Kuntavaalit 2021 – vaalikonevastaukset

Sanoma kuntavaalikone 2021

 1. Kuntani veroprosentin on pysyttävä ennallaan, vaikka olisi paineita menojen kasvattamiseksi
 • Osittain eri mieltä.

Kunnan tulee varmistaa yhdenvertaiset ja saavutettavat palvelut kaikille asukkailleen. Hyvät palvelut ovat pitkällä aikavälillä edullisempia kuin niiden leikkaukset.

Mahdolliset veronkorotukset tulee kohdistaa hyvätuloisiin. Työn verotuksesta tulee siirtyä luonnonvarojen kulutuksen verotukseen. Tämä tulee tehdä kuitenkin siten, että pienituloisimmat eivät kärsi, eikä Suomi ajaudu tasaveron suuntaan. Pääomatuloverotusta voidaan nostaa, ja sen progressiota voidaan lisätä.

 1. Kuntani hankinnoissa tulisi ottaa huomioon ilmastokriteerit.
 • Täysin samaa mieltä

Ilmastokriisin aikakaudella kaikissa hankinnoissa, mutta etenkin ilmastovaikutuksiltaan merkittävimmissä hankinnoissa kuten rakentamisen, energian ja kuljetuspalveluiden hankinnoissa, tulee huomioida ilmastokriteerit. Julkisilla investoinneilla ja hankinnoilla on merkittävä rooli kestävässä siirtymässä oli kyse palveluista, rakentamisesta, ruokavalinnoista tai liikenneinfrastruktuurista. Hankinnoilla voidaan tukea myös kestäviä innovaatioita, jotka työllistävät ja tukevat paikallisia yrityksiä.

 1. Jos kaavoituspäätöksissä joudutaan punnitsemaan asuntorakentamisen lisäämistä ja kuntalaisten helppoa pääsyä lähiluontoon, etusija on annettava asuntorakentamiselle.
 • Täysin eri mieltä

Helsinkiin tarvitaan asuntoja, mutta niitä ei voi tehdä lähiluonnon kustannuksella. Esimerkiksi nyt korona-aikana lähiluonto on ollut monille suomalaisille tärkeä virkistyksen lähde. Jo lyhyellä oleskelulla luonnossa on todettu olevan merkittäviä vaikutuksia hyvinvoinnille ja terveydelle. Esimerkiksi kaupunkibulevardit parhaimmillaan kuitenkin vähentävät asuntorakentamisen painetta luonto- ja virkistysalueille sekä toimivat samaan aikaan investointina joukkoliikenteeseen.

 1. Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.
 • Täysin eri mieltä

Helsingissä autoilun melu- ja ympäristöhaittoja tulee vähentää ottamalla käyttöön ruuhkamaksut ja investoimalla joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn sekä tukemalla sähkö- ja biokaasuautojen käyttöönottoa. Kaupungissa tehokkain tapa liikkua on kävely ja pyöräily sekä joukkoliikenne.

 1. Kouluissa tulisi suosia perinteisiä luokkahuoneita avoimien ja muunneltavien tilojen sijaan.
 • Osittain eri mieltä

Ilmiöoppimisen myötä on siirrytty avoimiin oppimistiloihin. Tämä on lisännyt jonkin verran häiriöitä. Ratkaisu ei ole kuitenkaan siirtyminen perinteisiin luokkahuoneisiin. Ratkaisu on huomioida ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Jokaiselle on varmistettava turvallinen ja virikkeellinen oppimisympäristö.

 1. Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi lisää kustannuksia kuntalaisille.
 • Täysin samaa mieltä

Tärkeintä on, että kaikilla on laadukas lähikoulu. Koulujen sijainnit määrittävät merkittävästi lapsiperheiden asumiseen liittyviä päätöksiä ja arjen sujuvuutta. Kouluverkoston kehittämiseen liittyvät päätökset tulee siis tehdä hyvin pitkäjänteisesti ja painavin perustein. Kustannusten karsiminen ja lisäkustannusten ehkäisy eivät siis ole yksinään kestävä peruste karsia kouluverkkoa väkiluvultaan jatkuvasti kasvavassa Helsingissä.

(Näin on varsinkin siksi, että korjausvelkaa on Helsingin kouluissa huimasti. Sitä tulee lyhentää nyt ripeästi. Samalla on syytä huomata, että kouluverkko ei toki ole ikuisesti pysyvä ja muuttumaton, vaan sen täytyy kehittyä ja joustaa muuttuvien tarpeiden ja asuinalueiden tilanteen mukaan. Tällöin muutostarve ei kuitenkaan lähde säästämisestä vaan laadun takaamisesta ja parantamisesta, Esimerkiksi koulujen sisäiseen ja väliseen eriarvoistumiskehitykseen on tärkeää puuttua.)

 1. Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.
 • Täysin samaa mieltä

Tasa-arvon ja varhaiskasvatuksen edistäminen ovat tärkeitä tavoitteita. Varhaiskasvatuksen asemaa lapsen oikeutena tulee vahvistaa. Perheissä on kuitenkin erilaisia tilanteita, ja siksi voi olla tarpeen, että lapset saavat olla pidempään kotihoidossa. Kotihoidontuki on nykyisellään erittäin pieni ja pikkulapsiaika usein raskasta. Perheiden taloudellista toimeentuloa ja jaksamista on tärkeä tukea tässä elämänvaiheessa.

 1. Alle 25-vuotiaille pitäisi tarjota ilmainen ehkäisy.
 • Täysin samaa mieltä

Maksuttomalla ehkäisyllä vältetään ei-toivottuja raskauksia ja sukupuolitauteja sekä suojellaan nuoren hedelmällisyyttä. Samalla vastuu ehkäisystä jakautuu tasaisemmin eri sukupuolille. Maksuton ehkäisy lisäisi ehkäisyn käyttöä ja olisi myös talouden näkökulmasta fiksua.

 1. Vanhusten hoidossa pitäisi siirtää painopistettä edelleen kotihoidon puolelle.
 • Täysin samaa mieltä

Suurin osa ikääntyvistä ihmisistä haluaa asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Vanhuksilla tulee olla oikeus hyvää hoitoon iästä ja asuinkunnasta riippumatta hänen omaa näkemystään kunnioittaen. Kotona asuminen parantaa usein vanhusten elämänlaatua ja ylläpitää toimintakykyä. Samalla esimerkiksi omaishoito täydentää julkisia palveluita ja tuo taloudellisia säästöjä. Omaishoitajista pitää kuitenkin pitää nykyistä parempaa huolta. Samoin kotihoidon laadukkuus on syytä turvata.

 1. Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksuja pitää laskea.
 • Täysin samaa mieltä

Jokaisella tulisi olla tulotasostaan riippumatta mahdollisuus saada perusterveydenhuoltopalveluita. Asiakasmaksujen laskeminen tai poistaminen tarkoittaisi matalaa kynnystä hakeutua terveydenhuollon piiriin. Tämä mahdollistaisi paremman ennaltaehkäisyn. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto taas säästäisi terveydenhuoltokuluja pidemmällä tähtäimellä.

 1. On tärkeää, että kaikki kuntalaiset ottavat koronavirusrokotteen heti kun se on heille mahdollista.
 • Täysin samaa mieltä

Koronavirus on osoittanut yhteiskuntien haavoittuvuuden ja huonon varautumisen moninaisiin kriiseihin, joista tutkijat ovat varoittaneet jo pitkään. Toisaalta koronapandemia on osoittanut suomalaisen yhteiskunnan toimintakyvyn, jossa terveys on laitettu talouden edelle, kun kriisiä on käsitelty kriisinä.

Koronarokotteet ovat tärkein työkalu taistelussa koronavirusta vastaan. Mitä useampi ottaa rokotteen nopeasti, sitä paremmin ehkäisemme muuntovirusten syntyä ja sitä suuremman suojan saamme.

 1. On hyvä asia, että homo- ja lesbopareilla on samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.
 • Täysin samaa mieltä

Kansalaisilla tulee olla yhtäläiset oikeudet lain edessä seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Homo- ja lesbosuhteet ovat totta riippumatta siitä, mitä niistä ajattelemme. Näissä suhteissa on myös lapsia. Lapsen kannalta on hyvä, jos hänellä on kaksi rakastavaa, samanarvoista vanhempaa sukupuolesta riippumatta.

 1. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.
 • Täysin samaa mieltä

Helsingin tulee kantaa oma vastuunsa inhimillisestä hädästä, ja kaupunkiin mahtuu hyvin lisää vastaanottokeskuksia.

 1. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.
 • Täysin eri mieltä

Pätevät opettajat osaavat vetää riittävästi rajoja ja turvata työrauhan, mikäli siihen tarjotaan resurssit. Alueiden eriarvoistumiskehitykseen puuttumalla sekä esimerkiksi kouluavustajia ja erityisopettajia luokanopettajien avuksi lisäämällä saadaan aikaan hyviä tuloksia. Vanhanaikainen kurin ja auktoriteettien korostaminen saattaa saada tilanteet näyttämään paremmilta, mutta kyse voi olla myös ongelmien, kuten kiusaamisen ja oppimisvaikeuksien, lakaisemisesta maton alle.

 1. Perinteiset arvot – kuten koti, uskonto ja isänmaa – muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.
 • Täysin eri mieltä

Itselleni kaikkein kovimpia arvoja ovat ympäristö- ja luonnonsuojelu, eläinten oikeudet, heikko-osaisempien puolustaminen, kansalaisvaikuttaminen ja suora demokratia. Politiikalle hyvän arvopohjan muodostavat esimerkiksi avoimuus, läpinäkyvyys ja toisten kunnioittaminen. Myös onnellisuus, kohtuullisuus ja ekologisuus tarjoavat kestävän arvopohjan politiikalle.

 1. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.
 • Täysin eri mieltä

Hyvinvointipalvelut tulee tuottaa ensisijaisesti julkisesti. Julkisen tuotannon etuna on se, ettei toiminnan tarvitse tuottaa voittoa, ja toimintaa voidaan ohjata vahvasti esimerkiksi sosiaalisin perustein. Yritykset ja järjestöt voisivat kuitenkin ottaa joitain tehtäviä tuotettavaksi silloin, kun palvelun laatu ja demokraattinen kontrolli voidaan taata. Tämä vaatii esimerkiksi hyvää hankintaosaamista, markkinavuoropuhelua erilaisten palveluntuottajien kanssa, ja sopimusten hyvää seurantaa.

 1. Enemmistö kansalaisista kykenee muodostamaan perusteltuja mielipiteitä myös monimutkaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä, jos heille annetaan riittävästi tietoa
 • Täysin samaa mieltä

Ihmisten suoria vaikutusmahdollisuuksia tulee lisätä. Tämä onnistuu esimerkiksi ottamalla Suomessakin käyttöön sitovat ja suorat kansanäänestykset ja kansalaisaloitteet sekä tukemalla lähi- ja paikallisdemokratiaa. Myös osallistuva budjetointi lisää ihmisten vaikutusmahdollisuuksia.

 1. Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.
 • Täysin samaa mieltä

Suuri osa helsinkiläisistä ei tarvitse omaa auto tai autopaikkaa. Yksi autopaikka voi tällä hetkellä maksaa kaupungissa kymmeniätuhansia euroja ja nostaa sitä kautta kaikkien asuntojen, myös autottomien, hintoja. Autojen kustannukset tulee siirtää niiden käyttäjien maksettavaksi.

 1. Kunnassani pitää toimia niin, että asuinalueet eivät eriydy liikaa toisistaan asukkaiden varallisuuden tai etnisen taustan mukaan
 • Täysin samaa mieltä

Hyvinvointiyhteiskunnassa pyritään ehkäisemään asuinalueiden eriytymistä. Tämän vuoksi asuinalueet tulee rakentaa niin, että kaikilla alueilla asuu erilaisia ihmisiä, ja esimerkiksi eri kokoisia asuntoja, omistus- ja vuokra-asuntoja on alueilla sekaisin.

 1. Kuntien kannattaa tukea kaupunginteatteria ja -orkesteria, sillä ne lisäävät kaupungin vetovoimaa enemmän kuin kustannuksia.
 • Täysin samaa mieltä

Taide ja kulttuuri pitävät ihmiset järjissään. Taide ja kulttuuri tukevat myös itsetuntemusta ja ihmisenä kasvua.

Kulttuurilla on hyvinvointia, sivistystä, tasa-arvoa ja uutta ajattelua luova voima. Sillä on tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja luovuudelle sekä kuntien elinvoimalle. Kulttuuri tuo ihmisiä yhteen. Helsingin tulee edistää kulttuuripalvelujen alueellista saavutettavuutta ja laajentaa maksuttomien kulttuuripalveluiden tarjontaa.

 1. Lähikirjastojen rahoitus on pidettävä nykytasolla, vaikka kunnassani etsittäisiin säästökohteita
 • Täysin samaa mieltä

Kirjasto on kirjojen lainaamis- ja lukupaikan ohella kaupunkilaisten tärkeä olohuone. Mahdollisuus sivistykseen ei saa olla kiinni lompakon paksuudesta. Kirjastoilla on sivistyksen ohella tärkeä sosiaalinen rooli.

 1. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.
 • Täysin samaa mieltä

Peruspalveluiden leikkaaminen on osoittautunut huonoksi ratkaisuksi varsinkin pidemmällä aikavälillä. Ympäristölle haitallisista tuista leikkaamalla voitaisiin saavuttaa Suomessa miljardien säästöt. Leikkaukset palveluihin ja etuuksiin osuvat usein kaikkein heikko-osaisimpiin ja aiheuttavat pidemmällä tähtäimellä vain lisää kustannuksia.

