Kaupunginvaltuusto 11.2.2015: Vuoden 2016 talousarvion lähetekeskustelu

Leo Stranius 2014Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontui keskiviikkona 11.2.2015. Esityslista löytyy kokonaisuudessaan täältä ja alla avattuna.

Merkittäviä yksittäisiä asioita olivat mm. seuraavat:

– Tarkastuslautakunnan erillisraportti sitovista tavoitteista
– HKL:n johtokunnan puheenjohtajan valinta
– Vuoden 2014 talousarvion ylitykset
– Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittaminen
– Tietokeskuksen johtajan valinta
– Tontin myyminen Kauppakeskus Itäkeskus Oy:lle
– Vuoden 2016 talousarviota koskeva lähetekeskustelu

* * *

Asiakirja
Kaupunginvaltuusto
03 / 11.02.2015

Sisältö:

PUHEENJOHTAJA

1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

TARKASTUSLAUTAKUNTA

3 Tarkastuslautakunnan erillisraportti talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden yhteydestä strategiaohjelmaan

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan erillisraportin (pdf) ja siitä saadun kaupunginhallituksen lausunnon (pdf).

Tarkastuslautakunnan raportista käy ilmi, että todellisuudessa virastojen sitovat tavoitteet ovat vain osin linjassa tai johdettuja valtuuston hyväksymästä strategiasta käsin. Näin ollen tarkastuslautakunta toteaakin seuraavaa:

– Virastojen ja liikelaitosten tulee talousarvioehdotusta laatiessaan ottaa huomioon kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet siten, että sitovat toiminnalliset tavoitteet ohjaavat toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Lauta- ja johtokuntien tulee talousarvioehdotuksen hyväksyessään varmistaa, että näin on toimittu.

– Kaupunginkanslian tulee talousarvioprosessin yhteydessä varmistaa, että hallintokunta on sitovia toiminnallisia tavoitteita asettaessaan ottanut huomioon kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet.

– Hallintokuntien tulee hyödyntää sitovien toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa strategia- ohjelman ja sitä toteuttavien toimenpideohjelmien toimenpiteitä.

– Kaupunginkanslian talousarvioehdotuksesta tulee jatkossa tehdä virastopäällikön päätös.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

Kaupunginvaltuusto valitsi Otso Kivekkään tilalle HKL:n johtokunnan puheenjohtajaksi Tuomas Rantasen.

5 Teknisen palvelun lautakunnan jäsenen valinta

KD valitsi Tuulikki Vuorisen tilalle Heini Röyskön uudeksi jäseneksi teknisen palvelun lautakuntaan.

6 Nuorisolautakunnan varajäsenen valinta

RKP valitsi Linda Niemen tilalle uuden henkilön nuorisolautakunnan varajäseneksi.

7 Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta

Keskusta valitsi Terhi Peltokorven tilalle Laura Kolben uudeksi jäseneksi suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan.

8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

KD valitsi Heidi Röyskön tilalle Tuulikki Teporan uudeksi jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon.

9 Eräiden vuoden 2014 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen ja toimintakatteen alittaminen

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa teknisen palvelun lautakunnan alittamaan Helsingin kaupungin tukkutorin vuoden 2014 talousarvioon merkityn toimintakatteen seuraavasti:

Ta-kohta 2 05 Helsingin kaupungin tukkutori
toimintakate talousarviossa -517 000 euroa
toimintakatteen alitus -376 000 euroa

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää vuoden 2014 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohdalta 4 17 04 Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille -65 000 euroa
Ta-kohdalle 4 17 03 Yhteisöjen tukeminen +65 000 euroa

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginorkesterin johtokunnan ylittämään vuoden 2014 talousarvioon merkityn määrärahan seuraavasti:

Ta-kohta 4 19 01 Kaupunginorkesteri
määräraha talousarviossa 12 567 000 euroa
määrärahan ylitys 330 000 euroa

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää vuoden 2014 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohdalta 8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeet -231 000 euroa
Ta-kohdalle 8 18 08 Helsingin kaupungin tukkutori, peruskorjaukset ja suunnittelu +231 000 euroa

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2014 talousarvioon merkityn määrärahan seuraavasti:

Ta-kohta 9 01 02 22 Muu antolainaus, Sosiaalisen luototuksen lainojen myöntämiseen, Sosiaali- ja terveyslautakunnan käytettäväksi
määräraha talousarviossa 1 800 000 euroa
määrärahan ylitys 68 000 euroa

Täällä tarkemmin.

