkeää, että kunnallisista terveyspalveluista vastaa viime kädessä julkinen sektori.

KYSYMYS: Terveyskeskusmaksuja voidaan kunnassani korottaa.

täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
X  täysin eri mieltä

LEO: Terveyskeskusmaksut voivat jo nyt olla joillekin kynnyskysymys hakeutua hoitoon. Perustuslain mukaan jokaiselle on turvattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Nykyisten palveluiden laajuus ja taso tulee säilyttää vaikka nostamalla veroja.

KYSYMYS: Jos kotikuntasi saisi suuren rahalahjoituksen peruspalveluiden kehittämiseen, mihin seuraavista raha tulisi ensi sijassa kohdentaa. Valitse kaksi vaihtoehtoa.

sosiaalitoimen palveluihin
X  lasten päivähoitoon
vanhusten hoitoon
X  kouluihin
hoitohenkilökunnan palkkoihin
terveyskeskuksiin
erikoissairaanhoitoon

LEO: Tätä on vaikea valita erityisesti koulun ja sosiaalitoimen välillä. Satsaus lapsiin vaikuttaa kauimmas tulevaisuuteen.  Kouluissa kohdistaisin rahalahjan toimintaan, joka vähentää oppimiseroja. Lisäksi suuntaisin lahjoituksen sellaisten lasten tukemiseen, joiden perheillä ei muuten ole tarvittavia voimavaroja.

KYSYMYS: Helsinkiin saapuville romanikerjäläisille ei pitäisi järjestää mitään erityispalveluita.

täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
X täysin eri mieltä

LEO: Ketään ei saa jättää kadulle. Romanikerjäläiset ja kaikki muut erityisryhmät tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan palveluiden tarjonnassa.

KYSYMYS: Kouluja voidaan lakkauttaa, jos sillä voidaan vähentää kiinteistökuluja.

täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
X täysin eri mieltä

LEO: Kiinteistökulujen vähentäminen on huono syy koulujen lakkauttamiseen.  Mikäli koulumatkat pidentyvät koulujen lakkautuksen myötä, se lisää liikkumistarvetta ja siten liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia.

KYSYMYS: Ruotsinkielisen kouluverkon uudistus pitäisi valmistella uudelleen.

täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
X jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Ruotsinkielisen kouluverkon uudistuksen myötä oppilasmäärät saadaan järkevälle tasolle. Uudistus mahdollistaa opettajanvirkojen lisäämisen sekä vahvistaa lähikouluperiaatetta erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osalta. Alakoulujen ja päiväkotien yhteistyötä varhaiskasvatuksessa lisätään.

KYSYMYS: Helsinkiläiskouluihin pitäisi asettaa maahanmuuttajakiintiöt koulujen eriarvoistumisen pysäyttämiseksi.

täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
X täysin eri mieltä
 

LEO: Maahanmuuttajalapset on sijoitettava kouluihin samoilla periaatteilla kuin muutkin lapset. Kiintiöt eivät ole mahdollisia. Etnisen taustan perusteella ei voi osoittaa tai evätä keneltäkään koulupaikkaa. Kysymys on yhdenvertaisuudesta.

KYSYMYS: Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita pakolaisia.

X täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Helsingin tulee kantaa oma vastuunsa inhimillisen hädän lievittämisestä.

KYSYMYS: Jos toinen vanhemmista on kotona, perheen oikeutta saada lapsi kunnalliseen päivähoitoon tulee rajoittaa.

täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
X täysin eri mieltä

LEO: Vanhempien kotona olemiselle voi olla useita perusteita, jotka tekevät lasten hoidosta vaikeaa. Jokaisella tulee olla mahdollisuus lasten päivähoitoon eli subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee säilyttää. Ei ole hyvä, jos ulkopuoliset joutuvat niitä tapauskohtaisesti arvioimaan. Pitäisi kuitenkin olla tarjolla enemmän houkuttelevia mahdollisuuksia lyhyempiin hoitoaikoihin, väliaikaiseen hoitoon ja kotiapuun. Näin voidaan tukea sitä, etteivät arjen ja olosuhteiden raskauttamat vanhemmat joudu laittamaan pieniä lapsia kokopäivähoitoon.