 1. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
 • Täysin eri mieltä

Edes Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa ihmiset eivät synny tasa-arvoisina, vaan esimerkiksi koulutustasossa, varallisuudessa ja sosiaalisissa ongelmissa on yhä vahvaa periytyvyyttä. Lisäksi monet pienituloiset ihmiset hoitavat yhteiskunnan kannalta välttämättömiä tehtäviä pienellä palkalla tai täysin palkatta. Tämä ei ole hyväksyttävää. Tuloeroja tulee siis kaventaa. Tuloeroja tulee kaventaa myös siksi, että se lisää tutkimusten mukaan ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta.

(Perustulo takaisi kaikille yhtäläisen perusturvan. Tuloveron progressiota on lisättävä niin, että rikkaat maksavat nykyistä enemmän ja köyhät nykyistä vähemmän. Pienipalkkaisten tuloveroa voidaan alentaa myös siten, että verotuksen painopistettä siirretään luonnonvarojen käytön verotukseen.)

 1. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.
 • Täysin eri mieltä

Suomen sijoitukset monissa kansainvälisissä vertailuissa kertovat, että olemme onnistuneet yhteiskuntamme järjestämisessä monin tavoin hyvin. Julkisille palveluille ja sosiaalietuuksille rakentuva hyvinvointiyhteiskunta on osoittautunut toimintakykyiseksi tiukoissakin paikoissa, ja sen perusajatuksista on syytä pitää kiinni. Samalla järjestelmää on syytä tarkastella jatkuvasti kriittisellä otteella ja kehittää kokonaisuutta uusien mahdollisuuksien ja haasteiden edessä.

(Esimerkiksi julkisten palveluiden järjestämisessä pitää huolehtia, että demokraattinen kontrolli säilyy. Sosiaali- ja terveyshuollon ohjaus voidaan pitää demokraattisen kontrollin ulottuvilla valitsemalla päättävät elimet suorilla vaaleilla. Hankinnoissa tulee varmistaa, että myös pienet yritykset ja järjestöt pystyvät säilymään tuottajina.)

 1. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.
 • Täysin eri mieltä

Talouskasvu ja työpaikkojen luonti tai ympäristöasiat ovat hyvin harvoin keskenään ristiriidassa – varsinkaan pidemmällä tähtäimellä. Talouden tulee toimia ympäristön asettamissa rajoissa. Kuolleella planeetalla ei ole työpaikkoja tai talouskasvua.

 1. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.
 • Täysin samaa mieltä

Ympäristöhaittojen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi etenkin ympäristölle haitallisimmista tukimuodoista ja hankkeista tulee luopua. Esimerkiksi turpeenpolton tukeminen on esimerkki tällaisesta ympäristölle merkittävän haitallisesta tukimuodosta. Ei ole järkevää, jos toisella kädellä tuetaan ympäristölle haitallista toimintaa, ja toisella kädellä korjataan ympäristölle aiheutuneita vaurioita. Etenkin julkisissa hankinnoissa tulisi painottaa ympäristönäkökohtia.

 1. Helsingin sisääntuloteille ei pidä asettaa ruuhkamaksuja.
 • Täysin eri mieltä

Tutkimusten mukaan ruuhkamaksut lisäisivät liikenneturvallisuutta, keskustan viihtyisyyttä ja joukkoliikenteen osuutta. Myös liikenteen päästöt ja melu vähenisivät. Myös ne, joiden on syystä tai toisesta pakko kulkea autolla, hyötyisivät sujuvammasta liikenteestä. Ruuhkamaksut olisivat tehokkain yksittäinen toimenpide liikenteen haittojen vähentämiseksi.

 1. Helsingin perusterveydenhuollon jonoja pitäisi purkaa yksityistämällä terveydenhuoltoa nykyistä enemmän.
 • Täysin eri mieltä

Hyvinvointipalvelut tulee tuottaa ensisijaisesti julkisesti. Julkisen tuotannon etuna on se, ettei toiminnan tarvitse tuottaa voittoa, ja toimintaa voidaan ohjata vahvasti esimerkiksi sosiaalisin perustein. Yritykset ja järjestöt voisivat ottaa joitain tehtäviä tuotettavaksi silloin, kun palvelun laatu ja demokraattinen kontrolli voidaan taata.

 1. Helsingin päiväkodeissa on henkilöstöpula. Varhaiskasvatuksen opettajien palkka pitää nostaa samalle tasolle luokanopettajien kanssa.
 • Täysin samaa mieltä

Varhaiskasvatuksessa tehdään vaativaa työtä usein korkealla koulutuksella. Tämä työ on perheille ja koko yhteiskunnalle äärimmäisen arvokasta. On perusteltua, että tästä maksetaan myös kunnollista palkkaa.

 1. Helsingin kannattaa tavoitella asukasluvun voimakasta kasvua.
 • Osittain eri mieltä

On hyvä, että Helsinki on vetovoimainen kaupunki, jonne halutaan muuttaa niin muualta maasta kuin myös ulkomailta. Kun asukasluku kasvaa, on selvää, että myös asuntoja tarvitaan lisää. Samalla rakentamisen sijoittumista, tasoa ja vauhtia tulee arvioida kriittisesti ympäristön ja luontoarvojen kannalta. Mitä enemmän tavoittelemme rakentamista, sitä kovemmat paineet kohdistuvat asukkaille tärkeisiin luonto- ja virkistysalueisiin sekä kulttuuriympäristöihin.

(On hyvä, että kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen nojaava kaupunkirakenne voi kehittyä myös muualla Suomessa.)

 1. Helsingin kävelykeskustaa voidaan laajentaa sulkemalla Pohjoisesplanadi autoilta.
 • Täysin samaa mieltä

Kävelykeskustan laajentaminen on ihmisten viihtyvyyden, ympäristön, ilmanlaadun ja turvallisuuden sekä kivijalkakauppojen kannalta toivottavaa.

 1. Hallitus on säätämässä ruuhkamaksujen käyttöönoton mahdollistavaa lakia kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan. Ruuhkamaksut pitää ottaa käyttöön kaupunkiseuduilla.
 • Täysin samaa mieltä

Tutkimusten mukaan ruuhkamaksut lisäisivät liikenneturvallisuutta, keskustan viihtyisyyttä ja joukkoliikenteen osuutta. Myös liikenteen päästöt ja melu vähenisivät. Myös ne, joiden on syystä tai toisesta pakko kulkea autolla, hyötyisivät sujuvammasta liikenteestä. Ruuhkamaksut olisivat tehokkain yksittäinen toimenpide liikenteen haittojen vähentämiseksi.

 1. Hallituksen tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä 1,55 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotoimet eivät saa johtaa autoilun hinnan nousuun niin, että taloudelliset kustannukset tulevat esteeksi autolla töihin kulkemiselle.
 • Täysin eri mieltä

Kunnianhimoiset toimet liikenteen päästöjen vähentämiseksi ovat välttämättömiä, mikäli haluamme näyttää esimerkkiä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja osallistua ilmastotalkoisiin kohtuullisella tavalla. Tässä ensisijaista on vähentää liikennetarvetta sekä lisätä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta. Tähän on yhä paljon mahdollisuuksia esimerkiksi Helsingin sisäisessä liikenteessä. Autoilla voi tiukkojen päästövähennystenkin aikaan kohtuullisin kuluin esimerkiksi sähkö- tai kaasuautolla.

(Runsas autoilu voi kuitenkin olla välttämätöntä esimerkiksi pitkien tai muuten hankalien työmatkojen takia. Siirtymä tällaiseen kestävämpään autokantaan tulee tehdä reilusti mutta ripeästi.)

 1. Helsinki julisti syyskuussa ilmastohätätilan, joka alleviivaa kunnan vastuuta hiilijalanjäljen pienentämisestä ja ilmastotoimien kiireellisyydestä. Kotikuntani tulee julistaa alkavalla valtuustokaudella ilmastohätätila.
 • Täysin samaa mieltä

Ilmastokriisi on luontokadon ohella tämän sukupolven tärkeimpiä kysymyksiä. Tämän vuoksi kuntiin tulisi julistaa ilmastohätätiloja, kuten on nyt tehty valtuustoaloitteeni pohjalta Helsingissä. Samalla tulisi asettaa kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita, luoda tavoitteiden toimeenpanolle tiekartat ja seurantajärjestelmät. Siirtyminen hiilineutraaliin kiertotalouteen etunojassa luo uutta liiketoimintaa ja tuo sitä kautta myös tuloja kunnalle.

 1. Luxemburg pyrkii vähentämään yksityisautoilua maksuttomalla julkisella liikenteellä. Myös Tallinnassa julkinen liikenne on maksutonta alueen asukkaille. Kotikuntani pitää siirtyä maksuttomaan julkiseen liikenteeseen, vaikka se nostaisi veroäyriä.
 • Osittain samaa mieltä

Selvityksen mukaan joukkoliikenteen maksuttomuus lisäisi Helsingissä matkoja noin kolmanneksella. Yksityisautoilun vähenemisen seurauksena liikenteen tuottamat hiilidioksidipäästöt alenisivat noin kymmenen prosenttia. Tämä olisi hyvin merkittävä päästövähennys ja siksi lähtökohtaisesti kannatettava. Tulisi kuitenkin pitää huoli siitä, että joukkoliikenteen käytön lisääntyminen ei vähentäisi terveydelle edullisemman kävelyn ja pyöräilyn määrää.

(Vaihtoehtoisesti voitaisiin myös puolittaa lippujen hinnat tai tarjota vain kaikille uusille kaupunkilaisille kuukauden maksuton joukkoliikennekortti, joka totuttaisi uudet asukkaat käyttämään kaupungin joukkoliikennettä.)

 1. Kuntien taloutta on avitettu koronatuella, mutta koronakriisin todellinen hintalappu paljastuu vasta viipeellä. Kotikunnassani on kiristettävä ennemmin veroja kuin leikattava menoja talouden vakauttamiseksi koronakriisin jälkeen.
 • Täysin samaa mieltä

Kunnan tulee varmistaa yhdenvertaiset ja saavutettavat palvelut kaikille asukkailleen. Hyvät palvelut ovat pitkällä aikavälillä edullisempia kuin niiden leikkaukset.

Mahdolliset veronkorotukset tulee kohdistaa hyvätuloisiin. Työn verotuksesta tulee siirtyä luonnonvarojen kulutuksen verotukseen. Tämä tulee tehdä kuitenkin siten, että pienituloisimmat eivät kärsi eikä Suomi ajaudu tasaveron suuntaan. Pääomatuloverotusta voidaan nostaa, ja sen progressiota voidaan lisätä.

 1. Kuntien kiinteistöverotulot ovat noin kaksi miljardia euroa. Vaikeutuva taloustilanne voi tuoda paineita nostaa kiinteistöveroprosentteja. Kotikuntani tulee paikata kassaansa kiinteistöveroluokkien nostolla.
 • Osittain samaa mieltä

Kiinteistöveroilla voidaan rahoittaa kuntien investointeja ja palveluja. Kiinteistöverolle tulisi määritellä minimitasot ja oikeat kiinteistöjen arvot sekä siirtyä verottamaan ensisijaisesti maan arvoa. Samalla pitää varmistaa, että kiinteistöveron maksusta ei aiheudu kohtuuttomia tilanteita pienituloisille. Kiinteistövero voisi toimia progressiivisesti asunto-omistusten arvon noustessa.

 1. Väestökato koettelee Suomessa kovimmalla kädellä alle 5 000 asukkaan kuntia. Osalle kunnista lakisääteisistä tehtävistä suoriutuminen tulee olemaan vaikeaa. Siitä huolimatta koko Suomi on pidettävä asuttuna ja pienten kuntien on pystyttävä pysymään itsenäisinä.
 • Osittain eri mieltä

Koko Suomi ei ole nytkään asuttu eikä asiasta päätetä kaupunginvaltuustossa. Ihmisillä on oikeus päättää, asuvatko he kaupungissa vai maaseudulla. Peruspalvelut pitää kuitenkin taata asuinpaikasta riippumatta.

 1. Kunnallisveroa maksetaan vain ansiotuloista, eivätkä pääomatuloilla elävät siten osallistu kunnallisten palvelujen maksamiseen. Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.
 • Täysin samaa mieltä

Pääomaverojen tuotto on valtiolle hyvinvointipalveluiden takaamiseksi tärkeä tulo eikä sitä voida siirtää kunnille. Pääomatuloveroa voidaan kuitenkin korottaa ja myös lisätä sen progressiota. Osa tästä korotuksesta voitaisiin ohjata kotikunnan palveluihin.

 1. Keskeinen kysymys kunnissa on, miten palveluja tuotetaan. Julkisia palveluja tulee ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.
 • Täysin eri mieltä

Hyvinvointipalvelut tulee tuottaa ensisijaisesti julkisesti. Julkisen tuotannon etuna on se, ettei toiminnan tarvitse tuottaa voittoa, ja toimintaa voidaan ohjata vahvasti esimerkiksi sosiaalisin perustein. Yritykset ja järjestöt voisivat ottaa joitain tehtäviä tuotettavaksi silloin, kun palvelun laatu ja demokraattinen kontrolli voidaan taata.

 1. Sukupuolitietoinen budjetointi ottaa huomioon talousarvion ja julkisen talouden päätösten vaikutukset eri sukupuoliin. Toimintatapaa on pilotoinut Suomessa Helsinki. Kuntani tulee ottaa käyttöön sukupuolitietoinen budjetointi.
 • Täysin samaa mieltä

Sukupuolitietoinen budjetointi antaa eväitä arvioida kunnan rahan käyttöä eri sukupuolten näkökulmasta, esimerkiksi yritystoiminnan tai lasten harrastustoiminnan tukemisessa. Sukupuolitietoisen budjetoinnin ohella on tärkeää vahvistaa myös ilmastobudjetointia ja lapsibudjetointia.