10 Yhtiöittämisistä johtuvat vuoden 2014 talousarviomäärärahojen ylitykset

Kaupunginvaltuusto päätti poistaa asian listalta. Täällä tarkemmin.

11 Vuonna 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2015 talousarvioon

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginkanslian, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, opetuslautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, Helsingin taidemuseon johtokunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, liikuntalautakunnan, kaupunginorkesterin johtokunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja rakennuslautakunnan sekä tietokeskuksen ylittämään vuoden 2015 talousarvion.

Täällä tarkemmin ja lista siirroista.

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 17,52 milj. euroa ja investointiosassa 130,26 milj. euroa sekä rahoitusosassa 11,39 milj. euroa.

12 Lisäyksen tekeminen Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamista koskevaan yhteistyösopimukseen

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisessa tehtyyn sopimukseen Suomen valtion kanssa solmittavan lisäyksen (pdf), jonka mukaan kaupungin rahoitusosuus perusparannushankkeen kustannuksista on yhteensä enintään 104,5 miljoonaa euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää osaltaan hyväksyä Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen 3.11.2014 päivätyn hankesuunnitelman.

Täällä tarkemmin.

SIVISTYSTOIMI

13 Tietokeskuksen johtajan virkaan ottaminen

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa PhD, yhteiskuntatieteiden maisteri Timo Cantellin tietokeskuksen johtajan virkaan 1.4.2015 lukien virkaan kuuluvan 7190 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Täällä tarkemmin.

14 Helsingin kaupungin eläintarhan johtosäännön uudistaminen

Kaupunginvaltuusto päätti kumota 11.12.1996 hyväksymänsä eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosäännön siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja hyväksyä Helsingin kaupungin eläintarhan johtosäännön kuulumaan seuraavasti.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

15 Tontin myyminen Kauppakeskus Itäkeskus Oy:lle (Vartiokylä, tontti 45173/22)

Kauppakeskus Itäkeskus Oy on yhtiön ja tonttiosaston keskinäisten neuvottelujen tuloksena tehnyt vuokrasopimuksen nojalla hallitsemastaan tontista 45173/22 noin 10 miljoonan euron suuruisen ostotarjouksen. Samassa yhteydessä on neuvoteltu kauppa myös kahdesta muusta ostajalle vuokratusta tontista, jolloin nyt myytäväksi esitettävän tontin ja kiinteistölautakunnan 22.1.2015 myytäväksi päätettyjen tonttien hinta muodostuu yhteensä noin 12,9 miljoonaksi euroksi.

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään Kauppakeskus Itäkeskus Oy:lle Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin nro 45173 tontin nro 22 (pinta-ala 6 560 m², rakennusoikeus 10 900 k-m²) seuraavin ehdoin:

1 Kauppahinta on kymmenen miljoonaa yhdeksäntoistatuhatta yhdeksänsataakolmekymmentäneljä (10 019 934) euroa.

2 Tontin 45173/22 pitkäaikainen maanvuokrasopimus merkitään päättymään tonttikaupan allekirjoituspäivänä.

3 Muilta osin noudatetaan liitteenä 1 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisia ehtoja.

KAUPUNGINJOHTAJA

16 Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

Kaupunginvaltuusto päätti

1 käydä asiasta lähetekeskustelun,
2 merkitä keskustelun tiedoksi ja
3 todeta, että asiasta laadittu keskustelupöytäkirja lähetetään lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille käytettäväksi talousarvion laadintatyössä.

Täällä tarkemmin yleisestä taloustilanteesta ja Helsingin talouden liikkumavarasta.

Vuoden 2015 talousarvioon sisältyvän taloussuunnitelman 2015–2017 lähtökohtana oli valtuustokauden 2013–2016 strategiaohjelman mukainen talouden tasapainoa ja tuottavuuden parantamista koskeva tavoite:

– velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella valtuustokaudella 2013–2016 ja rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla.

Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus joulukuulta 2014 löytyy täältä (pdf).

* * *

Jätä kommentti