Ympäristölautakunta 19.3.2013

Ympäristölautakunnan kokoushuoneen seinällä komeili Ulla-Maija Vikmanin tuore tekstiilitaideteos nimeltään "Hiilinielu".
Ympäristölautakunnan kokoushuoneen seinällä komeili Ulla-Maija Vikmanin tuore tekstiilitaideteos nimeltään ”Hiilinielu”.

Ympäristölautakunnan kokouksessa (19.3.2013) keskusteltiin mm. valtuustoaloitteestani vuosittaisista päästökiintiöistä sekä ympäristökeskuksen resursseista tulevia budjettineuvotteluita silmälläpitäen.

Pelkästään tulevien palkankorotusten kattamiseksi ympäristökeskuksen budjettiin tarvitaan vähintään noin 200 000 euron lisärahoitus.

Tämän lisäksi esimerkiksi ympäristöterveysyksikössä, jossa ei ole nyt pystytty tekemään edes lain vaatimia tarkastuksia, on neljä virkaa täyttämättä puuttuvien palkkarahojen takia. Tämä vaatisi noin 240 000 euroa lisärahaa.

Yhteensä tarve on siis lähes 0,5 miljoonaa euroa.

Lisäksi keskustelimme Helsingin kaupungin ympäristöpalkinnosta. Oli aika kiva yllätys, että myös minua oli ehdotettu palkinnon saajaksi peräti kolmelta eri taholta. Palkinnosta päättää Pekka Sauri 4.4.2013.

Lisäksi sovittiin, että kuluvan vuoden aikana pidetään julkisuudelle ja yleisölle avoin kokous.

Esityslista löytyy täältä.

Alla on kokouksen päätökset tarkemmin.

***

YMPÄRISTÖJOHTAJA

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esityksen mukaan.

2 Ilmoitusasiat

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi. Ilmoitusasiat täällä.

3 Ympäristöjohtajan sijaisista määrääminen

Ympäristölautakunta päätti määrätä, että ympäristöjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa ensisijaisesti hallintopäällikkö (5 päivää tai alle) tai ympäristöpäällikkö, ympäristövalvontayksikkö (yli 5 päivää).

4 Elintarvikevalvontasuunnitelman 2012 toteutumisen arviointi Helsingissä

Ympäristölautakunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen elintarvikevalvontasuunnitelman 2012 toteutumisen arvioinnin.

Tarkastusten kokonaismäärä vuonna 2012 oli 2485, joista 1822 suunnitelmallisia tarkastuksia. Tarkastusten kokonaismäärässä päästiin 75 %:iin tavoitteesta ja suunnitelmallisten tarkastusten määrässä 67 %:iin tavoitteesta.

5 Helsingin kaupungin ympäristöpalkinto 2013

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi yhteenvedon Helsingin kaupungin ympäristöpalkinnon 2013 saajaksi ehdotetuista tahoista. Määräaikaan mennessä ehdotuksia palkinnon saajiksi tuli yhteensä 98. Päätöksen palkinnon saajasta tekee apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ympäristötoimen vuosipäivänä 4.4.2013.

6 Ympäristölautakunnan julkisen kokouksen järjestäminen

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi yleisölle avoimen lautakunnan kokouksen järjestämiseen liittyvät käytännön asiat. Ympäristökeskus selvittää julkisen kokouksen asiasisältöä, kokouspaikkaa, kokoustekniikan järjestämistä ja kokouksesta tiedottamista. Ympäristölautakunnalle tullaan tekemään esitys julkisen kokouksen ajankohdasta ja järjestämisestä jossakin kevätkauden 2013 kokouksista.

YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

1 Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee Helsingin vuosittaisia päästökiintiöitä

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Aloitteessa ehdotetaan kullekin toimialalle sekä kaupungin hallintokunnille päästökiintiöitä 1-4 vuoden jaksolle, joita seurattaisi vuosittain. Aloite on osin oikean suuntainen, mutta todennäköisesti sellaisenaan vaikea ja kallis toteuttaa. Nykyisellään, kun seurantajärjestelmät ovat puutteellisia, hiilibudjetin laskenta ja määrittely kullekin hallintokunnalle vaatisi huomattavaa erillistä työpanosta ja selvitys- ja konsulttityötä. Pelkkä päästöjen budjetointi ja vuosittainen seuranta eivät johda myöskään välttämättä konkreettisiin toimiin.

Koko lausunto perusteluineen löytyy täältä.

YMPÄRISTÖVALVONTAYKSIKKÖ

1 Ilmoitusasiat

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi. Ilmoitusasiat täällä.

2 Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella

Esittelijä poisti asian esityslistalta, koska lautakunnan esityslistassa oli vahingossa väärä linkki. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

3 Selvitys ympäristöministeriölle vuonna 2012 tehdyistä pilaantuneen maaperän puhdistamispäätöksistä

Ympäristölautakunta päätti antaa ympäristöministeriölle vuonna 2012 pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtyjen päätösten yhteenvetona seuraavan selvityksen.

Vuonna 2012 kunnostusaluekohtainen kaivettavien pilaantuneiden massojen määrä oli 28–65 000 tonnia, ja niitä oli yhteensä noin 186 000 tonnia, mistä yli 80 000 tonnia oli öljyn pilaamaa, noin 43 000 tonnia raskasmetallien pilaamaa ja 580 tonnia syanidien pilaamaa. Molempien haitta-aineryhmien, öljyn ja raskasmetallien, pilaamia maita poistettiin 63 000 tonnia.  Maat toimitettiin 14 eri käsittely- tai loppusijoituspaikkaan.

4. Salassa pidettävä asia

5 Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta ja toiminta-alueluonnoksesta

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta ja vesihuoltolaitoksen toiminta-alueluonnoksesta seuraavan lausunnon.

YMPÄRISTÖTERVEYSYKSIKKÖ

1 Ilmoitusasiat

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi. Ilmoitusasiat täällä.

2 Eläinperäisten elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonta Helsingissä vuonna 2012

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi selvityksen eläinperäisten elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonnasta vuonna 2012.

3 Myymälöiden palvelumyynnissä olevien sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi julkaisun: Myymälöiden palvelumyynnissä olevien sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu Helsingissä vuosina 2010 ja 2011. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 5/2013.

4 Yleiseen käyttöön tarkoitettujen uimahallien, maauimaloiden ja muiden yleisten allastilojen allasvesien laatu ja allastilojen tarkastukset Helsingissä 2012

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi selvityksen allasveden laadusta Helsingissä vuonna 2012.

5 Selvitys talousveden laadusta Helsingissä 2012

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi selvityksen talousveden laadusta, jonka mukaan talousvesi oli Helsingissä vuonna 2012 laadultaan hyvää.

PUHEENJOHTAJA

1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Ympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen viranomaisten tekemiä päätöksiä.

YMPÄRISTÖJOHTAJA

7 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Ympäristölautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

***

Jätä kommentti