Kaupunginvaltuusto 24.4.2013: Strategiaohjelma ja metropolialueen esiselvitys

Kaupunginvaltuuston kokouksessa hyväksyttiin strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016 ja äänestettiin valtuutettujen tekemistä ponsiesityksistä. Lisäksi käytiin lähetekeskustelu metropolialueen esiselvityksestä annettavasta lausunnosta.

Alla olevassa kuvassa on näkymä valtuustosaliin omalta paikaltani.

Kaupunginvaltuustossa

Ohessa valtuuston kokouksen päätökset.

PUHEENJOHTAJA

1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 Kyselytunti

Kokouksen aluksi järjestettiin valtuutettujen kyselytunti. Valtuutettu Sami Muttilainen kysyi: mihin toimiin kaupunki aikoo ryhtyä, että nuorille saadaan tilat Kampin alueelta? Muut kysymykset löytyvät täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen strategiaohjelmaksi vuosiksi 2013–2016. Strategiaohjelma on lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 2014 talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosiksi 2014–16 sekä muita valtuustokauden suunnitelmia ja toimenpiteitä.

Samassa yhteydessä äänestettiin valtuutettujen tekemistä toivomusponsista.

Tein viime kokouksessa strategiaohjelmaan toivomusponnen, jossa Helsinki selvittäisi vuosittaisten tai valtuustokauden mittaisten päästökiintiöiden asettamista kaupungin virastoille 30 % päästövähennystavoitteeseen pääsemiseksi. Äänestyksessä aloitettani kannatti 34 valtuutettua (tyhjiä 39, vastustajia 9 ja poissa 3), joten toivomusponsi jäi hyväksymättä.

Toivomusponsi päästökiintiöistä äänestyskartta Leo Stranius

Sen sijaan äänestyksissä meni läpi monta muuta hyvää ponsiesitystä. Esimerkiksi Thomas Wallgrenin ponsi, että uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvaessa varmistetaan niiden sosiaalinen ja ekologinen kestävyys, Laura Rissasen ponsi, että vuoden 2013 aikana selvitetään mahdollisuudet kartoittaa lähisuhdeväkivallan uhrien palveluketjut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja toteuttaa kampanja palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi sekä Jarmo Niemisen ponsi, että metsäisen suojeluverkon luominen perustuu tarvittaviin luontoselvityksiin.

5 Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto päätti
1. myöntää Pauliina Postille vapautuksen Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta
2. valita Sami Heistaron uudeksi jäseneksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

6 Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen edellyttämät muutokset vuoden 2013 talousarvioon

Kaupunginvaltuusto päätti tehdä seuraavat sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutokseen liittyvistä työnjaollisista muutoksista aiheutuvat muutokset vuoden 2013 talousarvioon.

7 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lainojen takaaminen

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä saamien enintään 114 000 000 euron suuruisten lainojen, niiden korkojen, viivästyskorkojen ja mahdollisten perimis- ja muiden kulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta.

8 Keskushallinnon organisaation uudistaminen

Kaupunginvaltuusto päätti 1.1.2014 lukien perustaa kaupunginkanslian sekä hyväksyä sille johtosäännön

9 Keskushallinnon organisaatiomuutoksen aiheuttamat muutokset kaupunginvaltuuston työjärjestykseen sekä eräisiin johtosääntöihin

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 1.1.2014 lukien perustaa kaupunginkanslian sekä hyväksyä sille johtosäännön seuraavasti.

10 Äänestysaluejaon muuttaminen

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa 27.4.2005 vahvistamaansa ja 7.4.2008 sekä 7.4.2010 muuttamaansa äänestysaluejakoa siten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajat tarkistetaan seuraavalla tavalla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

11 Herttoniemen tontin 43011/13 vuokrausperusteiden määrääminen (Herttoniemi, Hitsaajankatu 7)

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12120 mukaisen 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemenranta) asuinkerrostalojen korttelialueen nro 43011 tontin nro 30 lautakunnan määräämästä ajankohdasta lukien sääntelemättömään ilman Hitas-ehtoja toteutettavaan omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantoon 31.12.2070 saakka

12 Kampin tontin 72/2 asemakaavan muuttaminen (nro 12145; Albertinkatu 27 b)

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin nro 72 tontin nro 2 asemakaavan muutoksen 16.10.2012 päivätyn ja 5.3.2013 muutetun piirustuksen nro 12145 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