 1. Kouluissa tapahtuvasta väkivallasta puhutaan yleisesti koulukiusaamisena. Julkisessa keskustelussa on pohdittu, vähätteleekö termi raaempia tekoja. Koulukiusaamisen sijaan kotikunnassani tulee siirtyä käyttämään lainvastaisista teoista termiä kouluväkivalta.
 • Täysin samaa mieltä

Koulujen pitää olla turvallisia paikkoja kaikille. Väkivallan, kiusaamisen, syrjinnän ja rasismin ehkäisylle pitää olla riittävät resurssit jokaisessa oppilaitoksessa. Lainvastaisista teoista on hyvä ilmoittaa poliisille, vaikka tekijä ei olisikaan ikänsä puolesta vielä rikosoikeudellisessa vastuussa. Näin autetaan eri toimijoita tunnistamaan teon vakavuus.

 1. Koska alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, kouluissa tapahtuvista lainvastaisista teoista ei käytetä rikos-termiä. Kouluissa oppilaaseen kohdistuvat selvästi lainvastaiset teot pitää siirtää suoraan poliisin ja/tai sosiaaliviranomaisten käsiteltäviksi.
 • Täysin samaa mieltä

Lainvastaisista teoista on hyvä ilmoittaa poliisille, vaikka tekijä ei olisikaan ikänsä puolesta vielä rikosoikeudellisessa vastuussa. Näin autetaan eri toimijoita tunnistamaan teon vakavuus. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, että tapahtuneita tekoja pitää käsitellä myös kouluissa ja yhdessä vanhempien kanssa. Paras tulos saavutetaan todennäköisimmin moniammatillisella yhteistyöllä.

 1. Poikien oppimistulokset ovat heikentyneet. Opetushallitus on nostanut yhtenä keinona esiin miesopettajien määrän lisäämisen. Mieskiintiöt pitää palauttaa opettajankoulutukseen, sillä mies on pojille koulussa parempi roolimalli kuin nainen.
 • Täysin eri mieltä

Hyvä roolimalli ei ole sukupuolesta kiinni. Tärkeää on kiinnittää huomiota sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen. Tavoitteena tulisi olla opetusalan diversiteetin lisääminen, mihin kuuluu monia muitakin näkökohtia kuin sukupuoli.

 1. Pienenevät ikäluokat luovat painetta lopettaa kouluja entisestään. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on pitänyt 5 000 asukkaan väestöpohjaa riittävänä perus- ja yläkoulun pyörittämiseen. Pienet koulut tulee säilyttää, vaikka se tulisi kunnalle kalliimmaksi.
 • Täysin samaa mieltä

Lain mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä, kun huomioidaan asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet. Pienissä kouluissa on haasteita ja mahdollisuuksia. Niitä tulee punnita tarkkaan, ja tässä pohdinnassa kustannusten tulee olla vain yksi näkökohdista.

 1. Koulujen ja kirjastojen wc-tiloja on muutettu Suomessakin sukupuolineutraaleiksi trans- ja muunsukupuolisten tasavertaisen kohtelun takia. Kotikuntani tulee muuttaa koulujen ja kirjastojen wc-tilat sukupuolineutraaleiksi tulevan valtuustokauden loppuun mennessä.
 • Täysin samaa mieltä

Lainsäädännössä ja yhteiskunnan käytännöissä on syytä edetä kohti sukupuolineutraaliutta. Monin paikoin julkiset wc-tilat on jo muutettu onnistuneesti sukupuolineutraaleiksi. Tätä työtä kannattaa jatkaa.

 1. Suomalaisista 1,2 miljoonaa asuu yksin. Kasvukeskuksissa kysyntä pienille sinkkujen ja lapsettomien parien asunnoille on kasvanut. Pienten asuntojen rakentamista tulee lisätä kuntien asumiskeskuksissa ja kaupunkien keskusta-alueilla perheasuntojen kustannuksella.
 • Osittain samaa mieltä

Helsinkiin tarvitaan lisää erilaisia kohtuuhintaisia asuntoja. Tämä tarkoittaa niin pieniä asuntoja kuin perheasuntojakin. On hyvä edistää asukkaiden monimuotoisuutta myös asutuskeskuksissa ja keskustoissa. Tämä tarkoittaa erilaisten asuntojen rakentamista rinta rinnan.

 1. Yksineläjistä suuri osa on nuoria ja ikääntyneitä. Asunnon ostaminen esimerkiksi Helsingistä voi olla vaikeaa yksineläjille. Pienituloisille yksineläjille pitäisi maksaa sinkkulisää.
 • Osittain eri mieltä

Parhaiten nuorten ja ikääntyneiden asumista tuetaan rakentamalla lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

 1. Kunnan on mahdollista maksaa kotihoidontukeen kuuluvan hoitorahan ja -lisän päälle kuntalisää, mutta suuri osa kunnista ei sitä maksa. Kotikuntani pitää maksaa kotihoidon kuntalisää.
 • Täysin samaa mieltä

Tasa-arvon ja varhaiskasvatuksen edistäminen ovat tärkeitä tavoitteita. Perheissä on kuitenkin erilaisia tilanteita, ja siksi voi olla tarpeen, että lapset saavat olla pidempään kotihoidossa. Kotihoidontuki on nykyisellään erittäin pieni ja pikkulapsiaika usein raskasta. Perheiden taloudellista toimeentuloa ja jaksamista on tärkeä tukea. Kuntalisän maksaminen on tähän yksi hyvä työkalu.

 1. Tulotason tai synnyinmaan mukainen alueellinen eriytymiskehitys eli segregaatio herättää turvattomuuden tunnetta. Paras keino estää slummiutumista on kaavoittaa samalle alueelle omistus- ja vuokra-asuntoja.
 • Täysin samaa mieltä

Hyvinvointiyhteiskunnassa pyritään ehkäisemään asuinalueiden eriytymistä. Tämän vuoksi asuinalueet tulee rakentaa niin, että kaikilla alueilla asuu erilaisia ihmisiä, ja esimerkiksi eri kokoisia asuntoja, omistus- ja vuokra-asuntoja on alueilla sekaisin.

 1. Palveluseteli on yksi tapa järjestään kunnan vastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelusetelien käyttöönottoa tulee lisätä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä hoitojonojen lyhentämiseksi.
 • Osittain eri mieltä

Koronatilanne on johtanut siihen, että kiireetöntä hoitoa on jouduttu lykkäämään. Tämän on johtanut joissakin kunnissa poikkeuksellisen pitkiin jonoihin, jotka olisi syytä purkaa mahdollisimman pian koronakriisin jälkeen. Tässä tilanteessa palvelusetelien jakaminen voisi tulla kyseeseen.

Yleisellä tasolla näkisin kuitenkin, että hyvinvointipalvelut tulee tuottaa ensisijaisesti julkisesti. Julkisen tuotannon etuna on se, ettei toiminnan tarvitse tuottaa voittoa.

(ja toimintaa voidaan ohjata vahvasti esimerkiksi sosiaalisin perustein. Yritykset ja järjestöt voisivat ottaa joitain tehtäviä tuotettavaksi silloin, kun palvelun laatu ja demokraattinen kontrolli voidaan taata.)

 1. Eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen sote-uudistus siirtäisi sosiaali- ja terveyspalvelut kunnilta maakuntien harteille. Talousvaikeuksissa kuntien leikkauslistat kohdistuvat pakon edessä sote-uudistuksen jälkeen yhä useammin koulutukseen.
 • Osittain samaa mieltä

Sote-uudistus parantaa palveluiden tasa-arvoista saatavuutta, mikäli uudistuksen toteutuksessa onnistutaan hyvin. Ilman uudistusta kuntien menot lisääntyisivät entisestään.

Koulutuksesta leikkaaminen on usein huonoa politiikkaa. Pitää siis varoa, ettei siitä tule jatkossa houkuttelevaa leikkauskohdetta. Leikkausskenaarioiden maalaamisen sijaan panostaisin kuitenkin nyt siihen, että sote-uudistus toteutetaan mahdollisimman hyvin, ja että se lunastaa sille asetetut toiveet.

 1. Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen kunnissa on yleistynyt, mutta läheskään kaikki eivät sitä tarjoa. Nykyhallituksen ohjelmaan on kirjattu kokeilu maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille. Kotikuntani pitää tarjota ilmaista ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille.
 • Täysin samaa mieltä

Maksuttomalla ehkäisyllä vältetään ei-toivottuja raskauksia ja sukupuolitauteja sekä suojellaan nuoren hedelmällisyyttä. Samalla vastuu ehkäisystä jakautuu tasaisemmin eri sukupuolille. Maksuton ehkäisy lisäisi ehkäisyn käyttöä ja olisi myös talouden näkökulmasta fiksua.

 1. Monissa maissa valvotut pistotilat täydentävät muuta huumehaittoja vähentävää toimintaa. Huumeiden valvotut käyttötilat ovat hyvä keino torjua huumeongelmaa.
 • Täysin samaa mieltä

Käyttäjien rankaisemisen sijaan olisi hyvä painottaa haittojen vähentämistä eli sitä, että kaikki apua ja tukea tarvitsevat pääsevät palveluiden piiriin. Muualla Euroopassa on saatu hyviä kokemuksia valvotuista tiloista, joita käyttävät kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat usein suonensisäisiä aineita käyttävät, jotka eivät muuten löydä sosiaali- ja terveyspalveluita. Puhtaissa ja valvotuissa tiloissa tulehdusten, veriteitse tarttuvien tautien ja yliannostukset riskit vähenevät.

 1. Kuntien energiantuotanto on murroksessa hiilineutraalisuustavoitteiden myötä. Kotikuntani pitää luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä lämmityksessä, vaikka se tarkoittaisi kallistuvaa energiaa tai korkeampaa verotusta.
 • Täysin samaa mieltä

Siirtyminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan tarkoittaa sitä, että fossiilisten polttoaineiden, kuten kivihiilen, öljyn, maakaasun ja turpeen, käytöstä luovutaan. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Energiamurros täytyy tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Planeetasta huolehtiminen on lopulta myös taloudellisesti kannattavaa.

 1. Kunta vastaa alueensa kaavoituksesta ja on siten keskeinen toimija tuulivoiman kaavoituksessa. Tuulivoimaa ei saa rakentaa liian lähelle asumista eikä maisemallisesti herkille alueille.
 • Täysin samaa mieltä

Tuulivoima on yksi nopeimmin kasvavista energiantuotantomuodoista ja sitä tulee lisätä. Lisäys tulee tehdä ottaen huomioon luonto-, kulttuuri- ja maisema-arvot sekä vakituisen ja vapaa-ajan asutuksen, Tämä tarkoittaa mm. melurajojen, välkkeiden sekä linnuille ja muulle lajistolle tärkeiden alueiden huomioimista. Tuulivoimaloiden sijoittamisessa tulisi painottaa luontoalueiden sijasta esim teollisuusalueita, entisiä turpeennostoalueita, isojen teiden läheisyyttä ja laajempia peltoalueita.

 1. Helsingissä on vähennetty vanhustenhoidossa tehostetun ympärivuorokautisen hoidon paikkoja ja vanhukset pyritään hoitamaan kaupungin kotihoidon avulla kotonaan mahdollisimman pitkään. Vanhusten hoitopaikkoja on lisättävä ja ympärivuorokautiseen laitoshoitoon pääsyä on helpotettava.
 • Täysin samaa mieltä

Suurin osa ikääntyvistä ihmisistä haluaa asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Vanhuksilla tulee olla oikeus hyvää hoitoon iästä ja asuinkunnasta riippumatta hänen omaa näkemystään kunnioittaen. Kotona asuminen parantaa usein vanhusten elämänlaatua ja ylläpitää toimintakykyä. Samalla esimerkiksi omaishoito täydentää julkisia palveluita ja tuo taloudellisia säästöjä. Omaishoitajista pitää kuitenkin pitää nykyistä parempaa huolta. Samoin kotihoidon laadukkuus on syytä turvata.

 1. Kun Kruunuvuoren siltojen rakentamisesta päätettiin 2016, valtuusto sitoutui 260 miljoonan euron hankkeeseen. Tammikuussa hinta oli noussut jo 350 miljoonaan euroon. Summa saattaa elää vielä. Kruunuvuoren sillat pitää rakentaa sillä hinnalla, jonka valtuusto on aiemmin siunannut – tarvittaessa vaikka raitiotietä lyhentämällä.
 • Täysin eri mieltä

Kruunuvuoren joukkoliikennesilta on kokonaistarkastelussa edelleen erittäin kannattava, ja se tulee rakentaa. Siltaa lyhentämällä ei ole mahdollista saada kustannussäästöjä vaan pikemminkin mereen tippuvia ratikoita.

 1. Helsinki eriytyy tulojen perusteella varakkaiden ja pienituloisten kaupunginosiin. Eriarvoistumista pitää tasoittaa sijoittamalla kaupungin vuokra-asuntotuotantoa myös varakkaiden asuttamille alueille, jos se on maankäytöllisesti mahdollista.
 • Täysin samaa mieltä

Hyvinvointiyhteiskunnassa pyritään ehkäisemään asuinalueiden eriytymistä. Tämän vuoksi asuinalueet tulee rakentaa niin, että kaikilla alueilla asuu erilaisia ihmisiä, ja esimerkiksi eri kokoisia asuntoja, omistus- ja vuokra-asuntoja on alueilla sekaisin.

 1. Helsingin Koskelassa joulukuussa tapahtunut 16-vuotiaan epäilty raaka murha pysäytti suomalaiset. Nuorten väkivalta on tilastojen perusteella vähentynyt, mutta teot raaistuneet. Lastensuojelun resursseja pitää lisätä, jotta voimme puuttua ongelmanuorten tilanteeseen ajoissa.
 • Täysin samaa mieltä

Nuorten väkivallan ehkäisemiseksi tulisi tarjota tukea ja ohjausta koko ikäluokan ohella myös suoraan riskiryhmille. Nuorten väkivaltaa ehkäistään parhaiten tukemalla lapsia ja perheitä ajoissa eli vahvistamalla peruskoulun tukimahdollisuuksia sekä moniammatillista lastensuojelutyötä. Koulujen pitää olla turvallisia paikkoja kaikille. Väkivallan, kiusaamisen, syrjinnän ja rasismin ehkäisylle pitää olla riittävät resurssit jokaisessa oppilaitoksessa.