KYSYMYS: Lasten ja nuorten syrjäytymiseen on kiinnitetty kunnassani aivan liian vähän huomiota.

täysin samaa mieltä
X jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Helsingissä on hienoja hankkeita ja työmalleja joilla lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään. Esimerkkinä voi mainita vaikka Luotsi-toiminnan, Tulevaisuustiskin, panostuksen Verkkonuorisotaloon sekä Tyttöjen talon ja Poikien talon. Kun syrjäytymisuhka tunnistetaan, asiaan pyritään usein puuttumaan ja puututaankin. Erityisesti perustasolla pitäisi kuitenkin tehdä enemmän, jotta tuloerot eivät kasvaisi, asuinalueet leimautuisi ja kokonaiset perheet tuntisi itseään ulkopuolisiksi ja toivottomiksi.

KYSYMYS: Sosiaalihuollon tuensaajaksi pääsee nykyisin liian helposti.

täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
X täysin eri mieltä

LEO: Mielestäni olisi olennaista vaikuttaa siihen, että tuet eivät luo kannustinloukkuja, joissa pienikin palkkatulo leikkaa tukia. Vastaus tähän ongelmaan voisi olla perustulomalli.

KYSYMYS: Guggenheim-museohanke pitäisi nostaa uudelleen keskusteluun.

täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
X jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Guggenheimin sijaan kannattaa tukea ruohonjuuritason kansalaistoimintaa, kulttuuria ja taidetta.

KYSYMYS: Helsingin pitäisi pakkolunastaa maata, jotta asuntorakentamistavoitteissa voitaisiin pysyä.

täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
X jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Helsingissä ei ole tällä hetkellä tarvetta pakkolunastuksille ja niiden toteuttaminen herättää ymmärrettävästi voimakasta vastustusta. Asuntorakentamistavoitteita tulee olla mahdollisuus miettiä uudestaan ennen pakkolunastuksia. Toisaalta tiivis yhdyskuntarakenne vähentää liikkumistarvetta, tuo palvelut lähelle ja on ympäristön kannalta järkevä ratkaisu.

KYSYMYS: Julkisilla paikoilla olevissa roska-astioissa tulee olla kotikunnassani mahdollisuus jätteiden lajitteluun.

X täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Lähes jokainen suomalainen on valmis lajittelemaan jätteensä. Kaupungin vain pitää luoda puitteet sille, että tämä on mahdollista. Samalla viestittäisiin kaupunkilaisille siitä, että jätteiden lajittelu on tärkeää ja kuuluu kaikille.

KYSYMYS: Kotikuntani on laitettava lisää rahaa teiden kunnossapitoon.

täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
X jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Rahaa tarvittaisiin joukkoliikenteen kehittämiseen, pyöräkaistojen tekemiseen sekä erityisesti jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnossapitoon. Esimerkiksi Helsingin pyörätieverkosto on talvisin luvattoman huonossa kunnossa. On sietämätöntä, että lumet aurataan talvisin jalkakäytävälle ja pyörätielle.

KYSYMYS: Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan kunnassani joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
X täysin eri mieltä

LEO: Talouden tulee toimia ympäristön asettamissa rajoissa. Ympäristölle haitalliset työpaikat ovat pois tulevien sukupolvien mahdollisuuksista.

KYSYMYS: Kiinteistöveroa on varaa korottaa kotikunnassani.

täysin samaa mieltä
X jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Kiinteistövero on Helsingissä matala. Kiinteistöveron tuottoa tarvitaan parantamaan kunnan taloutta, mihin se sopii hyvin, koska verotuotto ei riipu talouden suhdanteista. Kiinteistövero tulisi porrastaa niin, että se kannustaisi parantamaan asumisen energiatehokkuutta.

KYSYMYS: Pääkaupunkiseudulla tulisi ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

X  täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Ruuhkamaksujen myötä liikenneturvallisuus paranisi, keskustan viihtyvyys lisääntyisi ja joukkoliikenteen osuus kasvaisi. Myös liikenteen päästöt ja melu vähenisivät. Ruuhkamaksut ovat tutkimusten mukaan tehokkain yksittäinen toimenpide liikenteen haittojen vähentämiseksi. Lisäksi maksujen avulla voitaisiin kerätä rahaa joukkoliikenteen kehittämiseen.

