Ympäristölautakunta 16.4.2013: Kumpulan koulun sulkeminen

Kumpulan kouluYmpäristölautakunta kokoontui tiistaina 16.4.2013. Esityslista löytyy täältä.

Keskustelimme kokouksen aluksi Käpylän peruskoulun, Limingantie 39, sivutoimipisteen tilanteesta.

Ympäristölautakunta ei tehnyt koulusta kokouksessa mitään päätöstä. Asia oli esityslistalla mukana ilmoitusasioissa.

Ympäristökeskus on arvioinut Käpylän peruskoulussa, Limingantie 39, olosuhteiden olevan sellaiset, että niistä voi aiheutua terveydensuojelulain 1 §:n tarkoittamaa terveyshaittaa.

Ympäristökeskus teki 1.12.2011 kouluun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen ja kehotti 8.2.2012 tilakeskusta toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien epäkohtien poistamiseksi sekä pyysi selvitystä korjaustoimenpiteistä ja aikataulusta.

Tilakeskus toimitti erillisen pyynnön jälkeen 23.8.2012 ympäristökeskukseen koulusta tehdyn tutkimusselosteen kosteus- ja rakennetutkimuksista. Selvityksen toimenpide-ehdotuksessa todetaan mm. että rakennus vaatii mittavaa peruskorjausta tai purkamista.

Tämän jälkeen tilakeskus ei ryhtynyt korjaustoimenpiteisiin, jonka vuoksi osapuolia kuultiin 17.12.2012 päivätyllä kirjeellä mm. sekä mahdollisesta korjausmääräyksen antamisesta että mahdollisesta tilojen käyttökiellosta.

Kiinteistöviraston tilakeskus totesi vastineessaan, että on epätarkoituksenmukaista korjata elinkaarensa loppupäässä olevaa tilapäistä rakennusta, ja mainitsi, että opetusvirastosta saatujen tietojen mukaan Käpylän peruskoulun pysyviin tiloihin mahtuvat kaikki Käpylän peruskoulun oppilaaksiottoalueella asuvat oppilaat.

Opetusvirasto totesi omassa vastineessaan, että viipalerakennus on elinkaarensa päässä eikä sen peruskorjaaminen ole enää tarkoituksenmukaista.

Ympäristökeskus kehotti 19.2.2013 opetusvirastoa ottamaan koulun tilat pois käytöstä, koska tiloissa ei ollut ryhdytty korjaustoimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi. Ensimmäisenä vastineenaan 7.3.2013 Opetusvirasto ilmoitti vievänsä asian kiireellisenä opetuslautakunnan ratkaistavaksi. Ympäristökeskus jäi odottamaan tietoa konkreettisista opetusviraston toimenpiteistä. Tuolloin oli tieto, että asia olisi mennyt opetuslautakuntaan 26.3.2013, johon se ei kuitenkaan mennyt. Opetusvirasto kuitenkin 26.3.2013 ilmoitti, että tilat otetaan pois käytöstä 15.4.2013.

Mikäli opetusvirasto ei olisi ilmoittanut opetuksen siirtämisestä pois tiloista, olisi tilojen käyttökielto tuotu kiireellisenä ympäristölautakunnan ratkaistavaksi.

Oppilaiden vanhemmat ovat vastustaneet koulun sulkemista jo vuosia ja nyt myös tehdyn ratkaisun osalta. Vastustus on johtunut oppilaiden koulutien muuttumisesta turvattomammaksi vilkasliikenteisen tien ylityksen vuoksi. Ympäristökeskus katsoo, että niin oppilaiden kuin opettajienkin terveyden turvaamiseksi opetuksen siirto pois tiloista on tehtävä ilmoitetun mukaisesti.

Yleensä vastaavissa tapauksissa virastojen välinen yhteistyö on toiminut hyvin ja viime kuukausinakin on otettu erilaisia tiloja (lähinnä päiväkotitiloja) pois käytöstä hyvin nopealla aikataululla ilman, että ympäristökeskuksen olisi ollut tarvetta määrätä tai edes kehottaa tiloista ja toiminnasta vastaavia tahoja.

Erikoista tilanteessa on myös se, että koulun vanhempia ei ole tiedotettu tilakeskuksen tai opetusviraston toimesta hyvissä ajoin.

Lisäksi pyysin ympäristökeskukselta vielä raportin siitä, miten paljon terveystarkastuksia on eri kouluihin viimeisen vuoden aikana tehty ja kuinka useassa tapauksessa on ollut jotain huomautettavaa.

Alla ympäristölautakunnan muut päätökset:

***

Ympäristölautakunta 16.4.2013

YMPÄRISTÖJOHTAJA

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ympäristölautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita pöytäkirjantarkastajat.

2 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä.

3 Vuoden 2014 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisohjeet

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisohjeet ja hyväksyä esittelijän selvityksen valmisteluaikatauluksi. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus esitellään lautakunnalle 7.5.2013 ja tuodaan lautakunnan päätettäväksi 21.5.2013.