 1. Vanhemmat pyrkivät valitsemaan lapselleen hyvän koulun jo varhain. Tämä ns. koulushoppailu näkyy koulujen välisissä oppimistuloksissa. Koulushoppailuun pitää puuttua, koska se johtaa koulujen ja alueiden eriarvoistumiseen sekä haittaa koko koulujärjestelmän toimivuutta.
 • Täysin samaa mieltä

Vanhemmilla pitää olla kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa lastensa kouluun. Itse sain esimerkiksi lapsena jatkaa itselle tutussa ja tärkeässä koulussa siitä huolimatta, että vanhempani muuttivat toiselle puolelle kaupunkia. Pitää kuitenkin varmistaa, etteivät koulut ole osaltaan lisäämässä eriarvoistumista.


Yle vaalikonevastaukset

 1. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.
 • Täysin samaa mieltä

Kasvisruoan käyttöä tulee lisätä, koska se on ympäristön, eläinten ja ihmisten terveyden kannalta keskimääräistä sekaruokavaliota parempi vaihtoehto. On kuitenkin varmistettava, että kasvisruoka tehdään ammattitaitoisesti, ja että siinä on tarpeeksi proteiineja.

 1. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan luoda työpaikkoja.
 • Täysin eri mieltä

Talouskasvu ja työpaikkojen luonti tai ympäristöasiat ovat hyvin harvoin keskenään ristiriidassa – varsinkaan pidemmällä tähtäimellä. Talouden tulee toimia ympäristön asettamissa rajoissa. Kuolleella planeetalla ei ole työpaikkoja tai talouskasvua.

 1. Koronakriisissä pitäisi luottaa enemmän ihmisten vapaaehtoisuuteen kuin pakkotoimiin.
 • Jokseenkin eri mieltä

Pakkotoimia on otettava silloin käyttöön, kun vapaaehtoiset toimet eivät riitä.

Koronavirus on osoittanut yhteiskuntien haavoittuvuuden ja huonon varautumisen moninaisiin kriiseihin, joista tutkijat ovat varoittaneet jo pitkään. Toisaalta koronapandemia on osoittanut suomalaisen yhteiskunnan toimintakyvyn, jossa terveys on laitettu talouden edelle, kun kriisiä on käsitelty kriisinä.

Koronarokotteet ovat tärkein työkalu taistelussa koronavirusta vastaan. Mitä useampi ottaa rokotteen nopeasti, sitä paremmin ehkäisemme muuntovirusten syntyä ja sitä suuremman suojan saamme.

 1. Kuntani pitää tarjota maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille.
 • Täysin samaa mieltä

Maksuttomalla ehkäisyllä vältetään ei-toivottuja raskauksia ja sukupuolitauteja sekä suojellaan nuoren hedelmällisyyttä. Samalla vastuu ehkäisystä jakautuu tasaisemmin eri sukupuolille. Maksuton ehkäisy lisäisi ehkäisyn käyttöä ja olisi myös talouden näkökulmasta fiksua.

 1. Kuntani pitää järjestää huumeidenkäyttäjille mahdollisuus vaihtaa käytetyt neulansa puhtaisiin.
 • Täysin samaa mieltä

Käyttäjien rankaisemisen sijaan olisi hyvä painottaa haittojen vähentämistä eli sitä, että kaikki apua ja tukea tarvitsevat pääsevät palveluiden piiriin. Mahdollistamalla puhtaat neulat, vältetään infektioiden ja tartuntojen leviäminen.

 1. Kaikille vanhuksille on taattava oikeus palvelukotipaikkaan.
 • Täysin samaa mieltä

Suurin osa ikääntyvistä ihmisistä haluaa asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Vanhuksilla tulee olla oikeus hyvää hoitoon iästä ja asuinkunnasta riippumatta hänen omaa näkemystään kunnioittaen. Kotona asuminen parantaa usein vanhusten elämänlaatua ja ylläpitää toimintakykyä. Samalla esimerkiksi omaishoito täydentää julkisia palveluita ja tuo taloudellisia säästöjä. Omaishoitajista pitää kuitenkin pitää nykyistä parempaa huolta. Samoin kotihoidon laadukkuus on syytä turvata.

 1. Eniten ansaitsevat ihmiset voisivat maksaa enemmän kuntaveroa kuin nykyään.
 • Täysin samaa mieltä

Edes Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa ihmiset eivät synny tasa-arvoisina, vaan esimerkiksi koulutustasossa, varallisuudessa ja sosiaalisissa ongelmissa on yhä vahvaa periytyvyyttä. Lisäksi monet pienituloiset ihmiset hoitavat yhteiskunnan kannalta välttämättömiä tehtäviä pienellä palkalla tai täysin palkatta. Tämä ei ole hyväksyttävää. Tuloeroja tulee siis kaventaa. Tuloeroja tulee kaventaa myös siksi, että se lisää tutkimusten mukaan ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta.

Perustulo takaisi kaikille yhtäläisen perusturvan. Kuntavero on tällä hetkellä tasavero ja työn verotuksen progressio toteutuu valtion verotuksen kautta. Myös kuntaveroa olisi kuitenkin syytä tarkastella niin, että rikkaat maksavat nykyistä enemmän ja köyhät nykyistä vähemmän. Pienipalkkaisten tuloveroa voidaan alentaa myös siten, että verotuksen painopistettä siirretään luonnonvarojen käytön verotukseen.

 1. Soteuudistuksessa syntyville maakunnille pitää antaa oikeus kerätä veroa.
 • Täysin samaa mieltä

Sote-uudistus parantaa palveluiden tasa-arvoista saatavuutta, mikäli uudistuksen toteutuksessa onnistutaan hyvin. Ilman uudistusta kuntien menot lisääntyisivät entisestään. Maakuntavero mahdollistaa hyvät palvelut samalla kun alueilla on itse mahdollisuus vaikuttaa palveluiden toteutukseen. Maakuntavero tulee toteuttaa niin, että kokonaisveroaste ei nouse.

 1. Kun kunnan menoja ja tuloja tasapainotetaan, se on tehtävä mieluummin menoja karsimalla kuin veroja kiristämällä.
 • Jokseenkin eri mieltä

Kunnan tulee varmistaa yhdenvertaiset ja saavutettavat palvelut kaikille asukkailleen. Hyvät palvelut ovat pitkällä aikavälillä edullisempia kuin niiden leikkaukset. Sen sijaan ympäristölle haitallisia menoja on syytä karsia.

Mahdolliset veronkorotukset tulee kohdistaa hyvätuloisiin. Työn verotuksesta tulee siirtyä luonnonvarojen kulutuksen verotukseen. Tämä tulee tehdä kuitenkin siten, että pienituloisimmat eivät kärsi, eikä Suomi ajaudu tasaveron suuntaan. Pääomatuloverotusta voidaan nostaa, ja sen progressiota voidaan lisätä.

 1. Jos kunnan menoja pitää vähentää, miten se on tehtävä? Aseta seuraavat keinot tärkeysjärjestykseen.

Leikkaamalla kunnan jakamista avustuksista
Lykkäämällä rakennus- ja korjausinvestointeja
Ulkoistamalla palveluja yksityisille yrityksille
Lomauttamalla tai vähentämällä henkilöstöä
Lakkauttamalla palvelupisteitä, kuten kouluja ja kirjastoja

Erityisesti ilmastolle, ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle haitallisia avustuksia ja investointeja on syytä vähentää.

 1. Jos kunnan tuloja pitää kasvattaa, miten se on tehtävä? Aseta seuraavat keinot tärkeysjärjestykseen.

Nostamalla kiinteistöveroa
Nostamalla kuntaveroa
Ottamalla lisää lainaa
Myymällä kunnan omaisuutta
Nostamalla palveluiden asiakasmaksuja

 1. Koulun on pidettävä yllä kristillisiä perinteitä.
 • Täysin eri mieltä

Kristilliset perinteet koulussa eivät tavoita eivätkä sovi kaikille koululaisille. Opetussuunnitelman mukaan perusopetuksen tulee perustua moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Koulun opetuksen tulee olla tunnuksetonta. Nykyisen uskonnon opetuksen sijaan kaikille tulisi olla yhteinen katsomusopetus.

 1. Perheille pitää maksaa kuntalisää alle 3-vuotiaiden lasten kotihoidon tukemiseksi.
 • Täysin samaa mieltä

Tasa-arvon ja varhaiskasvatuksen edistäminen ovat tärkeitä tavoitteita. Perheissä on kuitenkin erilaisia tilanteita, ja siksi voi olla tarpeen, että lapset saavat olla pidempään kotihoidossa. Kotihoidontuki on nykyisellään erittäin pieni ja pikkulapsiaika usein raskasta. Perheiden taloudellista toimeentuloa ja jaksamista on tärkeä tukea. Kuntalisän maksaminen on tähän yksi hyvä työkalu.

 1. Kunnassani tulisi tarjota mahdollisuus opiskella ruotsin kieltä suomenkielisissä kouluissa jo ennen peruskoulun kuudetta luokkaa.
 • Täysin samaa mieltä

Helsingissä voi opiskella ensimmäistä vierasta kieltä 1. vuosiluokalta lähtien.

 1. Kuntani pärjäisi hyvin ilman maahanmuuttoa.
 • Täysin eri mieltä

Väestön ikääntyessä Suomi ja Helsinki tarvitsevat lisää työperäistä maahanmuuttoa. Lisäksi Suomen ja Helsingin tulee kantaa osansa kansainvälisestä inhimillisestä hädästä.

 1. Kuntani pitää edistää oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumista.
 • Täysin samaa mieltä

Kaikille turvapaikanhakijoille on hyvä varmistaa laadukas ja pitkäjänteinen kotoutumiskoulutus. Näin tuetaan turvapaikanhakijoiden kouluttautumista, kielen oppimista, työllistymistä ja ylipäätään yhteiskunnallista vakautta. Helsingin on syytä kantaa vastuunsa inhimillisestä hädästä.

 1. Lähikirjastoja tarvitaan nykyistä vähemmän kun kirjat ja muu aineisto muuttuvat digitaalisiksi.
 • Täysin eri mieltä

Kirjasto on kirjojen lainaamis- ja lukupaikan ohella kaupunkilaisten tärkeä olohuone. Mahdollisuus sivistykseen ei saa olla kiinni lompakon paksuudesta. Kirjastoilla on sivistyksen ohella tärkeä sosiaalinen rooli.

 1. Kuntani pitää antaa koulujen salit ja muut kunnalliset liikuntapaikat maksutta urheiluseurojen käyttöön kun on kyse alle 18-vuotiaiden harrastuksista.
 • Täysin samaa mieltä

Monet tilat ovat tyhjillään iltaisin ja viikonloppuisin. Näitä tiloja voidaan tarjota urheiluseurojen ohella esimerkiksi nuorisoalan toimijoiden sekä nuorten omaehtoisen toiminnan käyttöön.

 1. Asutuksen lähellä pidettävien konserttien ja tapahtumien melurajoja tulee tiukentaa.
 • Täysin samaa mieltä

Kenenkään ei tulisi kärsiä melusta. Melu aiheuttaa stressiä ja lyhentää elinikää. Kaupungissa eniten melua aiheuttaa kuitenkin tieliikenne. Elävää kaupunkikulttuuria tulee tukea ja ulkoilmakonsertit voidaan järjestää ilman kohtuutonta meluhaittaa esimerkiksi suunnittelemalla paikat ja lavojen sijoittelu hyvin.

 1. Kuntani pitää järjestää liputus Pride-tapahtuman kunniaksi.
 • Täysin samaa mieltä

Kunnan tehtävä on pitää huolta ja edistää ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta. Osallistuminen Pride-viikon liputukseen ja aktiviteetteihin edistää osaltaan tätä tavoitetta.

 1. Kaupungissani tulisi kokeilla maksutonta joukkoliikennettä.
 • Jokseenkin samaa mieltä

Selvityksen mukaan joukkoliikenteen maksuttomuus lisäisi Helsingissä matkoja noin kolmanneksella. Yksityisautoilun vähenemisen seurauksena liikenteen tuottamat hiilidioksidipäästöt alenisivat noin kymmenen prosenttia. Tämä olisi hyvin merkittävä päästövähennys ja siksi lähtökohtaisesti kannatettava. Tulisi kuitenkin pitää huoli siitä, että joukkoliikenteen käytön lisääntyminen ei vähentäisi terveydelle edullisemman kävelyn ja pyöräilyn määrää.

Vaihtoehtoisesti voitaisiin myös puolittaa lippujen hinnat tai tarjota vain kaikille uusille kaupunkilaisille kuukauden maksuton joukkoliikennekortti, joka totuttaisi uudet asukkaat käyttämään kaupungin joukkoliikennettä.

 1. Kaupunkini tulee pyrkiä siihen, että kaikilla asuinalueilla asuu eri taustoista ja yhteiskuntaluokista tulevia ihmisiä.
 • Täysin samaa mieltä

Hyvinvointiyhteiskunnassa pyritään ehkäisemään asuinalueiden eriytymistä. Tämän vuoksi asuinalueet tulee rakentaa niin, että kaikilla alueilla asuu erilaisia ihmisiä, ja esimerkiksi eri kokoisia asuntoja, omistus- ja vuokra-asuntoja on alueilla sekaisin.

 1. Keskuspuistosta ei saa lohkaista enää palaakaan rakentamiselle.
 • Täysin samaa mieltä

Helsinkiin tarvitaan asuntoja, mutta niitä ei voi tehdä lähiluonnon kustannuksella. Esimerkiksi nyt korona-aikana lähiluonto on ollut monille suomalaisille tärkeä virkistyksen lähde. Jo lyhyellä oleskelulla luonnossa on todettu olevan merkittäviä positiivisia vaikutuksia hyvinvoinnille ja terveydelle. Parhaimmillaan myös kaupunkibulevardit vähentävät asuntorakentamisen painetta luonto- ja virkistysalueille sekä toimivat samaan aikaan investointeina joukkoliikenteeseen.