KYSYMYS: Korkeat tornitalot sopivat Helsinkiin.

täysin samaa mieltä
X jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Tornitalot sopivat johonkin, mutta eivät kaikkialle. Yleensä tiivis ja korkea rakentaminen on myös ekotehokasta.

KYSYMYS: Kunnassani on valittava kunnanosavaltuustoja, jotta asukkaat saisivat paremmin äänensä kuuluviin.

täysin samaa mieltä
X jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Helsinki on niin iso kaupunki, että kunnanosavaltuustoja tarvitaan. Ne toisivat parhaimmillaan päätöksentekoa lähemmäksi ihmisiä. Kunnanosavaltuustot olisivat tarpeellisia erityisesti silloin, jos pääkaupunkiseudun kunnat yhdistyisivät.

KYSYMYS: Joukkoliikenteen lipunhintoja pitää laskea kotikunnassani

X täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Joukkoliikenne on ympäristöystävällinen ja järkevä tapa liikkua kaupungissa. Myös maksutonta joukkoliikennettä tulisi kokeilla Tallinnan esimerkkiä seuraten.

KYSYMYS: Pyöräteitä pitää kunnassani lisätä, vaikka se tapahtuisi autoilijoiden kustannuksella.

X täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Pyöräily on kaikkein ympäristöystävällisin, tehokkain ja terveellisin tapa liikkua paikasta toiseen kaupungissa. Pyöräteiden sijaan pitää kuitenkin pikemminkin maalata autokaistojen yhteyteen pyöräkaistoja sekä parantaa pyöräilijöiden turvallisuutta.

KYSYMYS: Minkä seuraavista sijoittaisit mieluiten oman kotisi välittömään läheisyyteen? Valitse yksi vaihtoehto.

X  asunnottomien yömaja
huumeruiskujen vaihtopiste
turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus
ongelmanuorten hoitokoti
päihtyneiden katkaisuasema

LEO: Toivottaisin tervetulleiksi oman kotini läheisyyteen mielihyvin nuo kaikki.  Olen itse ollut nuorena hetken aikaa asunnoton, joten siksi valitsin asunnottomien yömajan.

KYSYMYS: Pääkaupunkiseudun tulisi saada yhteinen metropolialuehallinto.

täysin samaa mieltä
X jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Pääkaupunkiseudun kuntien ja hallinnon yhdistäminen olisi hyvä asia. Keinotekoiset kuntarajat aiheuttavat kaavoitusongelmia ja pirstovat yhdyskuntarakennetta. Kuntaliitosten tulee kuitenkin edetä vapaaehtoisesti, ja myös asukkaiden tulee päästä vaikuttamaan asiaan eri vaiheissa.

KYSYMYS: Jos kuntani olisi lähitulevaisuudessa lähdössä kuntaliitokseen, asiasta tulisi järjestää kunnassani neuvoa-antava kansanäänestys.

X täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Kansanäänestys lisäisi ihmisten kiinnostusta ja vaikutusmahdollisuuksia oman kunnan asioita kohtaan. Kuntaliitokset ovat niin iso kysymys, että asukkailla tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa niihin myös suoraan.

KYSYMYS: Äänioikeusikäraja pitää laskea kuntavaaleissa 16 vuoteen.

X täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Äänestysikärajan alentaminen on hyvä tapa lisätä nuorten kiinnostusta politiikkaa ja yhteisten asioiden hoitoa kohtaan.

KYSYMYS: Mitä seuraavista keinoista kunnassasi tulee ensisijaisesti käyttää kunnan menojen ja tulojen tasapainottamiseksi? Valitse kaksi tärkeintä keinoa.

karsittava palveluja
korotettava tai otettava käyttöön uusia palvelumaksuja
X korotettava veroja
myytävä kunnan omaisuutta
X kehitettävä kunnan yritystoimintaa ja elinkeinoja
otettava lisää velkaa

LEO: Peruspalveluista, kuten terveydenhuollosta ja koulutuksesta ei ole varaa tinkiä. Palvelumaksut vaikeuttavat pienituloisten ja köyhien hakeutumista välttämättömien palveluiden piiriin. Kunnan omaisuuden myymisellä ei pitkälle pötkitä, eikä lisävelan ottaminen ole kestävä tie kunnan menojen ja tulojen tasapainottamiseen.