4 Oikaisuvaatimus koskien elintarviketarkastajan virkaa (työavain 39-15-12)

Ympäristölautakunta päätti hylätä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan 29.1.2013 tekemää päätöstä (elintarviketarkastajan virka, 4 §) koskevan oikaisuvaatimuksen.

Eräs hakija teki 21.2.2013 oikaisuvaatimuksen koskien ympäristöjohtajan valintapäätöstä elintarviketarkastajan virkaan 29.1.2013. Hän ei esitä tehdyn päätöksen hylkäämistä, vaan kertoo oikaisuvaatimuksessa mielipiteitään siitä, mitä olisi tullut ottaa huomioon valintapäätöstä tehtäessä.

Hakija ei esittänyt hakemuksessaan riittävää selvitystä kelpoisuudestaan elintarviketarkastajan virkaan eikä häntä hakemuksen perusteella valittu haastateltavien joukkoon.

5 Eron myöntäminen johtavan ympäristötarkastajan virasta

Ympäristölautakunta päätti myöntää filosofian maisteri Juha Lahtelalle eron ympäristövalvontayksikön johtavan ympäristötarkastajan virasta (vak.nro 128012) 1.5.2013 alkaen.

YMPÄRISTÖVALVONTAYKSIKKÖ

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioissa oli mm. Käpylän peruskoulun, Limingantie 39, sivutoimipisteen tilanne. Ilmoitusasiat täällä.

2 Ympäristölautakunnan lausunto kahdesta Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran ympäristölupahakemuksesta

Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran ympäristölupahakemuksista koskien Kyläsaaren välivarastointi- ja kompostointikenttää seuraavan lausunnon.

YMPÄRISTÖTERVEYSYKSIKKÖ

1 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat täällä.

2 Terveydensuojelulain 51 §:n mukaisen määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen Time For Tea Catering Oy:lle

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan uhkasakon asettamista koskevan päätöksen: Time For Tea Catering Oy:n on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin terveyshaitaksi luokiteltavan meluhaitan poistamiseksi. Meluhaitta on poistettava niin, ettei Astoria-salissa soitettava musiikki aiheuta sosiaali- ja terveysministeriön antamien sisämelun ohjearvojen ylityksiä kyseisessä asunnossa osoitteessa Annankatu 3. Ympäristölautakunta asettaa päävelvoitteen tehosteeksi 20 000 euron uhkasakon.

3 Yhteenveto löytöeläinten hoidosta 2012

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi yhteenvedon löytöeläinten hoidosta vuonna 2012.

Viikin löytöeläintalossa hoidettiin vuonna 2012 1496 eläintä, joista 885 (59%) oli Helsingin alueelta. Vuonna 2011 helsinkiläisiä löytöeläimiä oli 998, vuonna 2010 956, vuonna 2009 890 ja vuonna 2008 vastaavasti 948.

Vuonna 2012 löytöeläintalossa hoidetuista helsinkiläisistä löytöeläimistä 593 oli varsinaisia löytöeläimiä, 155 eläinsuojelueläinlääkärin huostaan ottamia ja 137 ns. sosiaalisista syistä hoitoon otettuja eläimiä. Eläimistä 428 (48%) oli kissoja, 401 (45%) koiria ja 56 (6%) muita pienikokoisia seura- ja harraste-eläimiä, kuten marsuja ja kaneja.

Helsinkiläisten eläinten hoitovuorokausia oli yhteensä 7876, joista kissojen hoitovuorokausia oli 5191 (keskimäärin 11 vrk) ja koirien 2005 (keskimäärin 5 vrk).

4 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Lihatukku Veijo Votkin Oy:n liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta

Ympäristölautakunta päätti hyväksyä hakemuksen mukaisesti Lihatukku Veijo Votkin Oy:n liha-alan laitoksen olennaisen muutoksen, joka liittyy selkäytimen erottamiseen yli kahdentoista kuukauden ikäisten lampaiden ruhoista TSE-riskiaineksena leikkaamossa.

5 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus, Tuomaan Kalatukku Oy:n elintarvikehuoneiston hyväksymisestä kala-alan laitokseksi

Ympäristölautakunta päätti hyväksyä hakemuksen mukaisesti Tuomaan Kalatukku Oy:n elintarvikehuoneiston kala-alan laitokseksi.

Laitoksen toiminnot ovat kalojen perkaus, fileointi, viipalointi, paloittelu, pakkaaminen, pakastaminen ja varastointi, kalajalosteiden valmistaminen marinoimalla tai suolaamalla, mädin uudelleen pakkaaminen sekä kalavoileipien valmistus.

PUHEENJOHTAJA

1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Ympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen viranomaisten tekemiä päätöksiä.

YMPÄRISTÖJOHTAJA

6 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Ympäristölautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Jätä kommentti