 1. Malmin lentokenttä pitää säilyttää lentotoiminnassa asuntorakentamisen sijaan.
 • Jokseenkin eri mieltä

Lentotoiminnan loputtua alueen kaavoitus ja mahdollinen rakentaminen pitää toteuttaa niin, että kentän alueen tärkeitä luonto- ja kulttuuriarvoja ei heikennetä.

 1. Äänioikeuden ikäraja kuntavaaleissa pitäisi laskea 16 vuoteen.
 • Täysin samaa mieltä

16-vuotias on riittävän kypsä äänestämään kuntavaaleissa. Ikärajaa laskemalla demokratiaoppiminen lisääntyisi ja nuoret pääsisivät vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. 16-vuotias on vastuussa rikosoikeudellisesti ja joutuu maksamaan tuloistaan veroja, joten olisi perusteltua, että hän voisi myös vaikuttaa päätöksentekoon äänestämällä. Ylipäätään on tärkeää, että nuoret voisivat olla mukana päättämässä asioista, joiden kanssa he joutuvat kuitenkin viime kädessä tulevaisuudessa elämään.

 1. Kuntani valtuusto tarvitsee käyttäytymisohjeet, joissa määritellään millainen käytös tai puhe valtuuston kokouksissa on kiellettyä.
 • Täysin samaa mieltä

Käyttäytyminen muita kohtaan tulee olla aina asiallista eikä kehenkään tule kohdistua vihapuhetta tai henkilöön kohdistuvaa häirintää. Käyttäytymisohjeet auttaisivat siihen, että esimerkiksi vihapuheeseen voitaisiin selkeästi puuttua.

 1. Politiikassa tarvitaan vahvoja johtajia, jotka panevat asiat kuntoon ilman kompromisseja.
 • Täysin eri mieltä

Demokratia on päätöksenteon perusta, eivät vahvat johtajat. Hyvä päätöksenteko vaatii kompromisseja, keskustelua ja kritiikkiä. Vahvojen johtajien sijaan tulisi edistää suoraa demokratiaa.

 1. Poliitikon velvollisuus on ennen kaikkea ajaa omien äänestäjiensä etuja.
 • Täysin eri mieltä

Poliitikon velvollisuus on ajaa yhteiskunnan etua ja turvata vähemmistöjen oikeudet sen ohella, että kannattaa kuunnella, mitä äänestäjillä ja ylipäätään kaikilla kaupunkilaisilla on sanottavaa.

Ylen mediakumppanien kysymykset:

 1. Kuntani pitäisi ostaa nykyistä enemmän palveluita yksityiseltä sektorilta.
 • Täysin eri mieltä

Hyvinvointipalvelut tulee tuottaa ensisijaisesti julkisesti. Julkisen tuotannon etuna on se, ettei toiminnan tarvitse tuottaa voittoa, ja toimintaa voidaan ohjata vahvasti esimerkiksi sosiaalisin perustein. Yritykset ja järjestöt voisivat kuitenkin ottaa joitain tehtäviä tuotettavaksi silloin, kun palvelun laatu ja demokraattinen kontrolli voidaan taata. Tämä vaatii esimerkiksi hyvää hankintaosaamista, markkinavuoropuhelua erilaisten palveluntuottajien kanssa, ja sopimusten hyvää seurantaa.

 1. Kaavoituksessa kuntani pitäisi suosia hyviä kulkuyhteyksiä ja asuntotilanteen parantamista, vaikka se tarkoittaisi luonto- ja virkistysarvoista tinkimistä.
 • Täysin eri mieltä

Helsinkiin tarvitaan asuntoja, mutta niitä ei voi tehdä lähiluonnon kustannuksella. Esimerkiksi nyt korona-aikana lähiluonto on ollut monille suomalaisille tärkeä virkistyksen lähde. Jo lyhyellä oleskelulla luonnossa on todettu olevan merkittäviä positiivisia vaikutuksia hyvinvoinnille ja terveydelle. Parhaimmillaan myös kaupunkibulevardit vähentävät asuntorakentamisen painetta luonto- ja virkistysalueille sekä toimivat samaan aikaan investointeina joukkoliikenteeseen.

 1. Kuntani pitää itse tuottaa vanhushoiva- ja päiväkotipalvelut eikä ostaa niitä yksityisiltä yrityksiltä.
 • Täysin samaa mieltä

Hyvinvointipalvelut tulee tuottaa ensisijaisesti julkisesti. Julkisen tuotannon etuna on se, ettei toiminnan tarvitse tuottaa voittoa, ja toimintaa voidaan ohjata vahvasti esimerkiksi sosiaalisin perustein. Yritykset ja järjestöt voisivat kuitenkin ottaa joitain tehtäviä tuotettavaksi silloin, kun palvelun laatu ja demokraattinen kontrolli voidaan taata. Tämä vaatii esimerkiksi hyvää hankintaosaamista, markkinavuoropuhelua erilaisten palveluntuottajien kanssa, ja sopimusten hyvää seurantaa.

 1. Kuntani on annettava yrityksille verohelpotuksia ja halpoja tontteja yritysten houkuttelemiseksi alueelleen.
 • Täysin eri mieltä

Kunnilla on rajalliset mahdollisuudet verotuksen suhteen valtion antamissa puitteissa. Helsingin houkuttelevuus perustuu enemmän esimerkiksi sijaintiin ja hyviin joukkoliikenneyhteyksiin, osaamiseen ja väestöpohjaan sekä lähiluontoon ja toimivaan kaupunkirakenteeseen.

 1. Lastensuojeluun on houkuteltava työvoimaa kunnassani palkkoja nostamalla, vaikka se johtaisikin kuntaveron korotuksiin.
 • Täysin samaa mieltä

Haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten auttaminen on arvokasta työtä, josta tulee maksaa kunnon palkka. Koronapandemia on vain korostanut lastensuojelutyön tärkeyttä.

 1. Asuinalueiden eriarvoistumista pitää kunnassani estää sijoittamalla vuokra-asuntoja myös ns. paremmille alueille, joissa asuu hyvätuloisia.
 • Täysin samaa mieltä

Hyvinvointiyhteiskunnassa pyritään ehkäisemään asuinalueiden eriytymistä. Tämän vuoksi asuinalueet tulee rakentaa niin, että kaikilla alueilla asuu erilaisia ihmisiä, ja esimerkiksi eri kokoisia asuntoja, omistus- ja vuokra-asuntoja on alueilla sekaisin.

 1. Pyhäjärven elinvoiman kannalta tärkein asia on saada paikkakunnalle lisää teollisen alan työpaikkoja.
 • Jokseenkin eri mieltä

Tulevaisuuden kannalta keskeistä on siirtyminen hiilineutraaliin kiertotalouteen, jossa luonnon monimuotoisuus vahvistuu. Myös mahdolliset elinkeinopoliittiset ponnistelut kannattaa laittaa tukemaan tätä tavoitetta.

 1. Pyhäjärven on säilyttävä itsenäisenä kuntana jatkossakin, vaikka se merkitsisi korkeampaa kuntaveroa.
 • Jokseenkin samaa mieltä

Keinotekoiset kuntarajat aiheuttavat kaavoitusongelmia ja pirstovat yhdyskuntarakennetta. Kuntaliitosten tulisi kuitenkin edetä vapaaehtoisesti ja demokraattisesti, ja myös asukkaiden tulisi päästä vaikuttamaan asiaan eri vaiheissa. Erityisesti suurissa kunnissa pitäisi turvata kuntademokratian toteutuminen ja ihmisten vaikuttamismahdollisuudet. Kuntarajojen aiheuttamia ongelmia voidaan ratkaista myös muilla keinoilla kuin pakkoliitoksilla.

 1. Kotikuntani julkiset palvelut ovat kokonaisuutena ottaen hyvässä kunnossa.
 • Jokseenkin samaa mieltä

Suomen sijoitukset monissa kansainvälisissä vertailuissa kertovat, että olemme onnistuneet yhteiskuntamme järjestämisessä monin tavoin hyvin. Julkisille palveluille ja sosiaalietuuksille rakentuva hyvinvointiyhteiskunta on osoittautunut toimintakykyiseksi tiukoissakin paikoissa, ja sen perusajatuksista on syytä pitää kiinni. Samalla järjestelmää on syytä tarkastella jatkuvasti kriittisellä otteella ja kehittää kokonaisuutta uusien mahdollisuuksien ja haasteiden edessä.

 1. Kotikuntani kuuntelee asukkaitaan päätöksenteossa riittävästi.
 • Täysin eri mieltä

Helsingissä kyllä kuullaan mutta ei kuunnella. Helsingissä käyttöönotettua osallistuvaa budjetointia olisi syytä laajentaa. Asukkaiden fiksut näkemykset jäävät valitettavan usein päätöksenteon valmistelusta huomioimatta. Tämän lisäksi olisi syytä vahvistaa suoraa demokratiaa, lisätä kunnallisia kansanäänestyksiä ja alentaa äänestysikärajaa.

 1. Jos alakoulun oppilasmäärä laskee pysyvästi alle kahdenkymmenen, pitää koulu lakkauttaa.
 • Täysin eri mieltä

Lain mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä, kun huomioidaan asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet. Pienissä kouluissa on haasteita ja mahdollisuuksia.

 1. Rauman seutu hyötyisi maakunnan vaihtamisesta Varsinais-Suomeen.
 • Täysin eri mieltä

Maakuntarajoja kannattaa tarkastella koko maan näkökulmasta, ei yksittäisen kunnan intressistä käsin.

 1. Kunnassani on vähennettävä ilmastopäästöjä suunniteltua nopeammin, vaikka se johtaisi verojen kiristämiseen.
 • Täysin samaa mieltä

Ilmastokriisi on luontokadon ohella tämän sukupolven tärkeimpiä kysymyksiä. Tämän vuoksi kuntiin tulisi julistaa ilmastohätätiloja, kuten on nyt tehty valtuustoaloitteeni pohjalta Helsingissä. Samalla tulisi asettaa kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita, luoda tavoitteiden toimeenpanolle tiekartat ja seurantajärjestelmät. Siirtyminen hiilineutraaliin kiertotalouteen etunojassa luo uutta liiketoimintaa ja tuo sitä kautta myös tuloja kunnalle.

Ilmastoa ja kuntataloutta on turha asettaa vastakkain, koska lopulta kuolleella planeetalla ei ole lainkaan työpaikkoja, yritystoimintaa tai kuntia. Onneksi monet kunnat ja yritykset ovat tämän jo omassa toiminnassaan ymmärtäneet.

 1. Kunnassani pitää olla kaksikielisiä kouluja, joissa oppilaat voivat opiskella oppiaineita joko suomeksi tai ruotsiksi.
 • Täysin samaa mieltä

Kielten opiskelua on syytä aikaistaa ja lisätä. Toisen kotimaisen kielen käyttöä opetuskielenä on hyvä kokeilla ennakkoluulottomasti esimerkiksi kaksikielisen opetuksen muodossa.

 1. Päätösvalta susien kaatoluvista pitää siirtää kunnille.
 • Täysin eri mieltä

Suden uhanalaisuuden vuoksi kaatoluvat on syytä pitää Riistakeskuksella, joka pystyy arvioimaan kokonaistilannetta suden koko kannan näkökulmasta. Poikkeuslupia susien tappamiselle tulisi myöntää vain poikkeuksellisissa tilanteissa.

 1. Julkisen lääkäripalvelun pitää olla saatavilla oman kunnan alueella.
 • Täysin samaa mieltä

Sote-uudistus parantaa palveluiden tasa-arvoista saatavuutta, mikäli uudistuksen toteutuksessa onnistutaan hyvin. Ilman uudistusta kuntien menot lisääntyisivät entisestään.

 1. Mökkikuntien pitää saada osansa vapaa-ajan asukkaiden maksamasta kunnallisesta tuloverosta.
 • Jokseenkin samaa mieltä

Vapaa-ajan asukkaiden tarpeet kuormittavat kuntien budjettia. Yksi mahdollisuus olisi ottaa käyttöön kaksoiskuntalaisuus. Toinen mahdollinen ratkaisu olisi tuloveron jakamisen sijaan ohjata kunnille valtionosuuksia ensisijaisen ja toissijaisen kuntalaisuuden mukaan.

 1. Uuden raiteen mahdollistama nopeampi junayhteys Turun ja Helsingin välillä on välttämättömyys.
 • Jokseenkin samaa mieltä

Raideliikenneinvestoinnit ovat välttämättömiä hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirryttäessä. Mahdollinen Tunnin junan rakentaminen vaikuttaisi kuitenkin merkittävästi alueen ympäristöön ja luontoarvoihin, jotka täytyy huomioita hankkeessa.

 1. Kittilän kuntapolitiikka on ollut viime vuosina paljon esillä valtakunnallisestikin. Mielestäni kunnallinen päätöksenteko toimii Kittilässä hyvin.
 • Täysin eri mieltä

En seuraa Kittilän kuntapolitiikkaa, mutta julkisuudessa olleiden uutisten perusteella tilanne ei ole hyvä.

 1. Kannatan Kittilään suunniteltuja tuulivoimaloita.
 • Täysin samaa mieltä

Tuulivoima on yksi nopeimmin kasvavista energiantuotantomuodoista ja sitä tulee lisätä. Lisäys tulee tehdä ottaen huomioon luonto-, kulttuuri- ja maisema-arvot sekä vakituisen ja vapaa-ajan asutuksen, Tämä tarkoittaa mm. melurajojen, välkkeiden sekä linnuille ja muulle lajistolle tärkeiden alueiden huomioimista. Tuulivoimaloiden sijoittamisessa tulisi painottaa luontoalueiden sijasta esim teollisuusalueita, entisiä turpeennostoalueita, isojen teiden läheisyyttä ja laajempia peltoalueita.