KYSYMYS: Hyvätuloisimpien maksuja kuntapalveluista pitää korottaa.

täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
X jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Vaikka hyvätuloisilla on paremmat mahdollisuudet maksaa kuntapalveluista, tulee progressio toteuttaa ensisijaisesti verojen kautta eli pitää maksut mahdollisimman pieninä ja samoina, jotta myös palvelut pysyvät yhteisesti käytettyinä.

KYSYMYS: Kansanedustajien ei pidä asettua ehdolle kuntavaaleissa.

täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
X jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Jokaisella tulee olla yhtäläinen oikeus asemasta tai työpaikasta riippumatta asettua ehdolle kuntavaaleissa. Jokaisen kansanedustajan (tai ministerin ja puolueen puheenjohtajan) kannattaa kuitenkin itse harkita tarkkaan, onko todella aikaa hoitaa mahdollisia kunnallisia luottamustoimia.

KYSYMYS: Yhdistyvien kuntien työntekijöille säädetty viiden vuoden irtisanomissuoja on liian pitkä.

täysin samaa mieltä
X jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Kunnan tehtävä on tuottaa asukkaille hyviä palveluja eikä toimia suojatyöpaikkana. Viisi vuotta on pitkä aika, jos resurssit ovat pois koulutuksesta ja perusterveydenhuollosta.

KYSYMYS: Kunnan omia työntekijöitä ei pidä valita kunnanhallituksen jäseniksi.

täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
en osaa sanoa
X jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

LEO: Kaikilla tulee olla yhtäläinen oikeus asemasta tai työpaikasta riippumatta toimia kuntademokratian palveluksessa. Kunnanhallituksen jäsenten pitää kuitenkin muistaa jäävätä itsensä silloin, kun käsitellään omaan henkilökohtaiseen etuun liittyviä kysymyksiä.

KYSYMYS: Oletetaan, että kuntasi talous olisi kuralla. Teidän on pakko säästää. Nyt vastakkain ovat vanhukset ja lapset. Mitä teet?

Leikkaan lapsilta.
Leikkaan vanhuksilta.
X Yritän tasapuolisesti höylätä kummaltakin.
On säästettävä, mutta ehdotan silti lisälainan ottamista.

LEO: Velan ottamisella ei pitkälle pötkitä. Yrittäisin löytää säästökohteita tasapuolisesti kaikilta mahdollisilta sektoreilta. Järkevintä olisi tasapainottaa kuntataloutta karsimalla ympäristölle haitallista toimintaa, kuten Helsingin Energian investoinnit ydinvoimaan, sekä ottamalla käyttöön esimerkiksi ruuhkamaksujen kaltaisia ympäristömaksuja.

KYSYMYS: Oletetaan, että kuntasi historiallinen rakennus olisi päässyt huonoon kuntoon. Rakennusta on vaadittu purettavaksi ja tontin käyttämistä hyödyllisemmin. Toisaalta rakennusta on vaadittu historiallisen merkittävyytensä takia kunnostettavaksi. Mitä teet?

X Historia on hetkellistä taloudellista hyötyä arvokkaampi asia. Rakennus on kunnostettava.
Taloudellinen hyöty on arvokkaampaa, kuin historia. Tontti on saatava nykyistä hyödyllisempään käyttöön.
On riski, että päätöksestä tulee liian hätiköity. Ehdotan päätöksen lykkäämistä tulevaisuuteen.
Kuuntelen kuntalaisten mielipiteitä ja teen päätökseni sen perusteella.
Historiallista arvoa ja taloudellista hyötyä ei voi vertailla keskenään. En halua ottaa kantaa puolesta enkä vastaan.

LEO: Kaikkia rakennuksia ei tietenkään ole tarpeen aina säästää tai kunnostaa. Tässä tulisi kuulla tietysti myös esimerkiksi Museoviraston ja kuntalaisten mielipiteitä.