13 Herttoniemen tontin 43011/30 asemakaavan muuttaminen (nro 12120; Hitsaajankatu 7)

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemenranta) korttelin nro 43011 tontin nro 30 asemakaavan muutoksen 16.10.2012 päivätyn ja 14.3.2013 muutetun piirustuksen nro 12120 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

14 Vartiokylän tontin 45052/1, tontin 45174/2 ja tonttien 45176/2-5 sekä katu-, puisto- ja raideliikennealueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12024; Itäkeskuksen hotelli ja elokuvakeskus)

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Itäkeskus) korttelin nro 45052 tontin nro 1, korttelin nro 45175 tontin nro 2, korttelin nro 45176 tonttien nro 2-5 sekä katu-, ja puisto-, ja raideliikennealueiden asemakaavan muutoksen 16.12.2010 päivätyn ja 18.12.2012 muutetun piirustuksen nro 12024 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin Sami Muttilaisen kaksi ponsiesitystä:

– ”Uuden rakentamisen myötä kauppakeskuksessa tulisi turvata myös vapaata, ei kaupallista tilaa alueen asukkaille.”

– ”Rakennusvaiheessa tulisi huomioida myös Turunlinnantien turvallisuus. Turunlinnantie on jo nyt vaarallinen ja kaaottinen, lähellä on mm. päiväkoti ja koulu. Uusien rakennusten byggaaminen lisää liikennettä myös Turunlinnantiellä.”

15 Laajasalon tonttien 49178/35-50, kortteleiden 49180-49185, 49187 ja 49188 sekä virkistys-, urheilu-, suojelu- ja katualueiden asemakaavan hyväksyminen ja erityisalueen asemakaavan muuttaminen (nro 110950; Hopealaakso)

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo, Tahvonlahti) korttelin nro 49178 tonttien nro 35-50, kortteleiden nro 49180-49185, korttelin nro 49187 ja korttelin nro 49188 sekä virkistys-, urheilu-, suojelu- ja katualueiden asemakaavan ja 49. kaupunginosan (Laajasalo) erityisalueiden asemakaavan muutoksen 17.12.2009 päivätyn ja 14.2.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen nro 11950 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

16 Eron myöntäminen Janne Gallen-Kallela-Sirenille Helsingin kaupungin taidemuseon johtajan virasta

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Janne Gallen-Kallela-Sirénille eron kaupungin taidemuseon johtajan virasta 1.5.2013 lukien.

KAUPUNGINJOHTAJA

17 Lähetekeskustelu metropolialueen esiselvityksestä annettavasta lausunnosta

Kaupunginvaltuusto päätti käydä asiassa lähetekeskustelun jatkovalmistelun pohjaksi.

Vihreiden ryhmäpuheenvuoron käytti Otso Kivekäs. Hän kiteytti puheenvuoron aluksi aika hyvin omatkin näkemykseni metropolialueen kehittämisestä.

”Helsingin, ja koko Helsigin seudun kannalta nyt esitetty metropolimalli on huono. Se säilyttää lähes kaikki nykyiset ongelmat ja tuo tukun uusia. Eikä se vie meitä piiruakaan lähemmäs toimivaa kaksiportaista demokratiaa. Siksi nyt on valittava kuntaliitosten tie. Pääkaupunkiseudun kunnat on liitettävä yhdeksi kunnaksi. Lähidemokratiaa tulee kehittää sen sisällä, kuntauudistuksesta riippumatta.”

Keinotekoiset kuntarajat aiheuttavat kaavoitusongelmia ja pirstovat yhdyskuntarakennetta. Kuntarajat estävät myös palveluiden tarkoituksenmukaisen järjestämisen.

Yrjö Hakanen teki palautusesityksen, jossa ”Valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että lausunnosta metropolialueen esiselvitykseen päättää valtuusto ja sitä ennen kuullaan asukkaita.”

Hakasen palautusesitys hävisi kuitenkin äänin 61-14 (3 tyhjää).

Leo Stranius ja Mari PuoskariMetropolikeskustelun lomassa oli aikaa käydä teellä valtuuston puheenjohtaja Mari Puoskarin kanssa. Teen tarjosi ja kuvan otti kaupunginvaltuutettu Paavo Arhinmäki.

Paavo Arhinmäki yritti tarjota myös possumunkin puolikasta, mutta kieltäydyin vedoten siihen, että se on turhake. Ja taustalla hääri nähtävästi huomaamatta myös kokoomuksen Lasse Männistö.

Jätä kommentti