 1. Kunnan pitää vetää laajakaista joka kylään Puumalassa.
 • Kyllä

Laajakaista mahdollistaa tehokkaan etätyön, joka on yleistynyt erityisesti koronapandemian myötä.

 1. Kunnan pitää tukea yrittäjiä rahallisesti kuntaan muuttavien alle 35-vuotiaiden työllistämisessä.
 • Jokseenkin samaa mieltä

Suurin osa työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. On fiksua elinkeinopolitiikkaa tukea planeetan kannalta kestävää yritystoimintaa ja vaikeasti työllistyviä.


Helsingin Uutisten vaalikone

 1. Veronkorotus on parempi vaihtoehto kuin palvelujen karsiminen.
 • Täysin samaa mieltä.

Palveluiden karsiminen johtaa eriarvoistumiseen. Tuloeroja tulee kaventaa. Verotus on siihen hyvä keino. Tuloerojen kaventaminen lisää tutkimusten mukaan ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta. Perustulo takaisi kaikille yhtäläisen perusturvan.

 1. Jätkäsaaren satamatunneli tulee rakentaa ja satamatoiminnot sijoittaa Länsisatamaan, Katajanokalle ja Vuosaareen
 • Eri mieltä.

Jätkäsaaren satamatunnelia ei tarvita, mikäli satamatoiminnot sijoitetaan Länsisatamaan, Katajanokalle ja Vuosaareen.

 1. Kuntani palveluja pitää siirtää entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettaviksi.
 • Täysin eri mieltä

Hyvinvointipalvelut tulee tuottaa ensisijaisesti julkisesti. Julkisen tuotannon etuna on se, ettei toiminnan tarvitse tuottaa voittoa, ja toimintaa voidaan ohjata vahvasti esimerkiksi sosiaalisin perustein. Yritykset ja järjestöt voisivat ottaa joitain tehtäviä tuotettavaksi silloin, kun palvelun laatu ja demokraattinen kontrolli voidaan taata.

 1. Helsingin ydinkeskustan vetovoima vähenee kovaa vauhtia
 • Eri mieltä

Helsingin ydinkeskustan vetovoima säilyy ja vahvistuu, mikäli kasvatamme kävelykeskustan osuutta, pidämme huolta puistoista ja viheralueista sekä parannamme kävely-, joukkoliikenne- ja pyöräilyolosuhteita.

 1. Olisi hyvä, että kuntaani tulisi lisää ulkomaalaista työvoimaa.
 • Täysin samaa mieltä

Monille aloille on vaikea löytää osaavaa työvoimaa. Yhteiskunnan kannalta on hyvä asia, että saamme lisää eri taustoista tulevia kaupunkilaisia ja työntekijöitä. Tämä rikastaa myös kulttuuriamme.

 1. Terveyskeskusmaksut pitää poistaa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus kunnolliseen hoitoon.
 • Täysin samaa mieltä

Jokaisella tulisi olla tulotasostaan riippumatta mahdollisuus saada perusterveydenhuoltopalveluita. Maksuttomuus tarkoittaa matalaa kynnystä hakeutua terveydenhuollon piiriin. Tämä mahdollistaa ennaltaehkäisyn. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto taas säästää terveydenhuoltokuluja pidemmällä tähtäimellä.

 1. Ruuhkamaksut tulee ottaa käyttöön Helsingissä
 • Täysin samaa mieltä

Tutkimusten mukaan ruuhkamaksut lisäisivät liikenneturvallisuutta, keskustan viihtyisyyttä ja joukkoliikenteen osuutta. Myös liikenteen päästöt ja melu vähenisivät. Myös ne, joiden on syystä tai toisesta pakko kulkea autolla, hyötyisivät sujuvammasta liikenteestä. Ruuhkamaksut olisivat tehokkain yksittäinen toimenpide liikenteen haittojen vähentämiseksi.

 1. Kuntani pitää maksaa syntyvien lasten perheille vauvarahaa.
 • Eri mieltä.

Lapsilisät ovat jo osa hyvinvointiyhteiskunnan ideaa ja tärkeä kaikille perheille maksettava etu.

 1. HSL:n tulee korottaa lipunhintoja koronasta syntyneen alijäämän kattamiseksi
 • Täysin eri mieltä

Kaupungissa tehokkain tapa liikkua on kävely ja pyöräily sekä joukkoliikenne. Hyvä palvelutaso ja kohtuuhintaiset lipunhinnat ovat toimivan joukkoliikenteen edellytys. Samalla helpotetaan myös niiden liikkumista, jotka syystä tai toisesta joutuvat käyttämään yksityisautoa.

 1. Helsingin tulee perua päätös kotihoidontuen Helsinki-lisän leikkaamisesta
 • Täysin samaa mieltä

Tasa-arvon ja varhaiskasvatuksen edistäminen ovat tärkeitä tavoitteita. Perheissä on kuitenkin erilaisia tilanteita, ja siksi voi olla tarpeen, että lapset saavat olla pidempään kotihoidossa. Kotihoidontuki on nykyisellään erittäin pieni ja pikkulapsiaika usein raskasta. Perheiden taloudellista toimeentuloa ja jaksamista on tärkeä tukea. Helsinki-lisän palauttaminen olisi tähän yksi hyvä työkalu.

 1. Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.
 • Täysin samaa mieltä

Helsingin tulee kantaa oma vastuunsa inhimillisestä hädästä.

 1. Nuorten väkivalta on Helsingissä huolestuttavan yleistä.
 • Samaa mieltä

Nuorten väkivallan ehkäisemiseksi tulisi tarjota tukea ja ohjausta koko ikäluokan ohella myös suoraan riskiryhmille. Nuorten väkivaltaa ehkäistään parhaiten tukemalla lapsia ja perheitä ajoissa eli vahvistamalla peruskoulun tukimahdollisuuksia sekä tukemalla lastensuojelutyötä.

 1. Päätöksenteossa ympäristö pitäisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle silloin kun nämä ovat keskenään ristiriidassa.
 • Täysin samaa mieltä

Työpaikkojen lisääminen ja ympäristöasiat ovat varsin harvoin ristiriidassa keskenään. Talouden tulee toimia ympäristön asettamissa rajoissa, ja monet ympäristön kannalta tärkeät ratkaisut, kuten uusiutuvan energian käyttöönotto ja energiaremontit, luovat uusia työpaikkoja. Ympäristön kannalta haitallinen taloudellinen toiminta on pois tulevien sukupolvien mahdollisuuksista. Kuolleella planeetalla ei ole työpaikkoja.

 1. Helsingin pitää rakentaa uusia pikaraitioteitä ja lisää asuntoja, vaikka metsät ja puistot tämän vuoksi vähenevät.
 • Täysin eri mieltä

Asuntoja ja hyvää joukkoliikennettä tarvitaan, mutta niitä ei voi tehdä lähiluonnon kustannuksella. Kaupunkibulevardit parhaimmillaan vähentävät asuntorakentamisen painetta luonto- ja virkistysalueilta sekä ovat samaan aikaan investointi joukkoliikenteeseen.

 1. Kuntani tulee tarjota ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille.
 • Täysin samaa mieltä

Maksuttomalla ehkäisyllä vältetään ei-toivottuja raskauksia ja sukupuolitauteja sekä suojellaan nuoren hedelmällisyyttä. Samalla vastuu ehkäisystä jakautuisi tasaisemmin eri sukupuolille. Maksuton ehkäisy lisäisi ehkäisyn käyttöä ja olisi myös talouden näkökulmasta fiksua.

 1. Tuplakysymys
 2. Kunnallisissa ruokapalveluissa (esim. kouluissa) tulee painottaa lähituotteita, vaikka muualta ostaminen olisi halvempaa.
 • Täysin samaa mieltä

Lähituotteiden suosiminen on järkevää silloin, kun saatavuutta riittää. Näin vähennetään kuljetusten ympäristövaikutuksia ja vahvistetaan ymmärrystä siitä, mistä ruoka on peräisin. Tärkeintä ympäristön ja terveyden näkökulmasta on kuitenkin lisätä kasvisruuan määrää kaikissa kunnallisissa ruokapalveluissa.

 1. Pormestarimalli on toimiva tapa johtaa Helsinkiä
 • Täysin samaa mieltä

Pormestarimalli lisää päätöksenteon avoimuutta ja selkeyttä sekä vahvistaa demokratiaa. Pormestari voitaisiin valita myös erillisellä suoralla kansanäänestyksellä.

 1. Kunnan työntekijöitä ei saa irtisanoa eikä lomauttaa edes kovissa säästöpaineissa.
 • Eri mieltä

Kunnan tehtävä on tuottaa asukkaille hyviä palveluja. Kynnys lomautuksiin ja irtisanomisiin on hyvä pitää korkeana. Silti voi olla monia tilanteita, joissa lomautukset tai irtisanomiset ovat perusteltuja, kun esimerkiksi jokin toiminta loppuu, eikä osaamista voida siirtää välittömästi muihin tehtäviin.

 1. Tuplakysymys
 2. Tuplakysymys
 3. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen osuutta tulee kasvattaa ja vähentää kovan rahan omistusasuntojen määrää
 • Täysin samaa mieltä

Vuokra-asuntoja tarvitaan lisää. Tämä auttaa myös asunnottomuuden vähentämisessä. Asumisen hinta Helsingissä on korkea, eikä kaikilla ole mahdollisuutta hankkia kovan rahan omistusasuntoa.

 1. Terveyskeskusmaksut pitää Helsingissä palauttaa kaupungin taloustilanteen parantamiseksi

Jokaisella tulisi olla tulotasostaan riippumatta mahdollisuus saada perusterveydenhuoltopalveluita. Maksuttomuus tarkoittaa matalaa kynnystä hakeutua terveydenhuollon piiriin. Tämä mahdollistaa ennaltaehkäisyn. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto taas säästää terveydenhuoltokuluja pidemmällä tähtäimellä.


Nuorten vaalikone

 1. Kunnan tulee mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi mielekäs ja maksuton harrastus varaten siihen riittävän rahoituksen.
 • Täysin samaa mieltä

Perheen tulotaso ei saa määritellä lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia.

 1. Kunnan tulee osallistaa kaikkia kuntalaisia, myös alaikäisiä nuoria, kunnan budjetin valmistelussa. Kunnan budjetissa päätetään mm. oppilaitosten ja mielenterveyspalveluiden käytettävissä olevista rahoista.
 • Täysin samaa mieltä

Osallistuva budjetointi ja sen laajentaminen lisää kaikkien kaupunkilaisten, myös lasten ja nuorten, vaikutusmahdollisuuksia. Osallistuvaa budjetointia on syytä viedä lisäksi kouluihin ja oppilaitoksiin sekä päiväkoteihin.

 1. Kunnan tulee tarjota vapaa-ajan tiloja (esim. liikuntasaleja ja koululuokkia) maksuttomasti nuorten, nuorten omien ryhmien ja nuorisoalan toimijoiden käyttöön.
 • Täysin samaa mieltä

Monet tilat ovat tyhjillään iltaisin ja viikonloppuisin. Näitä tiloja voidaan tarjota nuorisoalan toimijoiden sekä nuorten omaehtoisen toiminnan käyttöön.

 1. Kunnan asioista tulee aktiivisesti viestiä nuoria kiinnostavalla tavalla hyödyntäen sosiaalisen median kanavien vuorovaikutuksellisia ominaisuuksia (esim. Instagram Storyn kyselyominaisuudet).
 • Täysin samaa mieltä

Kunnan viestintä ja erilaiset vaikuttamismahdollisuudet tulee viedä sinne, missä nuoret muutenkin luontaisesti ovat.

 1. Nuorisovaltuustolla tulee olla puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa sekä lautakunnissa.
 • Täysin samaa mieltä

Nuorisolain mukaan nuoria on kuultava heitä koskevassa asioissa. Puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa sekä keskeisissä lautakunnissa tukisi tätä tavoitetta. Lisäksi on varmistettava, että nuoria kuullaan päätöksenteossa myös nuorisovaltuustoa laajemmin.

 1. Kunnan tulee päätöksillään ja toiminnallaan varmistaa, että jokaisella nuorella on mahdollisuus päästä monimuotoiseen lähiluontoon.
 • Täysin samaa mieltä

Lähiluonto ja luonnossa liikkuminen lisää tutkitusti hyvinvointia ja alentaa stressiä. Lähiluontopaikkojen säilyttäminen ja suojelu sekä hyvät kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteydet mahdollistavat nuorille monipuoliset lähiluontokokemukset.

 1. Kunnassa tulee panostaa vähäpäästöiseen liikkumiseen tukemalla autoilun sijaan joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä.
 • Täysin samaa mieltä

Ilmasto- ja ympäristönäkökohtien lisäksi erityisesti nuorten liikkumisen kannalta hyvät joukkoliikenneyhteydet sekä kävely- ja pyöräilyreitit ovat liikkumisen kannalta tärkeitä. Tämä tulee huomioida ja priorisoida kaavoituksessa ja kunnan investoinneissa.

 1. Julkisissa tarjoiluissa, kuten kouluruokailussa, tulee lisätä laadukkaiden kasvipohjaisten ruokien saatavuutta.
 • Täysin samaa mieltä

Kasvispohjainen ruokavalio on terveellinen, ilmasto- ja ympäristöystävällinen sekä mahdollistaa eläinten oikeuksien toteutumisen. Laadukkaiden kasvispohjaisten ruokien saatavuutta on parannettava, mutta niiden käyttöä on kaikkiaan lisättävä julkisissa tarjoiluissa eläinperäisten ruokien kustannuksella.

