Helsingin ympäristölautakunnan avoin kokous 19.11.2013

Leo Stranius ja hiilinieluYmpäristölautakunta kokoontuu seuraavan tiistaina 19.11. klo 16.15 alkaen.

Kokous on yleisölle ja tiedotusvälineille poikkeuksellisesti avoin. Yleensä lautakuntien kokoukset ovat suljettuja.

Kokouspaikkana on juhlallisesti kaupungintalo kaupunginvaltuuston salissa. Kokous lähetetään suorana myös Helsinki-kanavalla.

Kokouksen esityslista löytyy kokonaisuudessaan oheisen linkin takaa ja alla hiukan avattuna.

Pitäisikö avoimuutta tuoda lisää kaupungin päätöksentekoon? Mitä mahdollisuuksia ja toisaalta ongelmia voi seurata siitä, että lautakunnan kokoukset ovat yleisölle avoimia?

* * *

Esityslista: Ympäristölautakunta 19.11. klo 16.15

YMPÄRISTÖJOHTAJA

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

2 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ymk_2013-11-19_Ylk_17_El/8BDB06EB-A5CF-454B-8E06-0EAC9785E26A/Ilmoitusasiat.html

3 Ympäristölautakunnan kokousajat keväällä 2014

Ympäristölautakunta päättänee kokoontua kevätkaudella vuonna 2014 tiistaisin 14.1.; 4.2.; 25.2.; 18.3.; 1.4.; 15.4.; 6.5.; 20.5.; 10.6. ja 24.6. klo 16:15 osoitteessa Viikinkaari 2a, 1. krs. kokoushuone Fastholma.

4 Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2014

Vuonna 2014 tarkastuksia on tarkoitus tehdä yhteensä 482 kpl. Suunnitelma luettavissa täällä:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ymk_2013-11-19_Ylk_17_El/7AA885D9-8D3F-4DC4-815B-7043814BCBFB/Liite.pdf

5 Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013- 2014, päivitys vuodelle 2014

Päivitetty suunnitelma löytyy täältä:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ymk_2013-11-19_Ylk_17_El/444F8522-8649-4B30-A9C9-ACDC6C703C2B/Liite.pdf

YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

1 Lausunnon antaminen Herttoniemen korttelin 43257 tontti 1, Reginankuja 3, asemakaavan muutoksesta nro 12234

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen pitkään rakentamattomana olleelle liike- ja julkisten rakennusten tontille. Tontti on rakentamaton ja tilapäiskäytössä pysäköintikenttänä. Ympäristölautakunta päättänee, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Tarkemmin täällä:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ymk_2013-11-19_Ylk_17_El/85F07BCF-FCA4-4FF7-A5BF-F4B6C2E6CC37/Lausunnon_antaminen_Herttoniemen_korttelin_43257_t.html

2 Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Tapulikaupungin Maatullinpuiston eteläosan asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12191

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Tapulikaupungin kerrostalo-alueen ja Tapaninkylän pientaloalueen asuntokannan täydentäminen ja monipuolistaminen lapsiperheille soveltuvalla tiiviillä ja matalalla pientalovaltaisella asuinrakentamisella. Ympäristölautakunta päättänee, ettei sillä ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Tarkemmin täällä:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ymk_2013-11-19_Ylk_17_El/8B058C07-6008-4E9A-9A4E-3ED1AF0FFCE4/Lausunto_kaupunkisuunnitteluvirastolle_Tapulikaupu.html

3 Palmian Catering-palvelujen hiilijalanjälki -selvitys

Palmian catering-palvelujen hiilijalanjälki oli noin 24 000 tonnia hiilidioksidi-ekvivalenttia. Suuruusluokan hahmottamiseksi voidaan arvioida, että se vastaa noin kuutta prosenttia koko kaupunkiorganisaation suorista kasvihuonepäästöistä tai lähes puolta kaupungin joukkoliikenteen polttoaineiden käytön aiheuttamista ilmastopäästöistä.

Hiilijalanjälkilaskennan mukaan ruokapalvelujen aiheuttamista päästöistä 58 % syntyi ruuan alkutuotannossa, 41 % Catering Pakkalan tuotantolaitoksen ja keittiöiden energian kulutuksesta ja 1 % sisäisistä ruokakuljetuksista. Laskenta tuo esiin, miten erilaisia ilmastovaikutuksia eri ruoka-aineilla on. Lihatuotteiden ilmastovaikutus on tutkimusten mukaan kaikkein suurin, ja tämä näkyy myös tehdyssä laskennassa.  Lihatuotteiden osuus ruuan päästöistä oli selvityksessä noin puolet ja maidon noin kolmannes.

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi raportin ”Palmia Catering-palvelujen hiilijalanjälki, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 16/2013”:  http://www.hel.fi/hel2/ymk/julkaisut/2013/julkaisu_16_13_net.pdf

4 Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee uusiutuvien energialähteiden sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden varmistamista

Ihan hyvä vastaus:

Ympäristölautakunta toteaa, että kestävän kehityksen mukaisten hankintojen kehittäminen koskee uusiutuvia energialähteiden hankinnan lisäksi myös kaikkia muita hankintoja. Osaamishaasteita on erityisesti pitkiä alihankintaketjuja sisältävissä hankinnoissa, joissa tuotteen alkuperä ja ympäristövaikutukset ovat usein hankalasti jäljitettävissä. Näissä tapauksissa kaupungin on hankkijana kuitenkin myös kannettava vastuunsa, mikä tarkoittaa hankintaketjuun perehtymistä tai esimerkiksi hankintasopimusten ehtojen auditointeja. Kaupungilla ei kuitenkaan yleensä ole kovin paljoa resursseja esim. auditointeihin, mutta vaihtoehtoina voisivat olla kaupunkien välinen yhteistyö tai järjestöjen kuten Finnwatchin hyödyntäminen tiedon tuottajina hankinnan ympäristövaikutuksista. Uusiutuvien polttoaineiden lisäksi myös fossiilisten polttoaineiden tuotannon ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia voisi arvioida tarkemmin esim. juuri järjestöjen kanssa yhteistyössä. Kaupunki voisi myös avoimemmin kertoa, mistä ja kuinka paljon mitäkin polttoainetta tai muita tuotteita hankitaan sekä mitä menetelmiä kestävyyden ja vastuullisuuden toteamiseen käytetään (kriteeristöt, standardit, auditoinnit, järjestöt jne.).

Täällä vielä tarkemmin:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ymk_2013-11-19_Ylk_17_El/F8D90E9E-40C0-4109-B31B-2852DB50B699/Lausunto_valtuustoaloitteesta_joka_koskee_uusiutuv.html

5 Helsingin, Lahden ja Turun vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta sekä esitys kaupunginhallitukselle tiekartan laatimisesta

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi raportin ”Helsingin, Lahden ja Turun kaupunkien vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta” ja päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että vertaisarvioinnin tulosten mukaisesti käynnistettäisiin Helsingin kaupungin ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja hillinnän tiekartan valmistelu.

Raportti on saatavilla täällä: http://www.hel.fi/hel2/ymk/julkaisut/2013/julkaisu_15_13_net.pdf

6 Lausunto valtuutettu Razmyarin aloitteesta koskien Sipoonkorven kansallispuiston retkeilymahdollisuuksia ja tiedottamisen parantamista

Aloitteessa esitetään tiedotuskeskuksen perustamista yleiskaavassa osoitetun joukkoliikenneaseman läheisyyteen. Laaja tiedotuskeskus on asemakaavatason kysymys, joka tulee ratkaista siinä vaiheessa. Pienempi infopiste on vähintään tarpeellinen ja helposti toteutettavissa, kun joukkoliikenne kansallispuistoon alkaa toimia. Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistojen hyvä tavoitettavuus joukkoliikenteellä on myös yleiskaavatyössä asetettu tavoite.

Tarkemmin täällä:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ymk_2013-11-19_Ylk_17_El/9E7E852F-1214-4805-ACE9-4F73F6C53931/Lausunto_valtuutettu_Razmyarin_aloitteesta_koskien.html

YMPÄRISTÖVALVONTAYKSIKKÖ

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ymk_2013-11-19_Ylk_17_El/85175568-09D6-44FF-B679-DCB15515D2C6/Ilmoitusasiat.html

2 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran ympäristölupahakemuksesta

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 27.9.2013, nro 184/2013/1, joka koski Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaista ympäristölupahakemusta vesipitoisten massojen käsittelystä ja välivarastoinnista Kyläsaaren entisen jätevedenpuhdistamon altaissa.

3 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Surehand Oy:n ympäristölupa-asiassa

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 1.11.2013, No 219/2013/1, ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta Surehand Oy:n hakemuksesta, joka koski rakennusjätteiden ja kaupan ja teollisuuden energiakäyttöön soveltuvien jätteidenvastaanottoa ja kierrätystä.

4 Ympäristölautakunnan lausunto Belle Selene Xian valtuustoaloitteesta, joka koskee kaupungin kierrätysprosessien tehostamista

Aloitteessa toivotaan lisää kierrätyspisteitä. Ympäristölautakunta päättänee antaa seuraavan lausunnon:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ymk_2013-11-19_Ylk_17_El/78640FFB-1691-4CD5-9DF4-BE0FD509C57E/Ymparistolautakunnan_lausunto_Belle_Selene_Xian_va.html

YMPÄRISTÖTERVEYSYKSIKKÖ

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ymk_2013-11-19_Ylk_17_El/4A8F3324-8B91-42B0-94C5-03FBD15E12E5/Ilmoitusasiat.html

2 Yleisten uimarantojen hygienia, uimavesiluokitus ja kuluttajaturvallisuus Helsingissä vuonna 2013

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi raportin Mattila, J ja Rastas, T: Yleisten uimarantojen hygienia, uimavesiluokitus ja kuluttajaturvallisuus Helsingissä vuonna 2013: http://www.hel.fi/hel2/ymk/julkaisut/2013/julkaisu_19_13_net.pdf

Helsingin suuret yleiset uimarannat luokiteltiin erinomaisiksi (7 kpl), hyviksi (4 kpl) ja tyydyttäväksi (1 kpl).

3 Pizzatäytteiden hygieeninen laatu Helsingissä 2012–2013

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi julkaisun Elina Pahkala ja Janne Viiru: Pizzatäytteiden hygieeninen laatu Helsingissä 2012–2013: http://www.hel.fi/hel2/ymk/julkaisut/2013/julkaisu_18_13_net.pdf

Projektissa otettiin yhteensä 200 näytettä sadasta eri pizzeriasta. Näytteistä 117 oli kypsiä lihatuotteita ja 83 kasviperäisiä elintarvikkeita kuten herkkusieniä tai ananasta. Kaikista tutkituista näytteistä 67 % oli hygieeniseltä laadultaan hyviä, 16 % oli välttäviä ja 17 % huonoja.

PUHEENJOHTAJA

1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

YMPÄRISTÖJOHTAJA

6 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Jätä kommentti