KYSYMYS: Oletetaan, että kunnassasi suunniteltaisiin uutta asuinaluetta, johon halutaan sijoittaa maahanmuuttajia ja sosiaalisen tuen varassa eläviä pienituloisia rinnan hyvätuloisemman väestön kanssa. Tällä tavoin pyritään estämään kuntasi jakautuminen eriarvoistaviin alueisiin. Miten asennoidut?

Näen tällaisen hankkeen suoralta kädeltä vääränä. En voi ymmärtää pyrkimystä monimuotoisesta asuinkulttuurista.
X Mietin voisiko hanke luoda sosiaalisesti ja inhimillisesti jotakin uutta, josta voisimme oppia.
Lähden aktiivisesti hakemaan kompromissia naulaamatta omaa kantaani kiinni.
Koen hankkeen yksinomaan myönteisenä. Olen lähinnä ihmeissäsi muiden suvaitsemattomuudesta.

LEO: Yksi hyvinvointivaltiomme kulmakiviä on, että kansalaisilla on lähtökohdistaan huolimatta yhtäläiset mahdollisuudet terveyteen, koulutukseen, menestymiseen ja onnellisuuteen. Eriarvoistuminen syö tätä kulmakiveä. Jos ihmiset joutuvat kauas toistensa todellisuudesta taloudellisesti, sosiaalisesti ja vielä maantieteellisestikin, ollaan eriarvoistumisen tiellä liian pitkällä.

KYSYMYS: Politiikka ja elämä edellyttävät sosiaalisia taitoja. Tämä tarkoittaa kykyä tulla toimeen erilaisissa ryhmissä ja erilaisten ihmisten kesken. Luottamustehtävässä sinulta voidaan edellyttää myös ajatuksia ja perusteltuja kannanottoja usein varsin monimutkaisista asioista. Miten toimit?

Olen mielestäni sosiaalinen, viihdyn suurissa ryhmissä ja nautin keskipisteenä olemisesta. Olen aloitteellinen ja kerron myös avoimesti itsestäni ja ajatuksistani.
Olen sosiaalinen, mutta tiedän olevani parhaimmillani pienemmissä kokoonpanoissa, joissa asioihin voi paneutua syvällisemmin.
X Rakastan nopeita päätöksiä, visioita ja suunnittelen mielelläni tulevaisuutta muiden kanssa.
Minulla on syvää näkemystä, haluan visioida ja ajatella hiljaa ennen kuin tulen esiin ajatusteni kanssa.

LEO: Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja kysyn usein muiden näkemyksiä asioihin. Esimerkiksi professori Ilkka Hanski kirjoittaa minusta seuraavaa: ” “Ympäristökysymykset ovat keskeinen osa politiikkaa nyt ja tulevaisuudessa. Kaupunginvaltuustoon tarvitaan ihmisiä, joilla on asiantuntemusta, näkemystä ja kyky tulla toimeen kaikkien muiden kanssa. Leo Stranius on tällainen ihminen.”

KYSYMYS: Työssä tulee usein eteen tilanteita, joissa joudut ratkaisemaan monimutkaisia asioita. Miten kuvaisit yleistä asennoitumistasi päätöstilanteissa?

Olen jatkuvasti varpaillani, ettei tapahdu virheitä ja vääriä päätöksiä. Tarkistan kaikki dokumentit ja pöytäkirjat erityisen huolellisesti.
X Luotan siihen, että muut eivät yritä johtaa minua harhaan.
Ahdistun, jos en hallitse suuria ja pieniä asioita.
Pyrin olemaan moitteeton. Vaadin sitä sekä itseltäni että alaisiltani.
Olen sitä mieltä, ettei elämää voi hallita ja on turha uhrata energiaa kaiken maailman nipottamiseen.

LEO: Luotan ihmisiin ja näen asiat useimmiten positiivisessa valossa. Luonto-Liiton pääsihteerinä olen tottunut päivittäiseen päätöksentekoon. Esimerkiksi kirjailija Rosa Meriläinen on kirjoittanut minusta seuraavaa: “Leo keksii toteuttamiskelpoiset ratkaisut ympäristöongelmiin. Hän osaa verkostoitua ja kannustaa muita. Leo näyttää myös omalla esimerkillään, että muutos ekologisesti vastuulliseen yhteiskuntaan on mahdollinen.”

* * *

Jätä kommentti