 1. Kunnan tulee toteuttaa ilmastotekoja vaikka se johtaisi kustannusten kasvuun.
 • Täysin samaa mieltä

Ilmastokriisi on luontokadon ohella tämän sukupolven tärkein kysymys. Siirtyminen hiilineutraaliin kiertotalouteen mahdollisimman nopeasti mahdollistaa uutta liiketoimintaa ja tuo sitä kautta myös tuloja kunnalle. Kuntiin tulisi julistaa ilmastohätätila, kuten on tehty valtuustoaloitteeni pohjalta Helsingissä sekä asettaa nykyistä kunnianhimoisemmat päästövähennystavoitteet. Ilmastokriisiä tulisi siis käsitellä kunnissa kriisinä.

 1. Kunnan tulee osallistua Pride-viikon sateenkaariliputukseen.
 • Täysin samaa mieltä

Kunnan tehtävä on pitää huolta ja edistää ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta. Osallistuminen Pride-viikon liputukseen ja aktiviteetteihin edistää osaltaan tätä tavoitetta.

 1. Mielenterveyspalveluihin hakeutuneen nuoren on saatava apua viikon sisällä.
 • Täysin samaa mieltä

Mielenterveyspalveluihin pitää päästä nykyistä nopeammin ja helpommin. Nopea apu on erityisen tärkeää nuorille. Luukulta toiselle pomputtelu johtaa nuorten kannalta kestämättömään tilanteeseen.

 1. Alle 25-vuotiaille on tarjottava laadukkaita seksuaaliterveyspalveluita, kuten maksuton ehkäisy (mm. kondomit, ehkäisypillerit) sekä seksuaali- ja ihmissuhdeneuvontaa.
 • Täysin samaa mieltä

Maksuttomalla ehkäisyllä vältetään ei-toivottuja raskauksia ja sukupuolitauteja sekä suojellaan nuoren hedelmällisyyttä. Samalla vastuu ehkäisystä jakautuisi tasaisemmin eri sukupuolille. Maksuton ehkäisy lisäisi ehkäisyn käyttöä ja olisi myös talouden näkökulmasta fiksua.

 1. Kunnan on tuettava nuorten työllistymistä ja sitä tukevia palveluita tarvittaessa muiden väestöryhmien edelle.
 • Täysin samaa mieltä

Nuorten työllisyyttä on erityisen tärkeä tukea syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kunnat voivat lisätä kesätyöpaikkoja ja esimerkiksi kesäseteleiden käyttöä nuorten työllistämiseksi.

 1. Toisen asteen koulutukseen (esim. lukio, ammatillinen oppilaitos) tulee olla mahdollista osallistua muuttamatta pois kotoa.
 • Täysin samaa mieltä

Omalla paikkakunnalla ei ole välttämättä tarjolla nuoria kiinnostavia koulutusmahdollisuuksia ammatillisella puolella. Tämä voidaan kuitenkin järjestää tarjoamalla etäopetusmahdollisuuksia tai niin, että opinnot voi suorittaa oman paikkakunnan oppilaitoksesta käsin.

 1. Puolueiden nuorisojärjestöjen tulee päästä kouluihin ja oppilaitoksiin kertomaan poliittisesta päätöksenteosta ja puoluepoliittisesta vaikuttamisesta.
 • Täysin samaa mieltä

Puoluepoliittisesta vaikuttamisesta kertominen kouluissa on tärkeä osa demokratiakasvatusta ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista. Tärkeää on, että tämä toteutetaan tasapuolisella tavalla niin, että mitään puoluetta ei suosita muiden kustannuksella.

 1. Minkä seuraavista tulisi olla ensisijainen keino koulukiusaamisen ja kouluväkivallan ehkäisemisessä? Valitse yksi.

-Panostaminen oppilas- ja opiskelijahuollon palveluihin eli esimerkiksi koulukuraattoreihin ja kouluterveydenhoitajiin.

Koulujen pitää olla turvallisia paikkoja kaikille. Väkivallan, kiusaamisen, syrjinnän ja rasismin ehkäisylle pitää olla riittävät resurssit jokaisessa oppilaitoksessa.


Eläinpoliittinen vaalikone

Miksi eläinpoliittiset kysymykset ovat minulle tärkeitä

Eläinpoliittiset kysymykset ovat tärkeitä luonnon itseisarvon, eläinten oikeuksien ja hyvinvoinnin, ilmaston ja ympäristön sekä ihmisten terveyden näkökulmasta.

Kaikille eläimille on taattava mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen. Nykymuotoisesta tehoeläintuotannosta, eläinkokeista ja turkistarhauksesta tulee luopua. Hankinnoissa tulee suosia kasvispohjaisia elintarvikkeita. Onneksi meillä on vaihtoehtoja. Itse olen vegaani.

 1. Kuntien julkisissa ruokailuissa tulee ottaa käyttöön kaksi kasvisruokapäivää viikossa.
 • Täysin samaa mieltä

Lähtökohtana kuntien julkisissa ruokailuissa pitäisi olla kasvisruokapäivä seitsemänä päivänä viikossa. Terveydellisistä tai muista vastaavista syistä voisi saada muuta erikoisruokavaliota.

Kasvisruoan käyttöä tulee lisätä, koska se on ympäristön, eläinten ja ihmisten terveyden kannalta keskimääräistä sekaruokavaliota parempi vaihtoehto. On kuitenkin varmistettava, että kasvisruoka tehdään ammattitaitoisesti, ja että siinä on tarpeeksi proteiineja.

 1. Kuntien julkisissa ruokailuissa tulee pyrkiä lihankulutuksen puolittamiseen viidessä vuodessa.
 • Täysin samaa mieltä

Lihankulutuksen puolittaminen ja sen vähentäminen edelleen tuosta murto-osaan on eläinten hyvinvoinnin, ympäristön ja ilmaston sekä ihmisten terveyden näkökulmasta suositeltavaa.

 1. Kuntien julkisissa ruokailuissa tulee tarjota aina kaikille halukkaille vegaaninen ateriavaihtoehto.
 • Täysin samaa mieltä

Lähtökohtana kuntien julkisissa ruokailuissa tulisi olla ravitsemuksellisesti täysipainoinen vegaaniruoka. Erityisistä syistä (esim terveydelliset syyt) voisi olla mahdollista saada jotain muuta. Tekemäni valtuustoaloitteen pohjalta Helsingin kaupungin päiväkoteihin on saatu aikanaan vegaaninen ateriavaihtoehto.

 1. Kuntien tulee kantaa vastuunsa ilmastokriisistä, jossa eläintuotannolla on merkittävä rooli. Oman kuntani tulisi julistaa ilmastohätätila, jossa tunnustetaan vastuu hiilijalanjäljen pienentämisestä ja ilmastotoimien kiireellisyydestä. Kun hätätila on julistettu, tulee kuntani pitää kiinni päästövähennystavoitteista.
 • Täysin samaa mieltä

Ilmastokriisi ja suhteemme eläimiin on luontokadon ohella tämän sukupolven tärkeimpiä kysymyksiä. Tämän vuoksi kuntiin tulisi julistaa ilmastohätätiloja, kuten on nyt tehty valtuustoaloitteeni pohjalta Helsingissä. Samalla tulisi asettaa kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita, luoda tavoitteiden toimeenpanolle tiekartat ja seurantajärjestelmät.

 1. Kissojen rajoittamattomaan lisääntymiseen tulee puuttua. Tämän vuoksi kaikki löytöeläintaloista uuteen kotiin luovutettavat kissat tulee luovuttaa leikkautettuina.
 • Täysin samaa mieltä

Hallitsemattomasti luonnossa leviävät kissapopulaatiot aiheuttavat monia ongelmia esimerkiksi alkuperäiselle luonnolle. Helsingin tulee osoittaa lisää resursseja löytäeläintalojen toimintaan.

 1. Kuntien tulee budjetoida varoja kissapopulaatiotyötä varten. Kissapopulaatio-ongelman hoitaminen on jätetty lähes kokonaan vapaaehtoistahojen vastuulle, mutta heidän resurssinsa eivät riitä hoitamaan kaikkia apua tarvitsevia kissoja.
 • Täysin samaa mieltä

Vapaaehtoiset tekevät arvokasta työtä. Kissapopulaatioiden aiheuttamia ongelmia ei voi kuitenkaan jättää heidän vastuulle vaan kuntien täytyy resurssoida tämä työ kunnolla.

 1. Eläinsuojeluviranomaisten, kuten kunnaneläinlääkäreiden ja valvontaeläinlääkäreiden, tulee aktiivisesti valistaa kissanomistajia vastuullisesta kissanpidosta, johon kuuluvat muun muassa kissan leikkautus, tunnistusmerkintä ja rekisteröinti sekä turvallinen ulkoilu.
 • Täysin samaa mieltä

Helsingin tulee lisätä eläinsuojeluviranomaisten resursseja ja eläinlääkäreiden määrää.

 1. Kuntien tulee panostaa löytöeläintoimintaan nykyistä enemmän varoja. Kuntien tulee käyttää löytöeläintoiminnan kilpailutuskriteereinä eläimille tarjottavan hoidon tasoa ja henkilökunnan osaamista.
 • Täysin samaa mieltä

Kustannusten sijaan tärkeintä on varmistaa eläinten hyvinvointi.

 1. Löytöeläinten talteenottopaikassa sairaalle tai loukkaantuneelle eläimelle tulee taata sairauden edellyttämä hoito omistajan tavoittamiseen tai tallessapitoajan umpeutumiseen saakka.
 • Täysin samaa mieltä

Eläinten ei saa antaa kärsiä vaan hoitoon tulee varata riittävästi resursseja.

 1. Löytöeläinten talteenottopaikoissa eläinten pito-olosuhteiden on oltava sellaiset, että niissä pystytään takaamaan eläimen hoito, toipuminen, virikkeistäminen ja tarvittaessa totuttelu ihmisen läsnäoloon ja käsittelyyn.
 • Täysin samaa mieltä

Eläimillä täytyy olla kunnolliset olosuhteet. Tämän takaaminen tarkoittaa lisää resursseja ja henkilökuntaa löytäeläinten talteenottopaikoille.

 1. Valvontaeläinlääkärien määrää tulee lisätä nykyisestä, jotta eläinsuojeluvalvontaa voidaan tehdä enemmän. Tämä parantaisi myös valvontaviranomaisten työssä jaksamista ja työturvallisuutta.
 • Täysin samaa mieltä

Suomeen ja Helsinkiin tarvitaan lisää valvontaeläinlääkäreitä, jotta esimerkiksi ympärivuorokautinen päivystys on mahdollista ja eläinlääkärien hyvinvointiin voidaan kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

 1. Eläimet voivat olla vakavassa hädässä ja kiireellisen avun tarpeessa milloin tahansa, mutta valvontaeläinlääkärit työskentelevät vain virka-aikana. Eläinten ympärivuorokautisen hyvinvoinnin turvaamiseksi kunnissa ja maakunnissa tulee olla päivystävä valvontaeläinlääkäri tai muu asiantunteva toimivaltainen viranomainen kaikkina vuorokauden aikoina.
 • Täysin samaa mieltä

Suomeen ja Helsinkiin tarvitaan lisää valvontaeläinlääkäreitä, jotta esimerkiksi ympärivuorokautinen päivystys on mahdollista ja eläinlääkärien hyvinvointiin voidaan kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

 1. Valvontaeläinlääkäreiden ja poliisin yhteistyötä tulee edistää eläinsuojelupoliisitoiminnan kautta siten, että poliisilaitoksille perustetaan eläinsuojelurikosten tutkimiseen keskittyviä ryhmiä.
 • Täysin samaa mieltä

Eläinsuojelurikokset tulisi tutkia ja selvittää nykyistä paremmin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kysymyksessä mainittuja toimenpiteitä.

 1. Kuntien tulee laatia suunnitelma eläinten hyvinvoinnin edistämisestä . Suunnitelmassa kunta määrittelee, miten se edistää eläinten hyvinvointia ja arvioi toimintansa eläimiin kohdistuvia hyvinvointivaikutuksia.
 • Täysin samaa mieltä

Helsingissä on suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kunnan järjestämistä eläinlääkäripalveluista. Eläinten hyvinvointiin ja oikeuksiin tässä kiinnitetään liian vähän huomiota. Helsingin tulisi päätöksissään tehdä myös eläinten hyvinvointivaikutusten arviointi.

 1. Kunnissa tulee ottaa käyttöön eläinten hyvinvointivaikutusten arviointi kaikissa päätöksissä, jotka jollakin tavoin koskettavat eläimiä.
 • Täysin samaa mieltä

Eläinten hyvinvointivaikutusten arviointi toisi eläinten oikeudet ja hyvinvoinnin osaksi kaikkea päätöksentekoa.

 1. Kuntiin tulee perustaa eläinsuojelutoimijoiden yhteistyöelin, joka pyrkii edistämään eri tahojen osaamista ja yhteistyötä sekä parantamaan kunnan eläinten hyvinvoinnin ja suojelun tasoa esimerkiksi päättäjille tehtävin aloittein.
 • Täysin samaa mieltä

Eläinsuojelutoimijoiden yhteistyöelin toisi arvokasta tietoa ja näkökulmia päätöksentekijöille. Tärkeää on, että yhteistyöelimessä on edustettuna laajasti eri toimijoita ja heidän asiantuntemusta eläinsuojelujärjestöistä.

 1. Aion kaikessa poliittisessa työssäni edistää eläinten oikeuksia.
 • Täysin saama mieltä

Ilmasto- ja ympäristökysymysten ohella eläinten oikeudet ovat yksi keskeinen syyni toimia politiikassa.

Omat muistoni eläinten oikeuksista juontaa juurensa vuosikymmenten taakse.

”Voisitko sinä elää ilman turkkia? Minä en.”
Yllä olevaan sitaattiin tiivistyy yhteiskunnallinen herätykseni. Istuin Ressun yläasteella äidinkielen tunnilla. Olin ehkä 14-vuotias. Katselin ympärilleni, en jaksanut kuunnella opetusta. Äidinkielen luokan seinällä oli ilmoitustaulu. Siihen oli kiinnitetty turkistarhausta vastustava juliste, jossa söpö kettu totesi: ”Voisitko sinä elää ilman turkkia? Minä en.” Kyse oli Animalian kampanjasta. Tuolloin havahduin ensimmäistä kertaa kunnolla eläin oikeuksiin.


Iltalehden kuntavaalikone 2021

 1. Verotusta ei pidä kunnassani enää nostaa, vaan etsiä mieluummin menoleikkauksia.
 • Täysin eri mieltä

Peruspalveluiden leikkaaminen on osoittautunut huonoksi ratkaisuksi varsinkin pidemmällä aikavälillä. Ympäristölle haitallisista tuista leikkaamalla voitaisiin saavuttaa Suomessa miljardien säästöt. Leikkaukset palveluihin ja etuuksiin osuvat usein kaikkein heikko-osaisimpiin ja aiheuttavat pidemmällä tähtäimellä vain lisää kustannuksia.

 1. Uskon hallituksen sote-uudistuksen parantavan kuntani sosiaali- ja terveyspalveluita.
 • Neutraali

Sote-uudistus parantaa palveluiden tasa-arvoista saatavuutta valtakunnallisesti, mikäli uudistus onnistuu hyvin. Ilman uudistusta kuntien menot lisääntyisivät entisestään. Helsingissä tilanne on kuitenkin muuhun maahan verrattuna hyvin erilainen.

 1. Vanhusten huolehtimiseen niin kodeissa kuin laitoksissa pitäisi suunnata lisää rahaa, vaikka se olisi pois lasten kouluttamisesta ja hoitamisesta.
 • Eri mieltä

Onneksi näitä ei tarvitse laittaa vastakkain. Helsingissä on mahdollisuus pitää huolta niin vanhuksista kuin lapsistakin.

 1. Koulu- ja päivähoitoverkostoa ei saa supistaa, vaikka se kiristäisi kunnan taloutta.
 • Täysin samaa mieltä

Päiväkotien ja koulujen sijainti on perheiden arjen kannalta tärkeää. Lain mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Koulu- ja päiväkotiverkoston supistaminen voi olla jossain kunnassa tarpeen, jos se on ylimitoitettu lasten määrään nähden. Helsingissä tilanne on kuitenkin hyvin erilainen.

 1. Vanhusten hoivapalvelujen tuottamista ei pitäisi ulkoistaa yhtään enempää yksityisille yrityksille.
 • Täysin samaa mieltä

Hyvinvointipalvelut tulee tuottaa ensisijaisesti julkisesti. Julkisen tuotannon etuna on se, ettei toiminnan tarvitse tuottaa voittoa, ja toimintaa voidaan ohjata vahvasti esimerkiksi sosiaalisin perustein. Yritykset ja järjestöt voisivat kuitenkin ottaa joitain tehtäviä tuotettavaksi silloin, kun palvelun laatu ja demokraattinen kontrolli voidaan taata. Tämä vaatii esimerkiksi hyvää hankintaosaamista, markkinavuoropuhelua erilaisten palveluntuottajien kanssa, ja sopimusten hyvää seurantaa.

 1. Kuntani on lisättävä resursseja turvallisuuden parantamiseksi, jotta turvattomuuden tunne ei lisäänny, vaan vähenee.
 • Samaa mieltä

Kaupungin pitää olla turvallinen kaikille. Väkivallan, kiusaamisen, syrjinnän ja rasismin ehkäisylle pitää olla riittävät resurssit. Parhaiten turvallisuutta lisätään Helsingissä luomalla viihtyisää kaupunkitilaa, jossa lähiluonto kukoistaa sekä joukkoliikenteen ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan.

 1. Kannatan asunnottomuuden vähentämistä järjestämällä sosiaalisesti tuettua asumista, vaikka niitä tulisi omalle asuinalueelleni.
 • Täysin samaa mieltä

Hyvinvointiyhteiskunnassa pyritään ehkäisemään asuinalueiden eriytymistä. Tämän vuoksi asuinalueet tulee rakentaa niin, että kaikilla alueilla asuu erilaisia ihmisiä, ja esimerkiksi eri kokoisia asuntoja, omistus- ja vuokra-asuntoja on alueilla sekaisin.

 1. Kuntaani voi ottaa lisää pakolaisia ja turvapaikanhakijoita.
 • Täysin samaa mieltä

Helsingin tulee kantaa oma vastuunsa inhimillisestä hädästä, ja kaupunkiin mahtuu hyvin lisää vastaanottokeskuksia.

 1. Kuntaani pitäisi rakennuttaa lisää edullisia vuokra-asuntoja.
 • Täysin samaa mieltä

Parhaiten esimerkiksi nuorten ja ikääntyneiden asumista sekä kohtuuhintaista asumista tuetaan rakentamalla lisää edullisia vuokra-asuntoja.

 1. Kuntani tulisi pyrkiä eri keinoin tonttien hinnoilla ja verotuksella lisäämään omistusasumisen houkuttelevuutta kunnassani.
 • Neutraali

Hyvinvointiyhteiskuntaan ei kuulu rikkaiden aidattuja alueita tai kärjistyvän huono-osaisuuden alueita. Asuinalueet tulee rakentaa niin, että kaikilla alueilla asuu erilaisia ihmisiä ja omistusasuntoja ja vuokra-asuntoja on alueilla sekaisin.

 1. Kotikuntaani pitäisi rakentaa lisää tuulivoimaa tai muita uusiutuvan energian lähteitä.
 • Täysin samaa mieltä

Tuulivoima on yksi nopeimmin kasvavista energiantuotantomuodoista ja sitä tulee lisätä. Lisäys tulee tehdä ottaen huomioon luonto-, kulttuuri- ja maisema-arvot sekä vakituisen ja vapaa-ajan asutuksen, Tämä tarkoittaa mm. melurajojen, välkkeiden sekä linnuille ja muulle lajistolle tärkeiden alueiden huomioimista. Tuulivoimaloiden sijoittamisessa tulisi painottaa luontoalueiden sijasta esim teollisuusalueita, entisiä turpeennostoalueita, isojen teiden läheisyyttä ja laajempia peltoalueita.

 1. Energia-alalla suunnitellaan pienydinvoimaloita. Hyväksyn sellaisen sijoittamisen kuntaani.
 • Eri mieltä

Pienydinvoimalat eivät ole vielä markkinoilla eikä niiden ympäristö- tai turvallisuusvaikutuksista ole juurikaan kokemusta. Siirtyminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan täytyy tapahtua nopeasti. Tarvitsemme välittömiä toimia päästöjen vähentämiseksi. Toisaalta emme voi sulkea pidemmällä tähtäimellä myöskään mitään vähähiilistä ratkaisua kokonaan pois.

 1. Kunnan on ennemmin helpotettava yksityisautoilua kuin kehitettävä julkista liikennettä.
 • Täysin eri mieltä

Helsingissä autoilun melu- ja ympäristöhaittoja tulee vähentää ottamalla käyttöön ruuhkamaksut ja investoimalla joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn sekä tukemalla sähkö- ja biokaasuautojen käyttöönottoa. Kaupungissa tehokkain tapa liikkua on kävely ja pyöräily sekä joukkoliikenne.

 1. Kunnan pitää tehdä lisää pyöräteitä, vaikka ne veisivät tilaa autokaistoilta.
 • Täysin samaa mieltä

Ensisijaisesti tulee vähentää liikennetarvetta sekä lisätä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Siirtyminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan tarkoittaa sitä, että fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn käytöstä tulee luopua.

 1. Kuntani pitää panostaa merkittävästi sähkö- ja kaasuautoilun infrastruktuuriin, kuten esimerkiksi latauspaikkoihin.
 • Täysin samaa mieltä

Autoilun melu- ja ympäristöhaittoja tulee vähentää esimerkiksi tukemalla sähkö- ja biokaasuautojen käyttöönottoa. Kaupungissa tehokkain tapa liikkua on kävely ja pyöräily sekä joukkoliikenne. Haja-asutusalueilla auto voi olla monille välttämätön liikkumistapa.

 1. Kannatan viikoittaisia kasvisruokapäiviä kouluihin kunnassani.
 • Täysin samaa mieltä

Kasvisruoan käyttöä tulee lisätä, koska se on ympäristön, eläinten ja ihmisten terveyden kannalta keskimääräistä sekaruokavaliota parempi vaihtoehto. On kuitenkin varmistettava, että kasvisruoka tehdään ammattitaitoisesti, ja että siinä on tarpeeksi proteiineja.

 1. Kannatan vuosittaista Pride-viikon sateenkaariliputusta kunnassani.
 • Täysin samaa mieltä

Kunnan tehtävä on pitää huolta ja edistää ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta. Osallistuminen Pride-viikon liputukseen ja aktiviteetteihin edistää osaltaan tätä tavoitetta.

 1. Ei haittaa, että yhteiskunnassa jotkut ryhmät ovat paremmassa taloudellisessa asemassa kuin toiset.
 • Täysin eri mieltä

Edes Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa ihmiset eivät synny tasa-arvoisina, vaan esimerkiksi koulutustasossa, varallisuudessa ja sosiaalisissa ongelmissa on yhä vahvaa periytyvyyttä. Lisäksi monet pienituloiset ihmiset hoitavat yhteiskunnan kannalta välttämättömiä tehtäviä pienellä palkalla tai täysin palkatta. Tämä ei ole hyväksyttävää. Tuloeroja tulee siis kaventaa. Tuloeroja tulee kaventaa myös siksi, että se lisää tutkimusten mukaan ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta.

Perustulo takaisi kaikille yhtäläisen perusturvan. Tuloveron progressiota on lisättävä niin, että rikkaat maksavat nykyistä enemmän ja köyhät nykyistä vähemmän. Pienipalkkaisten tuloveroa voidaan alentaa myös siten, että verotuksen painopistettä siirretään luonnonvarojen käytön verotukseen.

 1. Mielestäni yhteiskunnan ei pitäisi ohjata vahvasti siihen, että äiti ja isä ovat perhevapaalla yhtä paljon lasten kanssa kotona.
 • Täysin samaa mieltä

Vanhemmuuden iloja ja kustannuksia on hyvä jakaa nykyistä tasaisemmin. Parasta olisi ottaa käyttöön 6+6+6 -perhevapaamalli.

 1. Monikulttuurisuuden edistäminen lisäämällä maahanmuuttajien määrää kunnassani on hyvä asia.
 • Täysin samaa mieltä

Rasismia tulee vastustaa sen kaikissa ilmenemismuodoissa ja tunnustaa jokaisen ihmisen ihmisarvo. Kasvattajia perheistä ja päiväkodeista kouluihin ja muihin oppilaitoksiin on tuettava heidän tärkeässä tehtävässään kasvattaa aktiivisesti antirasistinen seuraava sukupolvi. On aktiivisesti kehitettävä välineitä monikulttuurisen arjen työstämiseen. On tehtävä töitä, jotta valtaväestö integroituisi itse paremmin monikulttuuriseen Suomeen.

 1. Kannatan Helsingin kantakaupungin laajentamista muuttamalla moottoritiemäisiä sisääntuloväyliä urbaaneiksi pääkaduiksi. Tällaisilla kaupunkibulevardeilla olisi vähemmän tilaa yksityisautoille ja enemmän tilaa joukkoliikenteelle, kävelijöille ja pyöräilijöille.
 • Täysin samaa mieltä

Kaupunkibulevardit parhaimmillaan vähentävät asuntorakentamisen painetta luonto- ja virkistysalueilta sekä ovat samaan aikaan investointi joukkoliikenteeseen.

 1. Malmin lentokentän alueelta on löytynyt lisää liito-oravien pesäpuita. Alue on muutenkin merkittävä osa Helsingin kulttuuria, joten päätös alueelle rakennettavista taloista on pohdittava vielä kerran uudelleen.
 • Täysin samaa mieltä

Liito-orava on Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettu. Sitä ei saa tappaa tai häiritä sen pesiessä. Liito-orava kuuluu Euroopan unionin luontodirektiivin tiukasti suojeltujen lajien listalle, jonne luetteloitujen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Mikäli Malmin lentokentän alueelta löytyy liito-oravia tai niiden elinympäristöjä, täytyy rakentaminen suunnitella niin, että liito-oravan elinympäristöä ei heikennetä.

 1. Kannatan arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentamista Helsingin Eteläsatamaan.
 • Samaa mieltä

Melkein mikä tahansa muu kuin nykyinen parkkipaikka olisi alueelle hyväksi. Museota ei kuitenkaan kannata rakentaa hinnalla millä hyvänsä ja olennaista on se, että alue ja mahdollinen museo on kaikkien kaupunkilaisten käytössä.

 1. Helsingin kaupunki ei saa myydä Lapinlahden alueen rakennuksia kiinteistösijoittajille, vaan rakennukset on pidettävä julkisessa omistuksessa.
 • Täysin samaa mieltä

Ainutlaatuinen kulttuuri- ja virkistysalue on tärkeää säilyttää julkisessa omistuksessa kaikkien kaupunkien saatavilla. Samalla täytyy varmistaa, että alueen rakennukset kunnostetaan ja alueella toimivien järjestöjen toimintaedellytykset turvataan.

 1. Pidän nuorten tekemää rikollisuutta turvallisuutta uhkaavana ongelmana, johon on puututtava muutenkin kuin sosiaalipalveluita ja koulujen tukea lisäämällä.
 • Samaa mieltä

Nuorten väkivallan ehkäisemiseksi tulisi tarjota tukea ja ohjausta koko ikäluokan ohella myös suoraan riskiryhmille. Nuorten väkivaltaa ehkäistään parhaiten tukemalla lapsia ja perheitä ajoissa eli vahvistamalla peruskoulun tukimahdollisuuksia sekä tukemalla lastensuojelutyötä. Myös koulujen pitää olla turvallisia paikkoja kaikille. Väkivallan, kiusaamisen, syrjinnän ja rasismin ehkäisylle pitää olla riittävät resurssit jokaisessa oppilaitoksessa.